Nápověda k příkazovému řádku systému Windows

Poznámka:
Tato nápověda je součástí Windows 7. Hledal jsem nějaký kompletní seznam příkazů s nápovědným textem zobrazený na jediné stránce… a nebylo to nijak snadné. Takže následující text berte jako slušné množství citací. ;-)

Příkaz HELP

Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP
název_příkazu.
ASSOC     Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
ATTRIB     Zobrazí nebo změní atributy souboru.
BREAK     Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu stisknutí
        kláves CTRL+C.
BCDEDIT    Nastavuje vlastnosti v databázi spouštění, která řídí spouštění
        systému.
CACLS     Zobrazí nebo změní seznamy ACL pro řízení přístupu
        k souborům.
CALL      Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD       Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHCP      Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR     Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHKDSK     Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS    Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS      Vymaže obrazovku.
CMD      Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.
COLOR     Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP      Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT    Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT    Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální
        jednotku.
COPY      Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.
DATE      Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL      Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR      Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP    Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY    Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DISKPART    Zobrazí a konfiguruje vlastnosti diskových oddílů.
DOSKEY     Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet
        makra.
DRIVERQUERY  Zobrazí aktuální stav a vlastnosti ovladače
        zařízení.
ECHO      Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv
        na zapnuto nebo vypnuto.
ENDLOCAL    V dávkovém souboru uzavírá definici lokálních změn
        prostředí.
ERASE     Odstraní jeden nebo více souborů.
EXIT      Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC       Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí
        rozdíly.
FIND      Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR    Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR      Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT     Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FSUTIL     Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů.
FTYPE     Zobrazí nebo změní typ souboru sloužící
        k přidružení přípony k programu.
GOTO      Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání
        instrukcí v označeném řádku dávkového souboru.
GPRESULT    Zobrazí informace o skupinových zásadách
        pro daného uživatele či počítač.
GRAFTABL    Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
        v grafickém režimu.
HELP      Poskytne informace o příkazech příkazového řádku
        systému Windows.
ICACLS     Umožňuje zobrazit, změnit, zálohovat nebo obnovit seznamy ACL
        pro soubory a adresáře.
IF       Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě
        podmínky.
LABEL     Vytvoří, mění nebo odstraní jmenovku disku.
MD       Vytvoří složku.
MKDIR     Vytvoří složku.
MORE      Vytvoří symbolické odkazy a pevné odkazy
MODE      Konfiguruje systémové zařízení.
MORE      Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE      Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky
        do jiné.
OPENFILES   Zobrazí seznam souborů, otevřených vzdálenými
        uživateli ve sdílené složce.
PATH      Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání
        spustitelných souborů.
PAUSE     Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí
        zprávu.
POPD      Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky uloženou
        příkazem PUSHD.
PRINT     Vytiskne textový soubor.
PROMPT     Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD     Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD       Smaže složku.
RECOVER    Obnoví čitelné informace z chybného nebo
        poškozeného disku.
REM      Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru
        CONFIG.SYS.
REN      Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME     Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE    Přepíše soubory.
RMDIR     Odstraní složku.
ROBOCOPY    Rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur
SET      Zobrazí, nastaví, nebo odebere nastavení prostředí
        systému Windows.
SETLOCAL    V dávkovém souboru zahájí definici lokálních změn
        prostředí.
SHIFT     Zobrazí nebo změní konfiguraci služeb (tj. procesů
        spuštěných na pozadí).
SCHTASKS    Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači.
SHIFT     Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém
        souboru.
SHUTDOWN    Umožňuje správné vypnutí místního nebo vzdáleného
        počítače.
SORT      Seřadí vstupní soubor.
START     Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST     Přiřadí písmenu jednotky cestu.
SYSTEMINFO   Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače.
TASKLIST    Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh (včetně
        služeb).
TASKKILL    Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci.
TIME      Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE     Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE      Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo
        cesty.
TYPE      Zobrazí obsah textového souboru.
VER      Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY     Určuje, zda má systém Windows kontrolovat
        správnost zapsání souborů.
VOL      Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY     Kopíruje soubory a stromy složek.
WMIC      Zobrazí informace WMI v interaktivním okně
        příkazového řádku.

Nahoru

Příkaz ASSOC /?

Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony.

ASSOC [.ext[=[typ souboru]]]

 .ext     Přípona souboru, ke které je přidružen typ souboru.
 typ souboru Určuje typ souboru, který je přidružen k příponě
        souboru.

Příkaz ASSOC bez parametrů zobrazí aktuální přidružení souborů.
Je-li příkaz ASSOC vyvolán pouze s příponou souboru, zobrazí
aktuální přidružení pro danou příponu. Pokud není zadán žádný typ
souboru, bude přidružení zadané přípony odstraněno.

Nahoru

Příkaz ATTRIB /?

Zobrazí nebo upraví atributy souboru.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
    [jednotka:][cesta][název_souboru] [/S [/D] [/L]]

 +  Nastaví atribut.
 -  Odstraní atribut.
 R  Atribut souboru Jen pro čtení
 A  Atribut souboru Archivovat
 S  Atribut souboru Systémový
 H  Atribut souboru Skrytý
 I  Atribut souboru bez indexovaného obsahu.
 [jednotka:][cesta][název_souboru]
   Určuje soubory, u kterých chcete zpracovat atributy.
 /S Zpracuje odpovídající soubory v aktuální složce
   a všech podsložkách.
 /D Zpracuje také složky.
 /L Zpracuje atributy symbolického odkazu oproti
   cíli symbolického odkazu.

Nahoru

Příkaz BREAK /?

Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu stisknutí kláves CTRL+C
v systému DOS.

Zavedeno z důvodu zachování kompatibility se systémy DOS.
V systému Windows nemá příkaz žádný účinek.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů a aktuální systém je Windows,
vloží příkaz BREAK při ladění ladicím programem pevně zakódovaný
bod přerušení.

Nahoru

Příkaz BCDEDIT /?

BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění

Nástroj příkazového řádku Bcdedit.exe slouží ke změně úložiště
konfiguračních dat spouštění. Úložiště konfiguračních dat spouštění obsahuje
parametry konfigurace a určuje, jak je operační systém spouštěn.
Dříve se tyto parametry nacházely v souboru Boot.ini (v operačních systémech
založených na systému BIOS) nebo v položkách permanentní paměti RAM
(v operačních systémech založených na rozhraní EFI). Pomocí nástroje
Bcdedit.exe lze do úložiště konfiguračních dat spouštění přidávat položky,
odstraňovat je, upravovat a připojovat.

Podrobné informace o příkazech a možnostech získáte spuštěním příkazu
bcdedit.exe /? <příkaz>. Chcete-li například zobrazit podrobné informace
o příkazu /createstore, zadejte:

   bcdedit.exe /? /createstore

Abecední seznam témat této nápovědy získáte příkazem bcdedit /? TOPICS.

Příkazy pracující s úložišti
============================
/createstore  Vytvoří nové prázdné úložiště konfiguračních dat spouštění.
/export     Exportuje obsah úložiště systému do souboru. Tento soubor
        lze později použít k obnovení stavu úložiště systému.
/import     Obnoví stav úložiště systému ze záložního souboru
        vytvořeného pomocí příkazu /export.
/sysstore    Nastaví zařízení úložiště systému (týká se pouze systémů
        EFI, mění se při restartování a používá se pouze
        v případech, kdy zařízení úložiště systému není
        jednoznačné).

Příkazy pracující s položkami v úložišti
========================================
/copy      Vytvoří kopie položek v úložišti.
/create     Vytvoří v úložišti nové položky.
/delete     Odstraní položky z úložiště.
/mirror     Vytvoří zrcadlové položky v úložišti.

Informace o identifikátorech používaných těmito příkazy získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? ID.

Příkazy pracující s možnostmi položek
=====================================
/deletevalue  Odstraní možnosti položky z úložiště.
/set      Nastaví v úložišti hodnoty možností položky.

Seznam datových typů používaných těmito příkazy získáte spuštěním příkazu
bcdedit /? TYPES. Seznam platných formátů dat získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? FORMATS.

Příkazy řídící výstup
============================
/enum      Vypíše položky v úložišti.
/v       Možnost příkazového řádku, která místo názvů známých
        identifikátorů zobrazí úplné identifikátory položek.
        Zadáte-li /v samostatně jako příkaz, zobrazí se úplné
        identifikátory pro položky typu ACTIVE.

Spuštění samotného příkazu bcdedit je ekvivalentem spuštění
příkazu bcdedit /enum ACTIVE.

Příkazy pro řízení správce spouštění
======================================
/bootsequence
        Nastaví pro správce spouštění jednorázovou spouštěcí
        posloupnost.
/default
        Nastaví výchozí položku, kterou správce spouštění použije.
/displayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí nabídku
        spouštění více operačních systémů.
/timeout
        Nastaví hodnotu časového limitu správce spouštění.
/toolsdisplayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí
        nabídku nástrojů.

Příkazy řídící službu pro nouzovou správu spouštěcí aplikace
==========================================================================
/bootems    Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou
        správu spouštěcí aplikace.
/ems      Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou správu položky
        operačního systému.
/emssettings  Nastaví globální parametry služby pro nouzovou správu.

Příkazy řídící ladění
==============================
/bootdebug
        Povolí nebo zakáže ladění spouštěcí aplikace.
/dbgsettings
        Nastaví globální parametry ladicího programu.
/debug
        Povolí nebo zakáže ladění jádra pro položku operačního
        systému.
/hypervisorsettings
        Nastaví parametry hypervisoru.

Nahoru

Příkaz CACLS /?

 POZNÁMKA: Cacls se již nepoužívá, použijte funkci Icacls.

 Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu (ACL) k souborům

 CACLS názvu souboru [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G uživ.:oprávnění]
     [/R uživatel [...]] [/P uživatel:oprávnění [...]] [/D uživatel [...]]
  název_souboru Zobrazí ACL.
  /T      Změní ACL určených souborů
         v aktuálním adresáři a všech podadresářích.
  /L      Pracuje přímo na symbolickém odkazu v porovnání s cílem
  /M      Změní ACL svazků připojených k adresáři
  /S      Zobrazí řetězec SDDL pro DACL.
  /S:SDDL    Nahradí seznamy ACL seznamy zadanými v řetězci SDDL
         (neplatí pro parametry /E, /G, /R, /P, nebo /D).
  /E      Místo nahrazení ACL jej upraví.
  /C      Při chybách odmítnutí přístupu pokračuje.
  /G uživatel:oprávnění Udělí určenému uživateli přístupová oprávnění.
         Oprávnění může být: R Číst
                W Zapisovat
                C Měnit (zapisovat)
                F Úplné řízení
  /R uživatel    Odvolá přístupová oprávnění určeného uživatele
           (platný pouze s parametrem /E).
  /P uživatel:oprávnění Nahradí přístupová oprávnění určeného uživatele.
         Oprávnění může být: N Žádné
                R Číst
                W Zapisovat
                C Měnit (zapisovat)
                F Úplné řízení
  /D uživatel  Odepře přístup určenému uživateli.
 Pro určení více než jednoho souboru mohou být v příkazu použity
 zástupné znaky.
 V příkazu můžete určit více než jednoho uživatele.

 Zkratky:
  CI - Dědit kontejner.
     ACE bude děděno adresáři.
  OI - Dědit objekt.
     ACE bude děděno soubory.
  IO - Pouze dědit.
     ACE se nepoužije na aktuální adresář či soubor.
  ID - Zděděno.
     ACE bylo zděděno ze seznamu ACL nadřazeného adresáře.

Nahoru

Příkaz CALL /?

Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný.

CALL [jednotka:][cesta]soubor [parametry-dávky]

 parametry-dávky Představují jakékoli informace na příkazovém
          řádku požadované dávkovým programem.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, nastanou u příkazu CALL tyto změny:

Cílem příkazu CALL nyní mohou být i návěští.
Syntaxe je:

  CALL :návěští argumenty

Vytvoří se nový kontext dávkového souboru s danými argumenty
a řízení je předáno na příkaz následující za příslušným návěštím.
Musíte dvakrát končit dvojnásobným dosažením konce souboru
dávkového skriptu. Při prvním přečtení konce se vykonávání
vrátí za příkaz CALL. Podruhé dojde k ukončení dávkového skriptu.
Zadáním GOTO /? získáte popis rozšíření GOTO :EOF, které umožňuje
návrat z dávkového skriptu.

Dále byly rozšířeny možnosti odkazů na argumenty dávky
(%0, %1 atd.):


  %* v dávkovém skriptu odkazuje na všechny argumenty
    (tzn. %1 %2 %3 %4 %5 ...)

  Rozšířena byla i náhrada parametrů dávky (%n). Nyní můžete
  použít tuto volitelnou syntaxi:

    %~1     - rozšíří %1 tak, že odebere okolní uvozovky (")
    %~f1    - rozšíří %1 na plný název cesty
    %~d1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky
    %~p1    - rozšíří %1 pouze na cestu
    %~n1    - rozšíří %1 pouze na název souboru
    %~x1    - rozšíří %1 pouze na příponu souboru
    %~s1    - změní význam voleb n a x tak, že odkazují
           na zkrácený název
    %~a1    - rozšíří %1 na atributy souboru
    %~t1    - rozšíří %1 na datum a čas souboru
    %~z1    - rozšíří %1 na velikost souboru
    %~$PATH:1  - prohledá adresáře uvedené v systémové proměnné
           PATH a rozšíří %1 na plný název prvního
           nalezeného souboru. Není-li systémová proměnná
           definována nebo soubor nebyl nalezen, pak je
           tento modifikátor rozšířen na prázdný řetězec.

  Tyto modifikátory lze kombinovat podle požadavků:

    %~dp1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky a
            název cesty
    %~nx1    - rozšíří %1 pouze na název a příponu
            souboru
    %~dp$PATH:1 - v adresářích uvedených v systémové
            proměnné PATH hledá %1 a rozšíří na
            písmeno jednotky a cestu prvního
            nalezeného souboru
    %~ftza1   - rozšíří %1 na řádek podobný výstupu
            příkazu DIR

  V uvedených příkladech mohou být %1 a PATH nahrazeny
  jinými platnými hodnotami. Syntaxe %~ je ukončena platným
  číslem argumentu. Modifikátory %~ nelze použít společně
  s %*

Nahoru

Příkaz CD /?

Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.

CHDIR [/D] [jednotka:][cesta]
CHDIR [..]
CD [/D] [jednotka:][cesta]
CD [..]

 ..  Nastaví nadřazený adresář jako aktuální.

Příkazem CD jednotka: zobrazíte aktuální adresář zadané jednotky.
Příkazem CD bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a adresář.

Pomocí přepínače /D lze kromě aktuálního adresáře změnit také
aktuální jednotku.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu CHDIR je
změněno:

Řetězec aktuálního adresáře je převeden na velká a malá písmena
tak, aby odpovídal názvu na disku. Například pro adresář C:\Temp
příkaz CD C:\TEMP nastaví aktuální adresář na C:\Temp.

Příkaz CHDIR nepoužívá mezery jako oddělovače, takže je možné
použít v příkazu CD názvy podadresářů obsahující mezery bez
nutnosti používat uvozovky. Například:

  cd \winnt\profiles\username\programs\nabídka start

odpovídá příkazu:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\nabídka start"

Druhý příkaz je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz CHCP /?

Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky.

CHCP [nnn]

 nnn   Určuje číslo znakové stránky

Příkaz CHCP bez parametru zobrazí číslo aktivní znakové stránky.

Nahoru

Příkaz CHDIR /?

Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.

CHDIR [/D] [jednotka:][cesta]
CHDIR [..]
CD [/D] [jednotka:][cesta]
CD [..]

 ..  Nastaví nadřazený adresář jako aktuální.

Příkazem CD jednotka: zobrazíte aktuální adresář zadané jednotky.
Příkazem CD bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a adresář.

Pomocí přepínače /D lze kromě aktuálního adresáře změnit také
aktuální jednotku.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu CHDIR je
změněno:

Řetězec aktuálního adresáře je převeden na velká a malá písmena
tak, aby odpovídal názvu na disku. Například pro adresář C:\Temp
příkaz CD C:\TEMP nastaví aktuální adresář na C:\Temp.

Příkaz CHDIR nepoužívá mezery jako oddělovače, takže je možné
použít v příkazu CD názvy podadresářů obsahující mezery bez
nutnosti používat uvozovky. Například:

  cd \winnt\profiles\username\programs\nabídka start

odpovídá příkazu:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\nabídka start"

Druhý příkaz je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz CHKDSK /?

Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu.


CHKDSK [svazek[[cesta]název_souboru]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
    [/L[:velikost]] [/B]


 svazek    Určuje písmeno jednotky (následované dvojtečkou),
        přípojný bod nebo název svazku.
 název_souboru Pouze FAT nebo FAT32: Udává soubory, u nichž se
        má provést kontrola fragmentace.
 /F      Opraví chyby na disku.
 /V      Pro FAT či FAT32: Zobrazí úplnou cestu a název
        každého souboru na disku.
        Pro NTFS: Zobrazí zprávy o vyčištění, pokud
        nějaké jsou.
 /R      Vyhledá chybné sektory a obnoví čitelné informace
        (implikuje přepínač /F).
 /L:velikost  Pouze NTFS: Změní velikost souboru protokolu
        na zadaný počet kilobajtů. Není-li velikost
        uvedena, zobrazí aktuální velikost.
 /X      Je-li to třeba, vyvolá nejprve odpojení svazku.
        Všechny otevřené popisovače odkazující se
        na svazek se pak stanou neplatnými (implikuje
        přepínač /F).
 /I      Pouze NTFS: Provede zběžnou kontrolu indexových
        záznamů.
 /C      Pouze NTFS: Vynechá kontrolu cyklů ve struktuře
        složek.

 /B       Pouze NTFS: Znovu vyhodnotí poškozené clustery svazku.
         (implies /R)

Přepínače /I a /C zkracují dobu potřebnou k běhu nástroje Chkdsk,
protože vynechají některé kontroly svazku.

Nahoru

Příkaz CHKNTFS /?

Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění počítače.

CHKNTFS svazek [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:čas]
CHKNTFS /X svazek [...]
CHKNTFS /C svazek [...]

 svazek     Určuje písmeno jednotky (následované
         dvojtečkou), přípojný bod nebo název svazku.
 /D       Obnoví výchozí chování počítače; všechny
         jednotky jsou při spuštění počítače
         zkontrolovány a na ty, které nejsou čisté, se
         spustí nástroj chkdsk.
 /T:doba    Změní dobu zpětného odpočítávání pro spuštění
         nástroje AUTOCHK na stanovenou dobu v sekundách.
         Není-li doba zadána, zobrazí aktuální nastavení.
 /X       Jednotka nebude při kontrole při spuštění
         počítače kontrolována jako ve výchozím
         nastavení. Vynechané jednotky nejsou
         zapamatovány mezi jednotlivými vyvoláními
         příkazu.
 /C       Naplánuje kontrolu jednotky při spuštění
         počítače. Není-li jednotka čistá, bude spuštěn
         nástroj chkdsk.

Nejsou-li zadány žádné přepínače, příkaz CHKNTFS zobrazí, zda je
zadaná jednotka čistá nebo zda má naplánovanou kontrolu při
příštím restartování počítače.

Nahoru

Příkaz CLS /?

Vymaže obrazovku.

CLS

Nahoru

Příkaz CMD /?

Spustí novou instanci překladače příkazů systému Windows.

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
  [[/S] [/C | /K] řetězec]

/C   Provede příkaz určený řetězcem a skončí.
/K   Provede příkaz určený řetězcem, zůstane však zachován.
/S   Změní způsob zpracování řetězce za přepínači /C nebo /K (viz dále).
/Q   Vypne zobrazování výsledků.
/D   Zakáže provádění příkazů AutoRun z registru (viz dále).
/A   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo
    do souboru bude v kódu ANSI.
/U   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo do souboru bude
    v kódu Unicode.
/T:fg  Nastaví barvy popředí a pozadí (další informace získáte příkazem
    COLOR /?).
/E:ON  Povolí rozšíření příkazů (viz dále).
/E:OFF Zakáže rozšíření příkazů (viz dále).
/F:ON  Povolí ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/F:OFF Zakáže ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/V:ON  Povolí zpožděné rozvinutí proměnné prostředí s využitím znaku ! jako
    oddělovače. Například přepínač /V:ON umožní, aby zápis !prom! rozvinul
    proměnnou prom během provádění. Syntaxe prom rozvine proměnnou během
    zadání, což je něco zcela jiného, dojde-li k tomu uvnitř smyčky FOR.
/V:OFF Zakáže zpožděné rozvinutí proměnných prostředí.

Řetězec může obsahovat více příkazů uzavřených v uvozovkách a oddělených
oddělovačem příkazů '&&'. Dále platí, že z důvodů kompatibility
je /X totéž jako /E:ON, /Y je totéž jako /E:OFF a /R je totéž
jako /C. Všechny ostatní přepínače jsou ignorovány.

Je-li uveden přepínač /C nebo /K, bude zbytek příkazového řádku
za tímto přepínačem zpracován jako příkazový řádek, přičemž při
zpracování znaků uvozovka (") bude použita tato logika:

  1. Budou-li splněny všechny následující podmínky, budou znaky
    uvozovek v příkazovém řádku zachovány:

    - žádný přepínač /S;
    - právě dva znaky uvozovek;
    - žádné speciální znaky mezi dvěma znaky uvozovek,
     kde speciálními znaky rozumíme některé ze znaků: &<>()@^|;
    - mezi dvěma znaky uvozovek se vyskytuje
     jeden nebo více prázdných znaků;
    - řetězec mezi dvěma znaky uvozovek je názvem
     spustitelného souboru.

  2. V ostatních případech budou uvozovky interpretovány postaru:
    Je-li prvním znakem znak uvozovky, odstranit z příkazového
    řádku počáteční znak a poslední znak uvozovky a zachovat
    veškerý text za posledním znakem uvozovky.

Pokud nebyl na příkazovém řádku zadán parametr /D, příkaz CMD.EXE
prohledá po spuštění následující proměnné typu REG_SZ nebo
REG_EXPAND_SZ registru a jestliže jsou obě proměnné k dispozici,
spustí nejdříve dané programy.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

Rozšíření příkazů jsou ve výchozím nastavení povolena. Pro jednotlivá
volání můžete rozšíření zakázat pomocí přepínače /E:OFF. Rozšíření
můžete povolit nebo zakázat pro všechna volání programu CMD.EXE
v daném počítači nebo pro přihlašovací relaci určitého uživatele
nastavením některé z následujících hodnot REG_DWORD
(nebo obou) v registru pomocí programu REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

na hodnotu 0x1 nebo 0x0. Nastavení pro určitého uživatele má
přednost před nastavením pro počítač. Přepínače příkazového řádku
mají přednost před nastaveními v registru.

V dávkovém souboru mají argumenty SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
a DISABLEEXTENSIONS přednost před přepínačem /E:ON nebo /E:OFF.
Podrobnosti zobrazíte zadáním příkazu SETLOCAL /?.

Rozšíření příkazů zahrnují změny a doplňky těchto příkazů:

  DEL či ERASE
  COLOR
  CD či CHDIR
  MD či MKDIR
  PROMPT
  PUSHD
  POPD
  SET
  SETLOCAL
  ENDLOCAL
  IF
  FOR
  CALL
  SHIFT
  GOTO
  START (také zahrnuje změny vyvolání externích příkazů)
  ASSOC
  FTYPE

Podrobnější informace získáte zadáním příkazu ve tvaru název_příkazu /? .

Opožděné rozbalování proměnných prostředí není ve výchozím
nastavení povoleno. Opožděné rozbalování můžete povolit nebo
zakázat pro dané spuštění příkazu CMD.EXE pomocí parametru /V:ON
nebo /V:OFF. Dále můžete povolit nebo zakázat opožděné
rozbalování všech spuštění příkazu CMD.EXE pro počítač nebo
relaci přihlášení uživatele tak, že nastavíte jednu nebo obě
následující proměnné typu REG_DWORD registru pomocí programu
REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            DelayedExpansion

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           DelayedExpansion

na hodnotu 0x1 nebo 0x0. Nastavení uživatele má vyšší prioritu
než nastavení počítače. Parametry příkazového řádku mají vyšší
prioritu než nastavení v registru.

V dávkovém souboru mají argumenty SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
a DISABLEDELAYEDEXPANSION přednost před přepínačem /V:ON nebo /V:OFF.
Podrobnosti zobrazíte zadáním příkazu SETLOCAL /?.

Jestliže je opožděné rozbalování proměnných prostředí povoleno,
znak vykřičník lze použít k nahrazení hodnoty proměnné prostředí
při vykonávání příkazu.

Pro jednotlivá vyvolání programu CMD.EXE můžete ukončování názvů
souborů povolit nebo zakázat přepínačem /F:ON nebo /F:OFF.
Ukončování můžete povolit nebo zakázat pro všechna vyvolání
programu CMD.EXE v daném počítači nebo pro přihlašovací relaci
určitého uživatele nastavením některé z následujících hodnot
REG_DWORD (nebo obou hodnot) v registru pomocí programu REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            CompletionChar
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            PathCompletionChar

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           CompletionChar
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           PathCompletionChar

na šestnáctkovou hodnotu řídicího znaku, který chcete použít
pro příslušnou funkci (např. 0x4 je Ctrl-D a 0x6 je Ctrl-F).
Nastavení pro určitého uživatele má přednost před nastavením
pro daný počítač. Přepínače příkazového řádku mají přednost před
nastavením v registru.

Bude-li ukončování povoleno přepínačem /F:ON, bude pro ukončování
názvů adresářů použit řídicí znak Ctrl-D a pro ukončování názvů
souborů řídicí znak Ctrl-F. Chcete-li určitý ukončovací znak
zakázat v registru, použijte hodnotu pro mezeru (0x20), protože
to není platný řídicí znak.

Dokončení je vyvoláno zadáním jednoho ze dvou řídicích znaků.
Dokončovací funkce použije řetězec cesty vlevo od kurzoru,
připojí k němu zástupný znak (pokud jej cesta již neobsahuje) a
vytvoří seznam odpovídajících cest. Poté zobrazí první
odpovídající cestu. Pokud neodpovídá žádná cesta, funkce vydá
zvukové znamení a nezobrazí nic. Následná opakovaná zadání
řídicího znaku vyvolají postupné zobrazování odpovídajících cest.
Při současném stisknutí klávesy Shift a řídicího znaku bude
seznam procházen pozpátku. Jestliže řádek upravíte a stisknete
řídicí znak znovu, uložený seznam odpovídajících cest je nahrazen
nově vygenerovaným seznamem. Stejně tak je vygenerován nový
seznam, jestliže přepnete mezi dokončováním názvů adresářů a
souborů. Jediný rozdíl mezi oběma řídicími znaky je ten, že při
dokončování názvů souborů jsou generovány názvy souborů i
adresářů, zatímco při dokončování názvů adresářů jsou generovány
pouze adresáře. Pokud je pro libovolný integrovaný příkaz pro
práci s adresáři (CD, MD nebo RD) použito dokončování souborů,
automaticky se předpokládá dokončování adresářů.

Kód dokončovací funkce pracuje správně i pro názvy obsahující
mezery nebo jiné speciální znaky tak, že cestu umístí do
uvozovek. Jestliže kurzor přesunete zpět a vyvoláte dokončení,
text napravo od kurzoru je pro dokončení ignorován.

Speciální znaky vyžadující uvozovky jsou:
   <mezera>
   &()[]{}^=;!'+,`~

Nahoru

Příkaz COLOR /?

Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly.

COLOR [attr]

 attr    Určuje atribut barvy pro výstup konzoly.

Atributy barev se zadávají dvěma hexadecimálními číslicemi.
První určuje barvu pozadí a druhá popředí. Každá číslice
může mít tyto hodnoty:

  0 = Černá     8 = Šedá
  1 = Modrá     9 = Světle modrá
  2 = Zelená     A = Světle zelená
  3 = Akvamarínová  B = Světle akvamarínová
  4 = Červená    C = Světle červená
  5 = Nachová    D = Světle nachová
  6 = Žlutá     E = Světle žlutá
  7 = Bílá      F = Zářivě bílá

Není-li zadán žádný argument, obnoví se nastavení barev, jaké bylo
při spuštění programu CMD.EXE. Tato hodnota je dána buď aktivním
oknem konzoly, přepínačem /T z příkazového řádku, nebo hodnotou
v registru DefaultColor.

Příkaz COLOR nastaví hodnotu proměnné ERRORLEVEL na 1, jestliže
měl příkaz COLOR nastavit stejnou barvu zároveň pro popředí
i pozadí.

Příklad: COLOR fc znamená světle červenou na zářivě bílém pozadí.

Nahoru

Příkaz COMP /?

Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=číslo] [/C] [/OFF[LINE]]

 data1   Určuje umístění a názvy prvních souborů
       pro porovnání.
 data2   Určuje umístění a názvy druhých souborů
       pro porovnání.
 /D     Zobrazí rozdíly v desítkovém formátu.
 /A     Zobrazí rozdíly ve znacích ASCII.
 /L     Zobrazí čísla řádků, u kterých byly nalezeny rozdíly.
 /N=číslo  Porovná pouze zadaný počet řádků ze začátku každého
       souboru.
 /C     Při porovnávání souborů ignoruje velikost písmen.
 /OFF[LINE] Nepřeskočí soubory s atributem Offline.

Chcete-li porovnat sady souborů, použijte v parametrech data1 a
data2 zástupné znaky.

Nahoru

Příkaz COMPACT /?

Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech NTFS.

COMPACT [/C | /U] [/S[:adresář]] [/A] [/I] [/F] [/Q] soubor [...]]

 /C    Komprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,
      aby byly komprimovány i později přidané soubory.
 /U    Dekomprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,
      aby nebyly komprimovány ani později přidané soubory.
 /S    Zadané operace se provedou na uvedeném adresáři
      a všech podadresářích. Výchozí hodnotou pro adresář
      je aktuální adresář.
 /A    Zobrazí soubory, které jsou systémové nebo skryté.
      Normálně se tyto soubory vynechávají.
 /I    Pokračuje se v provádění zadaných operací i při výskytu
      chyby. Bez tohoto parametru se COMPACT zastaví, jakmile
      je zjištěna chyba.
 /F    Komprese se nuceně provádí pro všechny uvedené soubory,
      dokonce i pro ty, které již jsou zkomprimovány. Normálně
      jsou takové soubory přeskočeny.
 /Q    Vypisuje jen podstatné informace.
 soubor  Může být vzor, soubor nebo adresář.

 Příkaz COMPACT bez parametrů zobrazí stav komprese
 v aktuálním adresáři a všech jeho souborech. Lze též
 uvést více souborů a použít zástupné znaky. Jako
 oddělovače parametrů se používají mezery.

Nahoru

Příkaz CONVERT /?

Převede svazek FAT na svazek NTFS.

CONVERT svazek /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:název_souboru] [/NoSecurity] [/X]


 svazek   Určuje písmeno jednotky (následované dvojtečkou),
       přípojný bod nebo název svazku.
 /FS:NTFS  Určuje, že svazek bude převeden do systému souborů NTFS.
 /V     Určuje, že program Convert bude spuštěn v režimu s komentářem.
 /CvtArea:název_souboru
       Určuje souvislý soubor v kořenovém adresáři, který
       bude zástupnou položkou pro systémové soubory NTFS.
 /NoSecurity Nastaví zabezpečení převedených souborů a adresářů
       tak, aby byly přístupné pro všechny uživatele.
 /X     V případě potřeby vynutí odpojení tohoto svazku.
       Všechny otevřené popisovače odkazující na tento svazek poté
       budou neplatné.

Nahoru

Příkaz COPY /?

Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.

COPY [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] zdroj [/A | /B]
   [+ zdroj [/A | /B] [+ ...]] [cíl [/A | /B]]

 zdroj    Určuje soubor nebo soubory určené ke kopírování.
 /A      Určuje textový soubor v kódu ASCII.
 /B      Určuje binární soubor.
 /D      Určuje, že cílový soubor bude vytvořen dešifrovaný.
 cíl     Určuje adresář nebo název nového souboru (souborů).
 /V      Ověří, zda nové soubory byly správně zapsány.
 /N      Při kopírování souboru s názvem ve formátu jiném
        než 8.3 použije krátký název souboru, je-li
        k dispozici.
 /Y      Vypne potvrzování přepsání existujících cílových
        souborů.
 /-Y     Zapne potvrzování přepsání existujících cílových
        souborů.
 /Z      Kopíruje síťově sdílené soubory v restartovatelném
        režimu.
 /L      Pokud je zdrojem symbolický odkaz, zkopíruje odkaz do cílového,
        nikoli do aktuálního souboru, na který zdrojový odkaz odkazuje.

Přepínač /Y je možné předem nastavit pomocí systémové proměnné COPYCMD.
Toto nastavení lze pak změnit přepínačem /-Y na příkazovém řádku.
Výchozí nastavení je dotazování před přepsáním, pokud ovšem
není příkaz COPY prováděn z dávkového skriptu.

Chcete-li soubory připojovat za sebou do jednoho souboru, zadejte jako cíl
jediný soubor, ale jako zdroj několik souborů (pomocí zástupných znaků
nebo formátu soubor1+soubor2+soubor3).

Nahoru

Příkaz DATE /?

Zobrazí nebo nastaví datum.

DATE [/T | datum]

Příkaz DATE bez parametrů zobrazí právě nastavené datum a požádá
o zadání nového. Stisknutím klávesy ENTER ponecháte datum beze
změny.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz DATE podporuje také
přepínač /T, který znamená pouze výpis aktuálního data,
bez výzvy k zadání nového data.

Nahoru

Příkaz DEL /?

Odstraní jeden nebo více souborů.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atributy]] názvy
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atributy]] názvy

 názvy     Seznam jednoho nebo více souborů nebo adresářů.
        K odstranění více souborů lze použít zástupné
        znaky. Pokud je zadán adresář, budou odstraněny
        všechny soubory v tomto adresáři.

 /P      Vyžádá si potvrzení před odstraněním každého
        souboru.
 /F      Odstraní i soubory, které jsou jen pro čtení.
 /S      Odstraní uvedené soubory ze všech podadresářů.
 /Q      Nevyžaduje potvrzení při odstraňování zástupnými
        znaky.
 /A      Vybírá odstraňované soubory na základě atributů.
 atributy   R soubory jen pro čtení      S systémové soubory
        H skryté soubory          A soubory k archivování
        I soubory bez indexovaného obsahu L body změny zpracování
        předpona se záporným znaménkem (-) znamená opačný
        atribut.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazů DEL a ERASE
je změněno:

Sémantika zobrazení při použití přepínače /S je obrácená,
tj. příkazy zobrazí pouze odstraněné soubory a ne soubory,
které nelze nalézt.

Nahoru

Příkaz DIR /?

Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři.

DIR [jednotka:][cesta][soubor] [/A[[:]atributy]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
 [/O[[:]řazení]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]čas]] [/W] [/X] [/4]

 [jednotka:][cesta][soubor]
       Určuje jednotku, adresář a soubory, které budou vypsány.

 /A    Vypíše soubory se zadanými atributy.
 atributy  D adresáře             R soubory jen pro čtení
       H skryté soubory          A soubory k archivování
       S systémové soubory
       I soubory bez indexovaného obsahu L body změny zpracování
      Předpona - znamená opačný atribut.
 /B    Holý formát (bez hlavičky a souhrnu).
 /C    Zobrazí oddělovač tisíců u velikostí souborů. Toto nastavení
      je výchozí. Parametrem /-C zakážete zobrazení oddělovače.
 /D    Stejné jako široký, ale soubory seřazeny podle sloupce.
 /L    Použije malá písmena.
 /N    Nový formát seznamu s názvy souborů zcela vpravo.
 /O    Seznam souborů zobrazit seřazený.
 řazení   N podle názvu (abecedně)  S podle velikosti (od nejmenšího)
       E podle přípony (abecedně) D podle data a času (od nejnovějšího)
       G adresáře napřed     Předpona - obrací pořadí.
 /P    Pozastaví výpis po zaplnění obrazovky.
 /Q    Zobrazí vlastníky souborů.
 /R    Zobrazí alternativní datové proudy souboru.
 /S    Vypíše soubory v zadaném adresáři i ve všech podadresářích.
 /T    Určuje časovou položku pro zobrazení nebo řazení.
 čas    C vytvoření
       A poslední přístup
       W poslední zápis
 /W    Použije široký formát seznamu.
 /X    Zobrazí krátké názvy generované pro soubory bez názvu ve
      formátu 8.3. Formát je stejný jako pro /N, ale s krátkými
      názvy vloženými před dlouhý název. Pokud krátký název
      neexistuje, jsou zobrazeny mezery.
 /4    Zobrazí letopočet jako 4 číslice.

Přepínače lze nastavit předem v systémové proměnné DIRCMD. Tato nastavení
pak lze vždy převážit znaménkem - (mínus) před přepínačem (např. /-W).

Nahoru

Příkaz DISKCOMP /?

Porovnává obsah dvou disket.

DISKCOMP [jednotka1: [jednotka2:]]

Nahoru

Příkaz DISKCOPY /?

Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné.

DISKCOPY [jednotka1: [jednotka2:]] [/V]

 /V  Prověří, zda jsou informace správně zkopírované.

Obě diskety musí být stejného typu.
Jako jednotka1 i jednotka2 může být použita stejná jednotka.

Nahoru

Příkaz DISKPART /?

Kdo ví?

Nahoru

Příkaz DOSKEY /?

Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy systému Windows,
vytváří makra.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=velikost] [/MACROS[:ALL | :program]]
 [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program]
 [/MACROFILE=soubor] [makro=[text]]

 /REINSTALL     Nainstaluje novou kopii příkazu DOSKey.
 /LISTSIZE=velikost Nastaví velikost paměti příkazů.
 /MACROS      Vypíše všechna makra příkazu DOSKey.
 /MACROS:ALL    Vypíše všechna makra příkazu DOSKey všech
           programů, které obsahují makra příkazu
           DOSKey.
 /MACROS:program  Zobrazí všechna makra příkazu DOSKey pro
           daný program.
 /HISTORY      Vypíše všechny příkazy uložené v paměti.
 /INSERT      Určuje, že nově napsaný text bude vložen
           do původního textu.
 /OVERSTRIKE    Určuje, že nově napsaný text přepisuje
           starý.
 /EXENAME=program  Určuje program.
 /MACROFILE=soubor Určuje soubor maker, která se mají
           nainstalovat.
 makro       Název vytvářeného makra.
 text        Příkaz, který se má zaznamenat.

Šipky nahoru a dolů znovu volají příkazy; Esc maže příkazový
řádek; F7 zobrazí historii příkazů; Alt+F7 smaže historii; F8
prohledá historii příkazů; F9 vybere příkaz podle čísla;
Alt+F10 vymaže definice maker.

Následují některé speciální kódy pro definice maker DOSKey:
$T   Oddělovač příkazů. Umožňuje v makru použít vícenásobné
    příkazy.
$1-$9 Dávkové parametry. Ekvivalentní parametrům %1-%9
    v programech BAT.
$*   Symbol nahrazovaný vším, co je za názvem makra
    na příkazovém řádku.

Nahoru

Příkaz DRIVERQUERY /?


DRIVERQUERY [/S systém [/U jméno_uživatele [/P [heslo]]]]
       [/FO formát] [/NH] [/SI] [/V]
Popis:
  Umožňuje správci zobrazit seznam
  nainstalovaných ovladačů.

Seznam parametrů:
  /S  systém       Určuje připojovaný vzdálený systém.

  /U  [doména\]uživatel  Určuje kontext uživatele,
               ve kterém má být příkaz spuštěn.

  /P  [heslo]       Určuje heslo pro daný kontext uživatele.

  /FO  formát       Určuje typ výstupu, který bude zobrazen.
               Platné hodnoty pro tento parametr
               jsou "TABLE", "LIST", "CSV".

  /NH            Určí, že záhlaví sloupce
               nebude ve výstupu na obrazovce
               zobrazeno.
               Platné pouze pro formáty TABLE a CSV.

  /SI            Poskytuje informace o podepsaných
               ovladačích.

  /V            Zobrazí podrobné informace. Tato možnost není
               platná pro podepsané ovladače.

   /?           Zobrazí tuto nápovědu.

Příklady:
  DRIVERQUERY
  DRIVERQUERY /FO CSV /SI
  DRIVERQUERY /NH
  DRIVERQUERY /S adresa_IP /U uživatel /V
  DRIVERQUERY /S systém /U doména\uživatel /P heslo /FO LIST

Nahoru

Příkaz ECHO /?

Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování prováděných
příkazů.

 ECHO [ON | OFF]
 ECHO [zpráva]

Příkaz ECHO bez parametrů vypíše aktuální nastavení zobrazování.

Nahoru

Příkaz ENDLOCAL /?

Ukončuje lokalizaci změn systémových proměnných v dávkovém
souboru. Změny systémových proměnných provedené po vykonání
příkazu ENDLOCAL nejsou místní pro dávkový soubor. Předchozí
nastavení nebudou při ukončení dávkového souboru obnovena.

ENDLOCAL

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, nastanou u příkazu ENDLOCAL
tyto změny:

Pokud příslušný příkaz SETLOCAL zapíná či vypíná doplňky příkazů
pomocí nových voleb ENABLEEXTENSIONS nebo DISABLEEXTENSIONS, pak
po příkazu ENDLOCAL bude stav doplňků příkazů (Zapnuto/vypnuto)
obnoven do stavu před vykonáním odpovídajícího příkazu
SETLOCAL.

Nahoru

Příkaz ERASE /?

Odstraní jeden nebo více souborů.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atributy]] názvy
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atributy]] názvy

 názvy     Seznam jednoho nebo více souborů nebo adresářů.
        K odstranění více souborů lze použít zástupné
        znaky. Pokud je zadán adresář, budou odstraněny
        všechny soubory v tomto adresáři.

 /P      Vyžádá si potvrzení před odstraněním každého
        souboru.
 /F      Odstraní i soubory, které jsou jen pro čtení.
 /S      Odstraní uvedené soubory ze všech podadresářů.
 /Q      Nevyžaduje potvrzení při odstraňování zástupnými
        znaky.
 /A      Vybírá odstraňované soubory na základě atributů.
 atributy   R soubory jen pro čtení      S systémové soubory
        H skryté soubory          A soubory k archivování
        I soubory bez indexovaného obsahu L body změny zpracování
        předpona se záporným znaménkem (-) znamená opačný
        atribut.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazů DEL a ERASE
je změněno:

Sémantika zobrazení při použití přepínače /S je obrácená,
tj. příkazy zobrazí pouze odstraněné soubory a ne soubory,
které nelze nalézt.

Nahoru

Příkaz EXIT /?

Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů) nebo aktuální dávkový
skript.

EXIT [/B] [výstupní_kód]

 /B      určuje, že nemá být skončen program CMD.EXE, ale
       jen aktuální dávkový skript. Bude-li proveden mimo
       dávkový skript, ukončí program CMD.EXE

 výstupní_kód udává číselný kód. Je-li uveden přepínač /B,
       nastaví na toto číslo proměnnou ERRORLEVEL
       Ukončuje-li příkaz program CMD.EXE, nastaví na toto
       číslo výstupní kód procesu.

Nahoru

Příkaz FC /?

Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí nalezené
 rozdíly.


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
  [jednotka1:][cesta1]název_souboru1
  [jednotka2:][cesta2]název_souboru2
FC /B [jednotka1:][cesta1]název_souboru1
   [jednotka2:][cesta2]název_souboru2

 /A     Zobrazí pouze první a poslední řádky u každé sady
       rozdílů.
 /B     Provede binární porovnávání.
 /C     Ignoruje velikost písmen.
 /L     Porovná soubory jako text v kódu ASCII.
 /LBn    Nastaví maximální počet po sobě jdoucích rozdílných
       řádků.
 /N     Zobrazí čísla řádků při porovnávání textu v kódu
       ASCII.
 /OFF[LINE] Nepřeskočí soubory s atributem Offline.
 /T     Tabulátory nebudou převáděny na mezery.
 /U     Porovná soubory jako text v kódu UNICODE.
 /W     Při porovnávání ignorovat prázdné znaky (tabulátory
       a mezery).
 /nnnn   Určuje počet po sobě jdoucích shodných řádků
       následujících po rozdílných řádcích.
 [jednotka1:][cesta1]název_souboru1
       Určuje první soubor nebo sadu souborů pro porovnání.
 [jednotka2:][cesta2]název_souboru2
       Určuje druhý soubor nebo sadu souborů pro porovnání.

Nahoru

Příkaz FIND /?

Vyhledá textový řetězec v souborech.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "řetězec"
   [[jednotka:][cesta]název_souboru[ ...]]

 /V     Zobrazí všechny řádky, které NEOBSAHUJÍ zadaný
       řetězec.
 /C     Zobrazí pouze počet řádků obsahujících zadaný
       řetězec.
 /N     Zobrazí u zobrazených řádků také čísla řádků.
 /I     Při hledání řetězce ignoruje velikost znaků.
 /OFF[LINE] Nepřeskočí soubory s atributem Offline.
 "řetězec"  Určuje hledaný textový řetězec.
 [jednotka:][cesta]název_souboru
       Určuje soubor nebo soubory, které budou
       prohledávány.

Není-li zadána cesta, příkaz FIND prohledá text zadaný
na příkazovém řádku nebo ve výstupu přesměrovaném z jiného
příkazu.

Nahoru

Příkaz FINDSTR /?

Vyhledá v souborech řetězce.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
    [/P] [/F:soubor] [/C:řetězec] [/G:soubor]
    [/D:seznam_adresářů] [/A:atributy barev] [/OFF[LINE]]
    řetězce [[jednotka:][cesta]název_souboru[ ...]]

 /B     Hledá shodu na začátku řádku.
 /E     Hledá shodu na konci řádku.
 /L     Použije hledané řetězce jako literály.
 /R     Hledané řetězce budou použity jako regulární výrazy.
 /S     Hledá odpovídající soubory v aktuálním adresáři a
       všech podadresářích.
 /I     Určí, že při vyhledávání nebudou rozlišována velká a
       malá písmena.
 /X     Zobrazí řádky, které se přesně shodují.
 /V     Zobrazí pouze řádky, na kterých nebyla nalezena
       žádná shoda.
 /N     Před řádky obsahujícími hledaný řetězec zobrazí
       číslo řádku.
 /M     Zobrazí pouze názvy souborů obsahujících hledaný
       řetězec.
 /O     Před řádky obsahujícími hledaný řetězec zobrazí
       posunutý znak.
 /P     Přeskočí soubory s netisknutelnými znaky.
 /OFF[LINE] Nepřeskočí soubory s atributem Offline.
 /A:atribut Pomocí dvou šestnáctkových číslic zobrazí atribut
       barvy. Viz příkaz color /?.
 /F:soubor Čte seznam souborů z určeného souboru (/ představuje
       konzolu).
 /C:řetězec Zadaný text bude při hledání použit jako řetězcový
       literál.
 /G:soubor Z určeného souboru získá hledané řetězce.(/
       představuje konzolu).
 /D:adresář Prohledá středníky oddělený seznam adresářů
 řetězce  Hledaný text.
 [jednotka:][cesta]název_souboru
       Určuje soubor nebo soubory, které budou prohledávány.

Pokud argument nemá předponu /C, používejte k oddělení více
hledaných řetězců mezery. Například příkaz FINDSTR zdravíme vás
x.y vyhledá v souboru x.y výrazy "zdravíme" nebo "vás". Příkaz
FINDSTR /C:zdravíme vás x.y vyhledá v souboru x.y. výraz
"zdravíme vás".

Stručný přehled regulárních výrazů:
 .    Zástupný symbol: libovolný znak
 *    Opakování: nulový nebo opakovaný výskyt předchozího
      znaku nebo třídy
 ^    Umístění na řádku: začátek řádku
 $    Umístění na řádku: konec řádku
 [třída] Třída znaků: libovolný znak v sadě
 [^třída] Inverzní třída: libovolný znak, který není v sadě
 [x-y]  Rozsah: všechny znaky v uvedeném rozsahu
 \x    Funkce Escape: literální použití metaznaku x
 \<xyz  Pozice ve slově: začátek slova
 xyz\>  Pozice ve slově: konec slova

Úplné informace o regulárních výrazech příkazu FINDSTR naleznete
v přehledu příkazů v nápovědě online.

Nahoru

Příkaz FOR /?

Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny.

FOR %proměnná IN (množina) DO příkaz [parametry-příkazu]

 %proměnná Určuje jednopísmenný proměnný parametr.
 (množina) Určuje množinu souborů. Lze použít i zástupné znaky.
 příkaz   Určuje příkaz, který bude proveden pro každý soubor.
 parametry-příkazu
       Určuje parametry nebo přepínače zadaného příkazu.

Při použití příkazu FOR v dávkovém programu je třeba zadat
%%proměnná místo %proměnná. V názvech proměnných se rozlišují
malá a velká písmena, takže %i je jiná proměnná než %I.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, lze používat i tyto
další tvary příkazu FOR:

FOR /D %proměnná IN (sada) DO příkaz [parametry-příkazu]

  Obsahuje-li sada zástupné znaky, budou porovnány názvy
  adresářů místo názvů souborů.

FOR /R [[jednotka:]cesta] %proměnná IN (sada) DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  Prochází strom adresářů začínající umístěním [jednotka:]cesta
  a v každém adresáři stromu provádí příkaz FOR. Není-li
  za přepínačem /R uveden žádný adresář, výchozím adresářem je
  adresář aktuální. Je-li sada právě jedna tečka (.), bude
  pouze vypsán strom adresářů.

FOR /L %proměnná IN (začátek,krok,konec) DO příkaz
  [parametry-příkazu]

  Sada je posloupnost čísel od <začátek> do <konec> po <krok>.
  Např. (1,1,5) vygeneruje sekvenci (1 2 3 4 5) a (5,-1,1)
  vygeneruje sekvenci (5 4 3 2 1)

FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN (sada-souborů) DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ("řetězec") DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('příkaz') DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  nebo v případě použití parametru usebackq:

FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN (sada-souborů) DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('řetězec') DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('příkaz') DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  Sada souborů je jeden či více názvů souborů. Každý soubor
  je otevřen, přečten a zpracován dříve, než se přejde
  k dalšímu v sadě. Zpracování se skládá z načtení souboru,
  jeho rozdělení na jednotlivé řádky textu a rozebrání každého
  řádku na tokeny. Poté je smyčka FOR zavolána s hodnotami
  proměnných nastavenými podle nalezených tokenů. Podle
  výchozího nastavení vrací /F z každého řádku každého souboru
  první token uzavřený v mezerách. Prázdné řádky jsou
  vynechány. Výchozí způsob rozboru lze změnit zadáním
  volitelného parametru možnosti. Jedná se o řetězec
  v uvozovkách, který obsahuje alespoň jedno klíčové slovo
  určující parametry rozboru. Klíčová slova jsou tato:

    eol=c      - Určuje poznámkový znak konce řádku
             (pouze jeden).
    skip=n     - Určuje počet řádků, které mají být
             vynechány na začátku souboru.
    delims=xxx   - Určuje sadu oddělovačů (nahrazuje
             výchozí sadu oddělovačů tvořenou
             mezerou a tabulátorem).
    tokens=x,y,m-n - Určuje, které tokeny z každého řádku
             mají být v každé iteraci poslány do
             těla smyčky FOR. Tím je umožněno
             přidělování dalších názvů proměnných.
             Forma m-n určuje rozsah od m-tého
             do n-tého tokenu. Je-li poslední znak
             v řetězci tokens= hvězdička, potom bude
             přidělena další proměnná, jejíž
             hodnotou je text, který na řádku zbývá
             za posledním analyzovaným tokenem.
    usebackq    - Určuje použití nové sémantiky, kdy
             řetězec ve zpětných uvozovkách
             představuje příkaz a řetězec
             v jednoduchých uvozovkách představuje
             doslovný řetězec příkazu a umožňuje
             použít dvojité uvozovky pro názvy
             souborů v sadě názvů souborů.

  Příklad:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (soubor.txt) do
    @echo %i %j %k

  Takto by byl analyzován každý řádek v souboru můjsoubor.txt,
  přičemž by byly ignorovány řádky začínající středníkem, druhý
  a třetí prvek (token) každého řádku by byl předán tělu
  příkazu FOR, s prvky oddělenými čárkami a (nebo) mezerami.
  Povšimněte si, že příkazy těla smyčky FOR používají odkaz %i
  pro převzetí druhého prvku, odkaz %j převezme třetí prvek
  a %k převezme všechny prvky zbývající za třetím prvkem.
  Názvy souborů obsahující mezery uzavřete do uvozovek. Abyste
  mohli takto použít uvozovky, použijte také parametr usebackq,
  jinak bude předpokládáno, že uvozovky definují znakový
  řetězec určený k analýze.

  Odkaz %i je explicitně deklarován v příkazu FOR a odkazy
  %j a %k jsou implicitně deklarovány parametrem tokens=.
  V řádku tokens=je možné uvést až 26 prvků, pokud tím nedojde
  k pokusu deklarovat proměnnou dále než písmeno z nebo Z.
  Nezapomeňte, že názvy proměnných příkazu FOR jsou
  jednopísmenné a jsou rozlišována malá a velká písmena,
  jsou to globální proměnné v libovolném okamžiku jich nesmí
  být aktivních více než 52.

  Logiku analýzy příkazu FOR /F je možné použít pro
  bezprostřední řetězec, a to zadáním skupiny názvů souborů
  (uvnitř závorek) jako řetězec uzavřený v jednoduchých
  uvozovkách. Bude považován za jeden vstupní řádek ze souboru,
  a bude analyzován.

  Příkaz FOR /F je možné použít k analýze výstupu příkazu.
  Dosáhnete toho uzavřením sady názvů souborů (uvnitř
  závorek) mezi zpětné apostrofy. Daný řetězec bude považován
  za příkazový řádek a předán podřízenému procesoru CMD.EXE.
  Výstup bude uchován v paměti a analyzován, jako by šlo
  o soubor. Proto v následujícím příkladu:

   FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

  budou vypsány názvy aktuálních systémových proměnných.

Dále bylo vylepšeno nahrazování odkazů na proměnné příkazu FOR.
Nyní můžete používat následující nepovinnou syntaxi:

  %~I     - Rozvine %I a odebere okolní uvozovky (").
  %~fI    - Rozvine %I na úplnou cestu.
  %~dI    - Rozvine %I pouze na písmeno jednotky.
  %~pI    - Rozvine %I pouze na cestu.
  %~nI    - Rozvine %I pouze na název souboru.
  %~xI    - Rozvine %I pouze na příponu souboru.
  %~sI    - Rozvinutá cesta obsahuje pouze krátké názvy.
  %~aI    - Rozvine %I na atributy souborů.
  %~tI    - Rozvine %I na datum a čas vytvoření souboru.
  %~zI    - Rozvine %I na velikost souboru.
  %~$PATH:I  - Prohledá adresáře uvedené v systémové proměnné
          PATH a rozvine %I na úplný název prvního
          nalezeného souboru. Jestliže název systémové
          proměnné není definován nebo soubor není
          nalezen, bude tento modifikátor rozvinut
          na prázdný řetězec.

Modifikátory lze kombinovat a získat tak složené výsledky:

  %~dpI    - Rozvine %I pouze na písmeno jednotky a cestu.
  %~nxI    - Rozvine %I pouze na název a příponu souboru.
  %~fsI    - Rozvine %I na úplnou cestu pouze s krátkými
          názvy.
  %~dp$PATH:i - Vyhledá %I v adresářích uvedených v systémové
          proměnné PATH a rozvine %I na písmeno
          jednotky a cestu prvního nalezeného souboru.
  %~ftzaI   - Rozvine %I na výstup ve formátu výstupu
          příkazu DIR.

Proměnné %I a PATH lze ve výše uvedených příkladech nahradit
jinými platnými hodnotami. Syntaxe %~ je ukončena platným názvem
proměnné příkazu FOR. Používání velkých písmen v názvech
proměnných (například %I) usnadňuje čtení příkazů a zabraňuje
záměně s modifikátory, v nich se velká a malá písmena nerozlišují.

Nahoru

Příkaz FORMAT /?

Zformátuje disk pro používání v systému Windows.

FORMAT svazek [/FS:systém_souborů] [/V:jmenovka] [/Q] [/A:velikost] [/C] [/X]
       [/P:průchodů] [/S:stav]
FORMAT svazek [/V:jmenovka] [/Q] [/F:velikost] [/P:průchodů]
FORMAT svazek [/V:jmenovka] [/Q] [/T:stop /N:sektorů] [/P:průchodů]
FORMAT svazek [/V:jmenovka] [/Q] [/P:průchodů]
FORMAT svazek [/Q]

 svazek       Určuje písmeno jednotky (následované
           dvojtečkou), přípojný bod nebo název svazku.
 /FS:systém_souborů Určuje typ systému souborů (FAT, FAT32, NTFS
           nebo UDF).
 /V[:jmenovka]    Udává jmenovku svazku.
 /Q         Provede zrychlené formátování. Tento přepínač potlačí
           přepínač /P.
 /C         Pouze pro svazky NTFS: Soubory vytvořené
           na novém svazku budou komprimovány
           automaticky.
 /X         Je-li to třeba, vyvolá nejprve odpojení svazku.
           Všechny otevřené popisovače odkazující se na
           svazek se pak stanou neplatnými.
 /R:revize      Pouze systém souborů UDF: Vynutí formátování
           na konkrétní verzi systému souborů UDF (1.02, 1.50,
           2.00, 2.01, 2.50). Výchozí revize je 2.01.
 /D         Pouze systém souborů UDF 2.50: Metadata budou
           duplikována.
 /A:velikost     Přepíše výchozí velikost alokační jednotky. Pro
           všeobecné použití se doporučuje používat výchozí
           nastavení. NTFS podporuje 512, 1024, 2048, 4096,
           8192, 16k, 32k, 64k. FAT podporuje 512, 1024,
           2048, 4096, 8192, 16k, 32k, 64k, (128k, 256k
           pro velikost sektorů větší než 512 bajtů).
           FAT32 podporuje 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
           16k, 32k, 64k, (128k, 256k pro velikost sektorů
           větší než 512 bajtů).

           exFAT podporuje 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
           16k, 32k, 64k, 128k, 256k, 512k,
           1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M.

           Systémy souborů FAT a FAT32 obsahují
           následující omezení počtu clusterů na svazku:

           FAT: Počet clusterů <= 65526
           FAT32: 65526 < Počet clusterů < 4177918

           Příkaz Format bude ukončen, pokud zjistí, že
           daná omezení nelze při zadané velikosti
           clusteru dodržet.

           NTFS komprese není možná pro velikosti alokační
           jednotky větší než 4096.

 /F:velikost     Určuje kapacitu diskety pro formátování (1,44)
 /T:stopy      Udává počet stop na jedné straně disku.
 /N:sektory     Udává počet sektorů na stopu.
 /P:passes      Vynuluje každý sektor v časech předání svazků. Tento
           přepínač není platný s přepínačem /Q.
 /S:stav       Kde 'stav' může být buďto enable nebo disable.
           Krátké názvy jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Nahoru

Příkaz FSUTIL /?

Nástroj FSUTIL vyžaduje, abyste měli oprávnění správce.

Nahoru

Příkaz FTYPE /?

Zobrazí nebo upraví typy souborů používané při přidružení přípon
souborů.

FTYPE [typ_souboru[=[řetězec pro spuštění příkazu]]]

 typ_souboru Určuje typ souboru, který chcete zobrazit nebo
        změnit.
 řetězec   Určuje příkaz, který chcete při otevření souboru
        daného typu použít.

Příkazem FTYPE bez parametrů zobrazíte aktuální typy souborů, pro
které je definován řetězec pro spuštění příkazu. Příkaz FTYPE
pouze s typem souboru zobrazí aktuální řetězec pro spuštění
příkazu definovaný pro tento typ. Jestliže řetězec pro spuštění
příkazu necháte prázdný, původní řetězec pro spuštění příkazu
bude pro daný typ souborů odstraněn. V rámci řetězce pro spuštění
příkazu jsou proměnné %0 a %1 nahrazeny názvem souboru, který
je pomocí přidružení otevírán. Proměnná %* obsahuje všechny
parametry a %2 obsahuje první parametr, %3 druhý parametr, atd.
Proměnná %~n obsahuje všechny zbývající parametry počínaje
n-tým, kde n může nabývat hodnot 2 až 9 včetně. Například:

  ASSOC .pl=PerlScript
  FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

umožní spouštět skripty v jazyce Perl následujícím způsobem:

  script.pl 1 2 3

Nechcete-li používat přípony, zadejte následující:

  set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Skript pak můžete spustit tímto způsobem:

  script 1 2 3

Nahoru

Příkaz GOTO /?

V dávkovém souboru přejde CMD.EXE ke zpracovávání řádku s určeným
návěštím.

GOTO návěští

 návěští  Určuje textový řetězec použitý v dávkovém souboru
       jako návěští.

Návěští zapisujte na samostatný řádek začínající dvojtečkou.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, nastanou u příkazu GOTO tyto
změny:

U příkazu GOTO je možné použít cílové návěští :EOF, které předává
řízení a konec aktuálního dávkového skriptu. Snadno se tak dá
opustit soubor skriptu bez nutnosti definovat návěští. Zadáním
CALL /? se vypíší doplnění příkazu CALL, která se k této užitečné
funkci vztahují.

Nahoru

Příkaz GPRESULT /?

GPRESULT [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]] [/SCOPE obor]
      [/USER cílové_uživatelské_jméno] [/R | /V | /Z] [(/X | /H)
      <název_souboru> [/F]]

Popis:
  Tento nástroj příkazového řádku zobrazí informace o výsledné sadě zásad
  pro cílového uživatele a počítač.

Seznam parametrů:
  /S  systém    Určuje vzdálený systém, ke kterému se chcete připojit.

  /U    [doména\]uživatel
                Určuje kontext uživatele, ve kterém
                má být příkaz spuštěn.
                Nelze použít s parametry /X, /H.

  /P    [heslo]
                Určuje heslo pro daný uživatelský kontext.
                V případě vynechání budete vyzváni k jeho
                zadání.
                Nelze použít s parametry /X, /H.

  /SCOPE  rozsah      Určuje, zda je nutné zobrazit
                nastavení uživatele nebo počítače.
                Platné hodnoty: "UŽIVATEL", "POČÍTAČ".

  /USER [doména\]uživatel  Určuje uživatelské jméno, pro které
                budou zobrazena data sady RSOP.

  /X    <název_souboru>
                Uloží zprávu ve formátu XML
                do umístění a s názvem souboru určeným
                podle parametru <filename>. (platný v systému
                Windows Vista SP1 a novějším a v systému
                Windows Server 2008 a novějším)

  /H    <název_souboru>
                Uloží zprávu ve formátu HTML
                do umístění a s názvem souboru určeným
                parametrem <název_souboru>. (Platí v systému
                Windows Vista SP1 a novějším a v systému
                Windows Server 2008 a novějším)

  /F             Příkaz gpresult nuceně přepíše název souboru
                zadaný v příkazu /X nebo /H.

  /R
                Zobrazí souhrnná data výsledné sady zásad.

  /V
                Určuje, zda budou zobrazeny podrobné
                informace. Podrobné informace
                poskytují další podrobné nastavení,
                které bylo použito s prioritou 1.

  /Z
                Určuje, zda budou zobrazeny velmi
                podrobné informace. Velmi
                podrobné informace poskytují další
                podrobné nastavení, které bylo použito
                s prioritou 1 a vyšší. To vám umožní
                zjistit, zda bylo nastavení použito
                na více místech. Další informace získáte
                v tématu online nápovědy Zásady skupiny.

  /?
                Zobrazí tuto zprávu nápovědy.


Příklady:
  GPRESULT /R
  GPRESULT /H GPReport.html
  GPRESULT /USER cílové_uživatelské_jméno /V
  GPRESULT /S systém /USER cílové_uživatelské_jméno /SCOPE COMPUTER /Z
  GPRESULT /S systém /U uživatelské_jméno /P heslo /SCOPE Uživatel /V

Nahoru

Příkaz GRAFTABL /?

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx   Specifies a code page number.
  /STATUS Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.

Nahoru

Příkaz HELP /?

Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows.

HELP [příkaz]

  příkaz - zobrazí nápovědu k tomuto příkazu.

Nahoru

Příkaz ICACLS /?

ICACLS název /save soubor_ACL [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Uloží seznamy DACL pro všechny soubory a složky odpovídající názvu
  do souboru soubor_ACL pro pozdější použití s příkazem /restore.
  Seznamy SACL, vlastník nebo označení integrity se neuloží.

ICACLS adresář [/substitute starý_identifikátor_SID nový_identifikátor_SID
[...]] /restore soubor_ACL [/C] [/L] [/Q]
  Použije uložené seznamy DACL u souborů v adresáři.

ICACLS název /setowner uživatel [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Změní vlastníka všech odpovídajících názvů. Tato možnost nevynucuje změnu
  vlastnictví; pro tento účel použijte nástroj takeown.exe.

ICACLS název /findsid identifikátor_SID [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Vyhledá všechny odpovídající názvy obsahující ACL
  s explicitním uvedením identifikátoru SID.

ICACLS název /verify [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Vyhledá všechny soubory, jejichž seznam ACL není kanonický
  nebo jejichž délka není konzistentní s počty položek řízení přístupu.

ICACLS název /reset [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Nahradí seznamy ACL výchozími zděděnými seznamy ACL u všech
  odpovídajících souborů.

ICACLS název [/grant[:r] Sid:perm[...]]
    [/deny Sid:perm [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C] [/L] [/Q]
    [/setintegritylevel Level:policy[...]]

  /grant[:r] Sid:perm Udělí přístupová práva konkrétnímu uživateli.
    S atributem :r oprávnění nahradí všechna dříve udělená explicitní
    oprávnění. Bez atributu :r budou oprávnění přidána ke všem dříve
    uděleným explicitním oprávněním.

  /deny Sid:perm Explicitně odepře přístupová práva zadanému uživateli.
    Položka řízení přístupu (ACE) explicitního odepření je přidána
    k uvedeným oprávněním a jsou odebrána stejná oprávnění v každém
    explicitním udělení oprávnění.

  /remove[:[g|d]] identifikátor_SID Odebere všechny výskyty identifikátoru
    SID ze seznamu ACL. S atributem :g odebere všechny
    výskyty oprávnění udělených tomuto identifikátoru SID. S atributem :d
    odebere všechny výskyty práv odepřených tomuto identifikátoru SID.

  /setintegritylevel [(CI)(OI)]Level Explicitně přidá položku ACE integrity
   ke všem odpovídajícím souborům. Úroveň se zadává jako jedna z
   následujících hodnot:
      L[nízká],
      M[střední],
      H[vysoká].
    Možnosti dědičnosti pro položku ACE integrity mohou
    této úrovni předcházet a používají se pouze u adresářů.

  /inheritance:e|d|r
    e - Povolí dědičnost.
    d - Zakáže dědičnost a zkopíruje položky ACE.
    r - Odebere všechny zděděné položky ACE.


Poznámka:
  Identifikátory SID mohou být v číselném nebo snadno identifikovatelném
  formátu. Pokud je dána číselná forma, přidejte na začátek identifikátoru
  SID znak *.

  /T označuje, že se tato operace provádí u všech odpovídajících
    souborů/adresářů pod adresáři zadanými v názvu.

  /C označuje, že tato operace bude pokračovat u všech chyb souborů.
    Dále se budou zobrazovat chybové zprávy.

  /L označuje, že se tato operace provádí u vlastního symbolického odkazu
    vs. jeho cíl.

  /Q označuje, že funkce Icacls má potlačit zprávy o úspěšném provádění
    akcí.

  ICACLS zachovává kanonické pořadí položek řízení přístupu:
      explicitní odepření,
      explicitní udělení,
      zděděná odepření,
      zděděná oprávnění.

  perm je maska oprávnění a lze ji zadat v jedné ze dvou forem:
    pořadí jednoduchých práv:
        N - žádný přístup
        F - úplný přístup
        M - změněný přístup
        RX - přístup pro čtení a provádění
        R - přístup jen pro čtení
        W - přístup jen pro zápis
        D - přístup k odstranění
    seznam konkrétních práv oddělený čárkami uvedených v závorkách:
        DE - odstranění
        RC - kontrola čtení
        WDAC - zápis dat řízení přístupu
        WO - vlastník zápisu
        S - synchronizace
        AS - zabezpečení systému přístupu
        MA - povolené maximum
        GR - obecné čtení
        GW - obecný zápis
        GE - obecné provedení
        GA - obecná všechna práva
        RD - čtení dat/výpis adresáře
        WD - zápis dat/přidání souboru
        AD - připojení dat/přidání podadresáře
        REA - čtení rozšířených atributů
        WEA - zápis rozšířených atributů
        X - provést/přejít
        DC - odstranit podřízené
        RA - atributy pro čtení
        WA - atributy pro zápis
    Práva dědičnosti mohou předcházet jakékoli formě a jsou použita
    pouze u adresářů:
        (OI) - dědění objektu,
        (CI) - dědění kontejneru,
        (IO) - pouze dědění,
        (NP) - nepropagovat dědění.
        (I) - oprávnění zděděné z nadřazeného kontejneru

Příklady:

    icacls c:\windows\* /save soubor_ACL /T
     - Uloží seznamy ACL pro všechny soubory ve složce
     c:\windows a jejích podadresářích do souboru soubor_ACL.

    icacls c:\windows\ /restore soubor_ACL
    - Obnoví seznamy ACL u každého souboru v souboru
     soubor_ACL, který je uložen v adresáři c:\windows a jeho
     podadresářích.

    icacls soubor /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Udělí uživateli oprávnění správce pro odstranění a zápis dat
     řízení přístupu pro soubor.

    icacls soubor /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Udělí uživateli definovanému identifikátorem SID oprávnění S-1-1-0
     pro odstranění a zápis dat řízení přístupu pro soubor.

Nahoru

Příkaz IF /?

Provede podmíněný příkaz v dávce.

IF [NOT] ERRORLEVEL číslo příkaz
IF [NOT] řetězec1==řetězec2 příkaz
IF [NOT] EXIST soubor příkaz

 NOT         Systém Windows provede příkaz jen tehdy,
           když nebude podmínka pravdivá.

 ERRORLEVEL číslo  Určuje pravdivou podmínku, pokud poslední
           program vrátil hodnotu rovnou nebo větší
           než zadané číslo.

 řetězec1==řetězec2 Určuje pravdivou podmínku, pokud jsou zadané
           textové řetězce shodné.

 EXIST soubor    Určuje pravdivou podmínku, pokud soubor
           se zadaným názvem existuje.

 příkaz       Určuje příkaz, který bude proveden, bude-li
           podmínka pravdivá. Za příkazem lze uvést
           klíčové slovo ELSE a příkaz, který bude
           proveden v případě, že podmínka nebude
           splněna.

Klauzule ELSE musí být uvedena na stejném řádku jako příkaz
uvedený za klauzulí IF, například:

  IF EXIST soubor. (
    del soubor.
  ) ELSE (
    echo soubor. nebyl nalezen
  )

Následující příklad je chybný, protože příkaz del musí být
ukončen znakem nového řádku:

  IF EXIST soubor. del soubor. ELSE echo soubor. nebyl nalezen

I následující příklad je chybný, protože výraz ELSE příkaz musí
být na stejném řádku jako konec příkazu uvedeného za klíčovým
slovem IF:

  IF EXIST soubor. del soubor.
  ELSE echo soubor. nebyl nalezen

Správný příklad použití na jednom řádku:

  IF EXIST soubor. (del soubor.) ELSE echo soubor. nebyl nalezen

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz IF se změní takto:

  IF [/I] řetězec1 operátor_porovnání řetězec2 příkaz
  IF CMDEXTVERSION číslo příkaz
  IF DEFINED proměnná příkaz

operátor_porovnání může být jeden z těchto operátorů:

  EQU - rovná se
  NEQ - nerovná se
  LSS - menší než
  LEQ - menší nebo rovno
  GTR - větší než
  GEQ - větší nebo rovno.

Je-li uveden přepínač /I, nebudou při porovnávání řetězců
rozlišována malá a velká písmena. Přepínač /I je také možné
použít ve tvaru řetězec1==řetězec2 příkazu IF. Tato porovnání
jsou generická v tom smyslu, že jsou-li oba řetězce (řetězec1 a
řetězec2) tvořeny pouze číslicemi, budou řetězce nejdříve
převedeny na čísla a porovnány číselně.

Podmínka CMDEXTVERSION funguje podobně jako ERRORLEVEL, porovnání
se však vztahuje k vnitřnímu číslu verze týkajícímu se rozšíření
příkazů. První verze je 1. Jakmile budou k rozšířením příkazů
přidána významná vylepšení, zvýší se hodnota vždy o jedničku.
Jsou-li rozšíření příkazů zakázána, není podmínka CMDEXTVERSION
nikdy pravdivá.

Podmínka DEFINED funguje podobně jako podmínka EXIST, avšak
přijímá název proměnné prostředí a vrací hodnotu pravda, je-li
proměnná prostředí definována.

Výraz %ERRORLEVEL% se rozvine do řetězcové reprezentace
aktuální hodnoty ERRORLEVEL, pokud ovšem již neexistuje systémová
proměnná nazvaná ERRORLEVEL - v takovém případě získáte hodnotu
této proměnné. Následující příklad ukazuje, jak použít podmínku
ERRORLEVEL po skončení určitého programu:

  goto zprava%ERRORLEVEL%
  :zprava0
  echo Program vrátil návratový kód 0
  :zprava1
  echo Program vrátil návratový kód 1

Můžete použít také operátory pro porovnání čísel, uvedené dříve:

  If %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto OK

Výraz %CMDCMDLINE% se rozvine do příkazového řádku původně
předaného programu CMD.EXE, před jakýmkoli zpracováním programem
CMD.EXE - pokud ovšem již neexistuje systémová proměnná nazvaná
CMDCMDLINE. V takovém případě získáte hodnotu této proměnné.

Výraz %CMDEXTVERSION% se rozvine do řetězcové reprezentace
aktuální hodnoty podmínky CMDEXTVERSION, pokud ovšem již
neexistuje systémová proměnná nazvaná CMDEXTVERSION - v takovém
případě získáte hodnotu této proměnné.

Nahoru

Příkaz LABEL /?

Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku.

LABEL [jednotka:][jmenovka]
LABEL [/MP] [svazek] [jmenovka]

 jednotka:    Udává písmeno označující jednotku.
 jmenovka     Udává jmenovku svazku.
 /MP       Určuje, že svazek má být považován za
          přípojný bod nebo název svazku.
 svazek      Vyjadřuje písmeno jednotky (následované
          dvojtečkou), přípojný bod nebo název svazku.
          Je-li zadán název svazku, není přepínač /MP
          nutný.

Nahoru

Příkaz MD /?

Vytvoří adresář.

MKDIR [jednotka:]cesta
MD [jednotka:]cesta

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu MKDIR je
změněno:

Příkaz MKDIR vytvoří všechny nezbytné adresáře uvedené v cestě,
které neexistují. Například pokud adresář \a neexistuje, příkaz

  mkdir \a\b\c\d

má stejný výsledek jako příkazy:

  mkdir \a
  chdir \a
  mkdir b
  chdir b
  mkdir c
  chdir c
  mkdir d

Tuto posloupnost je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz MKDIR /?

Vytvoří adresář.

MKDIR [jednotka:]cesta
MD [jednotka:]cesta

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu MKDIR je
změněno:

Příkaz MKDIR vytvoří všechny nezbytné adresáře uvedené v cestě,
které neexistují. Například pokud adresář \a neexistuje, příkaz

  mkdir \a\b\c\d

má stejný výsledek jako příkazy:

  mkdir \a
  chdir \a
  mkdir b
  chdir b
  mkdir c
  chdir c
  mkdir d

Tuto posloupnost je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz MODE /?

Konfiguruje systémová zařízení.

Sériový port:     MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
                [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
                [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
                [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

Stav zařízení:     MODE [zařízení] [/STATUS]

Přesměrování tisku:  MODE LPTn[:]=COMm[:]

Výběr znakové stránky: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Stav znakové stránky: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Režim zobrazení:    MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Opakování kláves:   MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Nahoru

Příkaz MORE /?

Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [jednotka:][cesta]soubor
příkaz | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E[/C][/P] [/S] [/Tn] [+n] [soubory]

  [jednotka:][cesta]soubor Určuje soubor (soubory), které se
               mají zobrazit po jednotlivých
               obrazovkách.

  příkaz          Určuje příkaz, jehož výstup se má
               zobrazit po jednotlivých
               obrazovkách.

  /E    Umožnit doplňující funkce
  /C    Před zobrazením stránky vymazat obrazovku
  /P    Převádět znaky FormFeed
  /S    Více prázdných řádků nahradit jediným
  /Tn    Převádět tabulátory na n mezer (implicitně 8)

       Přepínače mohou být uvedeny v systémové
       proměnné MORE.

  +n    První soubor zobrazovat od řádku n

  soubory  Seznam zobrazovaných souborů. Soubory v seznamu
       se oddělují mezerami.

  Jsou-li umožněny doplňující funkce, pak lze při výzvě příkazu
  -- More -- použít následující příkazy:

  P n    Zobrazit dalších n řádků
  S n    Přeskočit dalších n řádků
  F     Zobrazit další soubor
  Q     Konec
  =     Zobrazit číslo řádku
  ?     Zobrazit nápovědu
  <mezera> Zobrazit další stránku
  <ret>   Zobrazit další řádek

Nahoru

Příkaz MOVE /?

Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře.

Přesunutí jednoho nebo více souborů:
MOVE [/Y | /-Y] [jednotka:][cesta]názevsoub1[,...] cíl

Přejmenování adresáře:
MOVE [/Y | /-Y] [jednotka:][cesta]názevadr1 názevadr2

 [jednotka:][cesta]názevsoub1 Udává umístění a název souboru
                nebo souborů, které mají být
                přesunuty.
 cíl              Určuje nové umístění souboru. Cíl
                může být tvořen písmenem jednotky
                a dvojtečkou, názvem adresáře,
                popř. jejich kombinací. Chcete-li
                přesunout pouze jeden soubor,
                můžete uvést i nový název
                souboru, na který chcete
                přesouvaný soubor přejmenovat.
 [jednotka:][cesta]názevadr1  Určuje adresář, který má být
                přejmenován.
 názevadr2           Udává nový název adresáře.

 /Y              Potlačí výzvy k potvrzení
                přepsání existujících cílových
                souborů.
 /-Y              Vyvolá výzvy k potvrzení přepsání
                existujících cílových souborů.

Přepínač /Y může být přítomen v systémové proměnné COPYCMD. Vliv
této proměnné může být zrušen přepínačem /-Y na příkazovém řádku.
Ve výchozím nastavení je uživatel žádán o potvrzení přepsání,
pokud ovšem příkaz MOVE nebyl spuštěn z příkazového skriptu.

Nahoru

Příkaz OPENFILES /?


OPENFILES /parametr [argumenty]

Popis:
  Umožňuje správci odpojit soubory a složky, které byly
  otevřeny systémem, nebo zobrazit jejich seznam.

Seznam parametrů:
  /Disconnect Odpojí jeden nebo více otevřených souborů.

  /Query   Zobrazí soubory otevřené v počítači nebo
        ve sdílených složkách.

  /Local   Povolí nebo zakáže zobrazení místních otevřených
        souborů.

  /?        Zobrazí tuto nápovědu.

Příklady:
  OPENFILES /Disconnect /?
  OPENFILES /Query /?
  OPENFILES /Local /?

Nahoru

Příkaz PATH /?

Vypíše nebo nastaví cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.

PATH [[jednotka:]cesta[;...][;%PATH%]
PATH ;

Příkaz PATH ; vymaže celou vyhledávací cestu a program CMD.EXE
potom bude prohledávat pouze aktuální adresář.
Příkaz PATH bez parametrů vypíše aktuální vyhledávací cestu.
Přidáním řetězce %PATH% do nově nastavované cesty bude původní
cesta připojena k novému nastavení.

Nahoru

Příkaz PAUSE /?

Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu:
  Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...

Nahoru

Příkaz POPD /?

Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD.

POPD


Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz POPD odstraní
jakékoliv dočasné písmeno jednotky vytvořené příkazem PUSHD při
vyjmutí této jednotky z uloženého zásobníku adresářů příkazem POPD.

Nahoru

Příkaz PRINT /?

Tiskne textový soubor.

PRINT [/D:zařízení] [[jednotka:][cesta]soubor[...]]

  /D:zařízení Kam se bude tisknout.

Nahoru

Příkaz PROMPT /?

Mění formát výzvy programu CMD.EXE.

PROMPT [text]

 text  Určuje novou výzvu na příkazovém řádku.

Výzva se může skládat z běžných znaků a z následujících
speciálních kódů:

 $A  & (ampersand)
 $B  | (přesměrování)
 $C  ( (levá závorka)
 $D  aktuální datum
 $E  kód Escape (ASCII kód 27)
 $F  ) (pravá závorka)
 $G  > (symbol větší než)
 $H  backspace (smaže předchozí znak)
 $L  < (symbol menší než)
 $N  aktuální jednotka
 $P  aktuální jednotka a cesta
 $Q  = (symbol rovnosti)
 $S   (mezera)
 $T  aktuální čas
 $V  číslo verze systému Windows
 $_  nový řádek (CR LF)
 $$  $ (symbol dolaru)

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz PROMPT umožňuje
použití následujících doplňkových formátovacích znaků:

 $+  Žádný nebo více znaků plus (+) podle hloubky zásobníku
    adresářů PUSHD. Každý znak plus odpovídá jedné uložené
    úrovni.

 $M  Zobrazí vzdálený název přidružený aktuálnímu písmenu
    jednotky, nebo prázdný řetězec v případě, že aktuální
    jednotka není síťovou jednotkou.

Nahoru

Příkaz PUSHD /?


Uloží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
a poté přejde do uvedeného adresáře.

PUSHD [cesta | ..]

 cesta    Adresář, který se má stát aktuálním adresářem.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz PUSHD umožňuje zadat
kromě písmene jednotky a cesty i síťové cesty. Je-li zadána
síťová cesta, PUSHD vytvoří dočasné písmeno jednotky, které
určuje požadovaný síťový prostředek a pak změní aktuální
jednotku i adresář na nově definované písmeno jednotky.
Dočasná písmena jednotek jsou přidělena od Z: k začátku
abecedy s využitím prvního volného písmene jednotky.

Nahoru

Příkaz RD /?

Odebere (odstraní) adresář.

RMDIR [/S] [/Q] [jednotka:]cesta
RD [/S] [/Q] [jednotka:]cesta

  /S   Odstraní všechny adresáře a soubory v uvedeném
      adresáři včetně adresáře samotného. Slouží pro
      odstranění stromu adresářů.

  /Q   Nevyžaduje potvrzení při odstraňování stromu adresářů
      pomocí /S

Nahoru

Příkaz RECOVER /?

Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.

RECOVER  [jednotka:][cesta]soubor
Před použitím příkazu RECOVER nahlédněte do přehledu
řádkových příkazů v nápovědě systému Windows.

Nahoru

Příkaz REM /?

Komentář (poznámky) v dávkovém souboru nebo v souboru CONFIG.SYS.

REM [komentář]

Nahoru

Příkaz REN /?

Přejmenuje soubor nebo soubory.

RENAME [jednotka:][cesta]soubor1 soubor2
REN [jednotka:][cesta]soubor1 soubor2

V tomto příkazu nelze zadat jinou cílovou jednotku nebo adresář.

Nahoru

Příkaz RENAME /?

Přejmenuje soubor nebo soubory.

RENAME [jednotka:][cesta]soubor1 soubor2
REN [jednotka:][cesta]soubor1 soubor2

V tomto příkazu nelze zadat jinou cílovou jednotku nebo adresář.

Nahoru

Příkaz REPLACE /?

Nahrazuje soubory.

REPLACE [jednotka1:][cesta1]soubor [jednotka2:][cesta2] [/A] [/P]
    [/R] [/W]
REPLACE [jednotka1:][cesta1]soubor [jednotka2:][cesta2] [/P] [/R]
    [/S] [/W] [/U]

 [jednotka1:][cesta1]soubor Zdrojový soubor nebo soubory.
 [drive2:][path2]      Adresář, ve kterém mají být soubory
               nahrazeny.
 /A             Přidá nové soubory do cílového
               adresáře.
               Nelze použít přepínače /S nebo /U.
 /P             Žádat o potvrzení před nahrazením
               souboru
               nebo přidáním zdrojového souboru.
 /R             Nahrazuje soubory, které jsou jen
               pro čtení, stejně jako nechráněné
               soubory.
 /S             Nahrazuje soubory ve všech
               podadresářích
               cílového adresáře. Nelze kombinovat
               s přepínačem /A.
 /W             Před zahájením počká, než vložíte
               disk.
 /U             Nahradí (aktualizuje) pouze soubory
               starší než jsou zdrojové soubory.
               Nelze použít s /A.

Nahoru

Příkaz RMDIR /?

Odebere (odstraní) adresář.

RMDIR [/S] [/Q] [jednotka:]cesta
RD [/S] [/Q] [jednotka:]cesta

  /S   Odstraní všechny adresáře a soubory v uvedeném
      adresáři včetně adresáře samotného. Slouží pro
      odstranění stromu adresářů.

  /Q   Nevyžaduje potvrzení při odstraňování stromu adresářů
      pomocí /S

Nahoru

Příkaz ROBOCOPY /?


-------------------------------------------------------------------------------
  ROBOCOPY   ::   Robustní kopírování souborů pro systém Windows

-------------------------------------------------------------------------------

       Použití :: ROBOCOPY zdroj cíl [soubor [soubor]...] [parametry]

        zdroj :: Zdrojový adresář (jednotka:\cesta nebo
             \\server\sdílená_jednotka\cesta)
         cíl :: Cílový adresář (jednotka:\cesta nebo
             \\server\sdílená_jednotka\cesta)
        soubor :: Soubory ke kopírování (názvy/zástupné znaky: výchozí
             je *.*)

::
:: Možnosti kopírování:
::
         /S :: Kopírovat podadresáře, ale nikoli prázdné
         /E :: Kopírovat podadresáře, včetně prázdných
       /LEV:n :: Kopírovat pouze nejvyšších n úrovní zdrojové adresářové
            struktury

         /Z :: Kopírovat soubory v režimu restartování
         /B :: Kopírovat soubory v režimu zálohování
        /ZB :: Použít režim restartování; pokud je odepřen přístup
            v režimu zálohování
      /EFSRAW :: Kopírovat všechny šifrované soubory v režimu EFS RAW

 /COPY:příznaky  :: Co se má u souborů kopírovat (výchozí nastavení
            je /COPY:DAT)
            (příznaky kopírování: D=data, A=atributy, T=časová
            razítka)
            (S=zabezpečení=seznamy NTFS ACL, O=informace
            o vlastníkovi, U=informace o auditování)

      /DCOPY:T :: Kopírovat časová razítka adresáře

        /SEC :: Kopírovat soubory se zabezpečením (ekvivalent k příkazu
            /COPY:DATS)
      /COPYALL :: Kopírovat všechny informace o souborech (ekvivalent
            k příkazu /COPY:DATSOU)
      /NOCOPY :: Nekopírovat žádné informace o souborech (užitečné
            s příkazem /PURGE)

      /SECFIX :: Opravit zabezpečení u všech souborů (i u vynechaných
            souborů)
      /TIMFIX :: Opravit čas u všech souborů (i u vynechaných souborů)

       /PURGE :: Odstranit cílové soubory/adresáře, které již neexistují
            ve zdrojovém umístění
        /MIR :: Zrcadlit adresářovou strukturu (ekvivalent k příkazu /E
            plus /PURGE)

        /MOV :: Přesunout soubory (odstranit ze zdrojového umístění po
            zkopírování)
       /MOVE :: Přesunout soubory a adresáře (odstranit ze zdrojového
            umístění po zkopírování)

   /A+:[RASHCNET] :: Přidat zadané atributy do zkopírovaných souborů
   /A-:[RASHCNET] :: Odebrat zadané atributy ze zkopírovaných souborů

      /CREATE :: Vytvořit adresářovou strukturu a pouze soubory nulové
            délky
        /FAT :: Vytvořit cílové soubory pouze s názvy ve formátu 8.3
            systému souborů FAT
        /256 :: Vypnout podporu velmi dlouhých cest (> 256 znaků)

       /MON:n :: Sledovat zdroj a spustit znovu při zaznamenání více
            než n změn
       /MOT:m :: Sledovat zdroj a spustit znovu za m minut (v případě
            změny)

   /RH:hhmm-hhmm :: Časy a hodiny, kdy lze spustit nové kopie
        /PF :: Kontrolovat hodiny spuštění podle jednotlivých souborů
            (nikoli na základě průchodů)

       /IPG:n :: Interval mezi pakety (ms) k uvolnění šířky pásma
            u pomalých připojení

        /SL :: kopírovat symbolické odkazy oproti cíli.

      /MT[:n] :: Vytvoří vícepodprocesové kopie s n podprocesy
            (výchozí: 8). Hodnota n musí být v rozmezí 1 až 128.
            Tuto možnost nelze použít s možnostmi /IPG a /EFSRAW.
            Výkon lze zlepšit přesměrováním výstupu pomocí
            možnosti /LOG.

::
:: Možnosti výběru souboru:
::
         /A :: Kopírovat pouze soubory s nastaveným atributem
            Archivovat
         /M :: Kopírovat pouze soubory s atributem Archivovat
            a obnovit jej
  /IA:[RASHCNETO] :: Zahrnout pouze soubory s kterýmkoli atributem ze zadané
            sady atributů
  /XA:[RASHCNETO] :: Vyloučit soubory s kterýmkoli atributem ze zadané sady
            atributů

 /XF soubor [soubor]... :: Vyloučit soubory s názvy odpovídajícími zadaným
              názvům/cestám/zástupným znakům
 /XD adresáře [adresáře]... :: Vyloučit adresáře s názvy odpovídajícími daným
                názvům/cestám

        /XC :: Vyloučit změněné soubory
        /XN :: Vyloučit novější soubory
        /XO :: Vyloučit starší soubory
        /XX :: Vyloučit soubory a adresáře, které jsou navíc
        /XL :: Vyloučit osamocené soubory a adresáře
        /IS :: Zahrnout stejné soubory
        /IT :: Zahrnout stejné soubory s různým nastavením atributů

       /MAX:n :: Maximální velikost souboru – vyloučit soubory větší
            než n bajtů
       /MIN:n :: Minimální velikost souboru – vyloučit soubory menší
            než n bajtů

     /MAXAGE:n :: Maximální stáří souboru – vyloučit soubory starší než
            n dnů/datum n
     /MINAGE:n :: Minimální stáří souboru – vyloučit soubory starší než
            n dnů/datum n
     /MAXLAD:n :: Maximální datum posledního přístupu – vyloučit soubory
            nepoužité od n
     /MINLAD:n :: Minimální datum posledního přístupu – vyloučit soubory
            použité od n
            (Pokud n < 1900, pak n = n dní, jinak n = datum
            RRRRMMDD).

        /XJ :: Vyloučit spojovací body (ve výchozím nastavení
            standardně zahrnuty)

        /FFT :: Předpokládat časy souborů FAT (rozlišovací schopnost
            2 sekundy)
        /DST :: Kompenzovat jednohodinové časové rozdíly DST

        /XJD :: Vyloučit spojovací body pro adresáře
        /XJF :: Vyloučit spojovací body pro soubory

::
:: Možnosti opakování:
::
        /R:n :: Počet opakování u kopírování s chybami: výchozí
            nastavení je 1 milion
        /W:n :: Doba čekání mezi položkami: výchozí doba je 30 s

        /REG :: Uložit /R:n a /W:n do registru jako výchozí nastavení

        /TBD :: Čekat na definování sdílených názvů (chyba
            opakování 67)

::
:: Možnosti protokolování:
::
         /L :: Pouze seznam – nekopírovat soubory, neoznačovat je
            časovým razítkem ani je neodstraňovat
         /X :: Zahrnout do sestavy kromě vybraných souborů také
            všechny soubory, které jsou navíc
         /V :: Vytvořit úplný výstup s informacemi o vynechaných
            souborech
        /TS :: Zahrnout do výstupu časová razítka zdrojového souboru
        /FP :: Zahrnout do výstupu úplnou cestu k souborům
       /BYTES :: Tisknout velikost v bajtech

        /NS :: Bez velikosti – neprotokolovat velikost souborů
        /NC :: Bez třídy – neprotokolovat třídy souborů
        /NFL :: Bez seznamu souborů – neprotokolovat názvy souborů
        /NDL :: Bez seznamu adresářů – neprotokolovat názvy adresářů

        /NP :: Bez průběhu – nezobrazovat procentuální hodnotu
            zkopírování
        /ETA :: Zobrazit odhadovaný čas příjmu zkopírovaných souborů

    /LOG:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu (přepsat existující
            protokol)
    /LOG+:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu (připojit
            k existujícímu protokolu)

   /UNILOG:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE
            (přepsat existující protokol)
  /UNILOG+:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE
            (připojit k existujícímu protokolu)

        /TEE :: Výstup do okna konzoly i do souboru protokolu

        /NJH :: Bez záhlaví úloh
        /NJS :: Bez souhrnu úloh

      /UNICODE :: Výstup stavu ve formátu UNICODE

::
:: Možnosti úlohy:
::
  /JOB:název_úlohy :: Převzít parametry z pojmenovaného souboru úlohy
 /SAVE:název_úlohy :: Uložit parametry do pojmenovaného souboru úlohy
       /QUIT :: Konec po zpracování příkazového řádku (k zobrazení
            parametrů)
       /NOSD :: Nebyl zadán žádný zdrojový adresář.
       /NODD :: Nebyl zadán žádný cílový adresář.
        /IF :: Zahrnout následující soubory

Nahoru

Příkaz SET /?

Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné programu CMD.EXE.

SET [proměnná=[řetězec]]

 proměnná Určuje název systémové proměnné.
 řetězec  Určuje řetězec znaků, který bude přiřazen proměnné.

Příkaz SET bez parametrů vypíše aktuální nastavení systémových
proměnných.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz SET se změní takto:

Příkaz SET vyvolaný pouze s názvem proměnné, bez rovnítka a
hodnoty zobrazí hodnoty všech proměnných, jejichž název začíná
názvem uvedeným v příkazu SET. Příklad:

  Příkaz SET P

zobrazí všechny proměnné začínající písmenem P.

Není-li název proměnné v aktuálním prostředí nalezen, nastaví
příkaz SET proměnnou ERRORLEVEL na hodnotu 1.

Příkaz SET neumožňuje, aby rovnítko bylo součástí názvu proměnné.

K příkazu SET byly přidány dva nové přepínače:

  SET /A výraz
  SET /P proměnná=[řetězec_dotazu]

Přepínač /A udává, že řetězec vpravo od rovnítka je číselným
výrazem, který bude vypočítán. Vyhodnocování výrazů je velmi
jednoduché - podporuje následující operace (seřazené od nejvyšší
priority k nejnižší):

  ()         - seskupování
  ! ~ -        - unární operátory
  * / %        - aritmetické operátory
  + -         - aritmetické operátory
  <<>>        - logické posunutí
  &          - operace AND mezi bity
  ^          - operace EXCLUSIVE OR mezi bity
  |          - operace OR mezi bity
  = *= /= %= += -=  - přiřazení
  &&= ^= |= <<= >>=
  ,          - oddělovač výrazů

Použijete-li některý z logických nebo modulových operátorů,
uzavřete řetězec výrazu do jednoduchých uvozovek. Všechny
nenumerické řetězce ve výrazu budou považovány za názvy
proměnných prostředí a před jejich použitím budou jejich hodnoty
převedeny na čísla. Je-li uveden název proměnné prostředí, která
nebyla v aktuálním prostředí definována, bude použita hodnota
nula. To umožňuje provádět aritmetické operace s hodnotami
proměnných prostředí bez nutnosti zápisu znaků %. Je-li příkaz
SET /A spuštěn z příkazového řádku mimo příkazový skript, zobrazí
konečnou hodnotu výrazu. Operátor přiřazení vyžaduje, aby vlevo
od něj byl uveden název proměnné prostředí. Číselné hodnoty jsou
desítková čísla, pokud nezačínají hodnotou 0x (šestnáctková
čísla), nebo hodnotou 0 (osmičková čísla). Proto 0x12 znamená
stejnou číselnou hodnotu jako 18 nebo jako 022. Uvědomte si, že
osmičkový zápis může být matoucí: 08 a 09 nejsou platná čísla,
protože 8 a 9 nejsou platné číslice osmičkové soustavy.

Přepínač /P umožňuje nastavit hodnotu proměnné na vstupní řádek
zadaný uživatelem. Příkaz zobrazí řetězec promptString před
čtením vstupního řádku. Řetězec promptString může být prázdný.

Náhrada systémových proměnných byla změněna:

  %PATH:str1=str2%

Příkaz rozvine systémovou proměnnou PATH a nahradí každý výskyt
řetězce str1 v rozvinutém výsledku řetězcem str2. Pokud je
řetězec str2 prázdný, bude odstraněn jakýkoli výskyt řetězce
str1 ve výsledku. Pokud řetězec str1 začíná hvězdičkou, je
nahrazen výstupní řetězec od počátku do prvního výskytu zbytku
řetězce str1.

Také je možno zadat podřetězec pro rozvinutí:

  %PATH:~10,5%

Příkaz rozvine systémovou proměnnou PATH a použije pouze 5 znaků
počínaje znakem jedenáctým (10 znaků posunuto) rozvinutého
výsledku. Pokud délka není zadána, je použita délka zbývajícího
řetězce. Pokud je posunutí nebo délka záporná, je použita hodnota
vypočítaná jako součet délky řetězce systémové proměnné a
zadaného posunutí nebo délky.

  %PATH:~-10%

Výsledkem je posledních 10 znaků proměnné PATH.

  %PATH:~0,-2%

Výsledkem jsou všechny znaky proměnné PATH s výjimkou posledních
dvou.

Dále byla přidána podpora zpožděného rozvinutí systémových
proměnných. Tato podpora je ve výchozím nastavení vždy vypnuta,
může však být povolena nebo zakázána pomocí přepínače příkazového
řádku /V při spouštění programu CMD.EXE. Zkuste zadat příkaz CMD /?

Zpožděné rozvinutí systémových proměnných je užitečné, je-li
potřeba se vyhnout omezením aktuálního rozvinutí, které nastává,
když je řádek textu čten, nikoli při jeho provádění. Následující
příklad demonstruje problém s okamžitým rozvojem proměnné:

  set PROM=před
  if "%PROM%" == "před" (
    set PROM=po
    if "%PROM%" == "po" @echo Vidíte-li tento text,
                  fungovalo to
  )

Zde se zpráva nikdy nezobrazí, protože proměnná %PROM% v OBOU
příkazech IF je nahrazena při čtení prvního příkazu If, protože
tento příkaz logicky zahrnuje tělo složeného příkazu If. V
příkazu If uvnitř složeného příkazu se ve skutečnosti porovnává
hodnota "před" s hodnotou "po", a tyto hodnoty jsou různé.
Podobně ani následující příklad nebude fungovat, jak bychom mohli
očekávat:

  set SEZNAM=
  for %i in (*) do set SEZNAM=%SEZNAM% %i
  echo %SEZNAM%

V tomto příkladu NEVZNIKNE seznam souborů v aktuálním adresáři,
místo toho bude proměnná SEZNAM nastavena na poslední nalezený
název souboru. Je to opět proto, že proměnná %SEZNAM% je
rozvinuta pouze jednou, při čtení příkazu FOR, a v té době je
proměnná SEZNAM prázdná. Ve skutečnosti tedy probíhá tato smyčka
FOR:

  for %i in (*) do set SEZNAM= %i

- tím je proměnná SEZNAM neustále nastavována na název posledního
nalezeného souboru.

Při zpožděném rozvinutí systémových proměnných se k rozvinutí
systémových proměnných v době provádění příkazu používá jiný znak
(vykřičník). Je-li zpožděné rozvinutí proměnných povoleno, mohly
by uvedené příklady být přepsány tak, aby fungovaly správně:

  set PROM=před
  if "%PROM%" == "před" (
    set PROM=po
    if "!PROM!" == "po" @echo Vidíte-li tento text,
                 fungovalo to
  )

  set SEZNAM=
  for %i in (*) do set SEZNAM=!SEZNAM! %i
  echo %SEZNAM%

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, existuje několik dynamických
systémových proměnných, které lze rozvinout, nelze je však
zobrazit pomocí příkazu SET. Hodnoty těchto proměnných jsou
vypočítávány dynamicky při každém požadavku proměnnou rozvinout.
Jestliže uživatel nadefinuje vlastní proměnnou se shodným názvem,
uživatelská definice přepíše dynamickou proměnnou. Tyto dynamické
proměnné jsou:

%CD%     - rozvine se na řetězec aktuálního adresáře

%DATE%    - rozvine se na aktuální datum ve stejném formátu
         jako používá příkaz DATE

%TIME%    - rozvine se na aktuální čas ve stejném formátu
         jako používá příkaz TIME

%RANDOM%   - rozvine se na náhodné desítkové číslo
         z intervalu 0 až 32767

%ERRORLEVEL% - rozvine se na aktuální hodnotu proměnné
         ERRORLEVEL

%CMDEXTVERSION% - rozvine se na aktuální číslo verze funkcí
          rozšíření příkazů

%CMDCMDLINE% - rozvine se na původní příkazový řádek, který vyvolal
         procesor příkazů.

Nahoru

Příkaz SETLOCAL /?

Zahajuje lokalizaci změn systémových proměnných v dávkovém
souboru. Změny systémových proměnných provedené po vykonání
příkazu SETLOCAL jsou místní pro dávkový soubor. Příkazem ENDLOCAL
můžete obnovit předchozí nastavení. Při dosažení konce dávkového
souboru je pro každý zbývající příkaz SETLOCAL použitý v tomto
souboru automaticky proveden příkaz ENDLOCAL.

SETLOCAL

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz SETLOCAL se změní
takto:

Dávkový příkaz SETLOCAL nyní přijímá nepovinné argumenty:
    ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
      Povolit nebo zakázat rozšíření příkazového procesoru. Tyto
      argumenty mají přednost před přepínači CMD /E:ON nebo.
      /E:OFF Další informace získáte zadáním příkazu CMD /?.
    ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
      Povolit nebo zakázat zpožděné rozvinutí systémových
      proměnných. Tyto argumenty mají přednost před
      přepínači CMD /V:ON nebo /V:OFF.
      Další informace získáte zadáním příkazu CMD /?.
Tyto změny trvají až k odpovídajícímu příkazu ENDLOCAL
bez ohledu na jejich nastavení před příkazem SETLOCAL.

Je-li příkazu SETLOCAL předán argument, nastaví hodnotu proměnné
ERRORLEVEL. Byl-li předán jeden ze dvou platných argumentů, bude
mít tato proměnná hodnotu nula. V ostatních případech nabude
hodnoty jedna. Toho je možné využít v dávkových skriptech a
zjistit, zda jsou rozšíření k dispozici. Použijte tuto
techniku:

  VERIFY OTHER 2>nul
  SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
  IF ERRORLEVEL 1 echo Rozšíření nelze povolit

Funguje to, protože ve starších verzích procesoru CMD.EXE příkaz
SETLOCAL NENASTAVUJE hodnotu proměnné ERRORLEVEL. Příkaz VERIFY
s chybným argumentem nastaví proměnnou ERRORLEVEL na nenulovou
hodnotu.

Nahoru

Příkaz SHIFT /?

Změní pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.

SHIFT [/n]

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, lze příkazu SHIFT zadat i
přepínač /n, který způsobí, že posun začne od n-tého parametru.
Hodnota n může nabývat hodnot od 0 do 8. Například:

  SHIFT /2

posune %3 na %2, %4 na %3, atd. %0 a %1 zůstanou nezměněny.

Nahoru

Příkaz SCHTASKS /?

SCHTASKS /parameter [argumenty]

Popis:
  Umožňuje správci vytvořit, odstranit, vyhledat, změnit, spustit a
  ukončit naplánované úlohy v místním nebo vzdáleném systému.

Seznam parametrů:
  /Create     Vytvoří novou naplánovanou úlohu.

  /Delete     Odstraní naplánované úlohy.

  /Query     Zobrazí všechny naplánované úlohy.

  /Change     Změní vlastnosti naplánované úlohy.

  /Run      Spustí naplánovanou úlohu na požádání.

  /End      Zastaví aktuálně spuštěnou naplánovanou úlohu.

  /ShowSid    Zobrazí identifikátor zabezpečení odpovídající názvu
          plánované úlohy.

  /?       Zobrazí tuto nápovědu.

Examples:
  SCHTASKS
  SCHTASKS /?
  SCHTASKS /Run /?
  SCHTASKS /End /?
  SCHTASKS /Create /?
  SCHTASKS /Delete /?
  SCHTASKS /Query /?
  SCHTASKS /Change /?
  SCHTASKS /ShowSid /?

Nahoru

Příkaz SHUTDOWN /?

Použití: SHUTDOWN [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
  [/m \\počítač][/t xxx][/d [plu:]xx:yy [/c "komentář"]]

  Žádné argumenty  Zobrazí nápovědu, totožné s argumentem /?.
  /?     Zobrazí nápovědu. Výsledek je stejný, jako když nezadáte
        žádnou možnost.
  /i     Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
        Toto musí být první možnost.
  /l     Odhlášení. Nelze použít s přepínači /m nebo /d.
  /s     Vypne počítač.
  /r     Vypne a restartuje počítač.
  /g     Vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění počítače
        restartujte všechny registrované aplikace.
  /a     Přeruší vypínání systému.
        Lze použít pouze v časovém limitu.
  /p     Vypne místní počítač bez časového limitu nebo
        upozornění.
        Lze použít pouze s přepínači /d a /f.
  /h     Uvede místní počítač do režimu hibernace.
        Lze použít s přepínačem /f.
  /e     Dokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
  /m \\počítač Určuje cílový počítač.
  /t xxx   Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund.
        Platný rozsah je 0-315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30.
        Je-li časový limit větší než 0, předpokládá se použití
        parametru /f.
  /c "komentář" Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí.
        Povoleno maximálně 512 znaků.
  /f     Vynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího
        upozornění.
        Použití parametru /f se předpokládá, pokud je pro parametr
        /t zadána větší hodnota než 0.
  /d [p|u:]xx:yy Zadejte důvod restartování nebo vypnutí.
        p označuje, že restartování nebo vypnutí je plánované.
        u označuje, že důvod definuje uživatel.
        Není-li zadán parametr p ani u, je restartování nebo vypnutí
        neplánované.
        xx je číslo závažného důvodu (kladné celé číslo menší
        než 256).
        yy je číslo méně závažného důvodu (kladné celé číslo menší
        než 65 536).

Důvody v tomto počítači:
(E = očekáváno, U = neočekáváno, P = plánováno,
 C = definováno uživatelem)
Typ   Závažné Méně  Název
        závažné

 U   0    0    Jiný (neplánovaný)
E    0    0    Jiný (neplánovaný)
E P   0    0    Jiný (plánovaný)
 U   0    5    Jiné selhání: Systém neodpovídá
E    1    1    Hardware: Údržba (neplánovaná)
E P   1    1    Hardware: Údržba (plánovaná)
E    1    2    Hardware: Instalace (neplánovaná)
E P   1    2    Hardware: Instalace (plánovaná)
E    2    2    Operační systém: Obnovení (plánované)
E P   2    2    Operační systém: Obnovení (plánované)
 P   2    3    Operační systém: Upgrade (plánovaný)
E    2    4    Operační systém: Změna konfigurace (neplánovaná)
E P   2    4    Operační systém: Změna konfigurace (plánovaná)
 P   2    16   Operační systém: Service Pack (plánováno)
    2    17   Operační systém: Hot fix (neplánováno)
 P   2    17   Operační systém: Hot fix (plánováno)
    2    18   Operační systém: oprava zabezpečení (neplánováno)
 P   2    18   Operační systém: oprava zabezpečení (plánováno)
E    4    1    Aplikace: Údržba (neplánovaná)
E P   4    1    Aplikace: Údržba (plánovaná)
E P   4    2    Aplikace: Instalace (plánovaná)
E    4    5    Aplikace: Neodpovídá
E    4    6    Aplikace: Nestabilní
 U   5    15   Selhání systému: Chyba STOP
 U   5    19   Potíže se zabezpečením
E    5    19   Potíže se zabezpečením
E P   5    19   Potíže se zabezpečením
E    5    20   Ztráta síťového připojení (neplánováno)
 U   6    11   Selhání napájení: Odpojený kabel
 U   6    12   Selhání napájení: Prostředí
 P   7    0    Vypnutí zastaralé verze rozhraní API

Nahoru

Příkaz SORT /?

SORT [/R] [/+n] [/M kilobajty] [/L národní_prostředí]
   [/REC počet_bajtů_záznamu] [[jednotka1:][cesta1]název_souboru1]
   [/T [jednotka2:][cesta2]] [/O [jednotka3:][cesta3]
   název_souboru3]
 /+n             Určuje číslo znaku, n, od
               něhož má začít každé porovnání.
               Parametr /+3 označuje, že každé
               porovnání bude zahájeno od třetího
               znaku na každém řádku. Řádky
               obsahující méně než n znaků budou
               porovnány před ostatními řádky.
               Ve výchozím nastavení začínají
               porovnání od prvního znaku
               na každém řádku.
 /L[OCALE] národní_prostředí Přepíše výchozí národní prostředí
               systému zadaným národním prostředím.
               Národní prostředí C dosahuje
               nejrychlejší pořadí řazení a je
               v současnosti jedinou alternativou.
               Při řazení se nikdy nerozlišují
               velká a malá písmena.
 /M[EMORY] kilobajty     Určuje velikost hlavní paměti,
               kterou lze použít k řazení
               (v kilobajtech). Minimální velikost
               paměti je vždy alespoň 160 kB.
               Pokud je zadána velikost paměti,
               bude k řazení použita vždy přesná
               velikost, bez ohledu na velikost
               dostupné hlavní paměti.

               Nejlepšího výkonu je obvykle
               dosaženo, pokud velikost paměti
               není zadána. Ve výchozím nastavení
               proběhne řazení v jednom průchodu
               (bez vytvoření dočasného souboru),
               pokud se všechna data vejdou
               do výchozí maximální velikosti
               paměti. V opačném případě proběhne
               řazení ve dvou průchodech (částečně
               seřazená data budou uložena
               v dočasném souboru), přičemž
               velikost paměti použité pro oba
               průchody (řazení i sloučení) bude
               stejná. Výchozí maximální velikost
               paměti je 90 % dostupné hlavní
               paměti, jsou-li vstupem i výstupem
               soubory. V ostatních případech je
               použito 45 % hlavní paměti.
 /REC[ORD_MAXIMUM] znaků   Určuje největší počet znaků v záznamu
               (výchozí hodnota je 4096, maximální 65535).
 /R[EVERSE]         Obrací pořadí řazení, řadí
               tedy od Z k A, potom od 9 k 0.
 [jednotka1:][cesta1]název_souboru1
               Udává soubor určený k řazení.
               Není-li uveden, bude řazen
               standardní vstup. Řazení bude
               rychlejší, zadáte-li vstupní soubor,
               než když stejný soubor přesměrujete
               do standardního vstupu.
 /T[EMPORARY]
  [jednotka2:][cesta2]   Určuje cestu k adresáři, který bude
               obsahovat pracovní paměť pro řazení
               jestliže se data nevejdou do hlavní
               paměti. Není-li tento přepínač
               uveden, bude použit dočasný adresář
               systému.
 /O[UTPUT]
  [jednotka3:][cesta3]název_souboru3
               Určuje soubor, v němž bude uložen
               výsledek řazení. Není-li zadán,
               budou data zapisována na standardní
               výstup. Řazení bude rychlejší,
               zadáte-li výstupní soubor, než když
               do stejného souboru přesměrujete
               standardní výstup.

Nahoru

Příkaz START /?

Pro spuštění zadaného programu nebo příkazu otevře samostatné okno.

START ["titulek"] [/D cesta] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
   [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
   [/AFFINITY <spřažení (šestnáctkově)>] [/WAIT] [/B] [příkaz/program]
   [parametry]

  "titulek"  Název, který bude zobrazen v záhlaví okna.
  path    Spouštěcí adresář.
  B      Spustí aplikaci bez vytvoření nového okna. V aplikaci
        bude ignorováno stisknutí kláves Ctrl+C. Pokud aplikace
        nepovolí zpracování stisku kláves Ctrl+C, bude stisknutí
        kláves Ctrl+Break jediným způsobem, jak aplikaci přerušit.
  I      Novým prostředím bude původní prostředí předané
        programu cmd.exe, nikoli aktuální prostředí.
  MIN     Otevře okno jako minimalizované.
  MAX     Otevře okno jako maximalizované.
  SEPARATE  Spustí 16bitový program pro systém Windows v odděleném
        paměťovém prostoru.
  SHARED   Spustí 16bitový program pro systém Windows ve sdíleném
        paměťovém prostoru.
  LOW     Spustí aplikaci v prioritní třídě IDLE (nečinná).
  NORMAL   Spustí aplikaci v prioritní třídě NORMAL (normální).
  HIGH    Spustí aplikaci v prioritní třídě HIGH (vysoká).
  REALTIME  Spustí aplikaci v prioritní třídě REALTIME (reálný čas).
  ABOVENORMAL Spustí aplikaci v prioritní třídě ABOVENORMAL (nadprůměrná).
  BELOWNORMAL Spustí aplikaci v prioritní třídě BELOWNORMAL (podprůměrná).
  AFFINITY  Nová aplikace bude používat zadanou masku
        spřažení procesorů vyjádřenou šestnáctkovým číslem.
  WAIT    Spustí aplikaci a počká, až sama ukončí příkaz nebo program.
        Jde-li o vnitřní příkaz programu cmd nebo dávkový soubor,
        je příkazový procesor spuštěn programem cmd.exe s přepínačem
        /K. To znamená, že po provedení příkazu zůstane
        okno zachováno.

        Nejde-li o vnitřní příkaz programu cmd nebo dávkový soubor,
        je to program a bude spuštěn buď jako aplikace v okně,
        nebo jako aplikace konzoly.

  parametry  Parametry předávané příkazu či programu.

POZNÁMKA: Možnosti SEPARATE a SHARED nejsou podporovány na 64bit. platformách.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, mění se způsob spouštění
externích příkazů pomocí příkazového řádku nebo nabídky Start:

Nespustitelné soubory lze vyvolat pomocí přidružení přípon
  souborů tak, že zadáte název souboru jako příkaz (například
  WORD.DOC spustí aplikaci přidruženou k příponám DOC).
  Přidružení v rámci příkazových skriptů lze vytvořit pomocí
  příkazů ASSOC a FTYPE (viz nápověda těchto příkazů).

Při spouštění 32bitové aplikace pro uživatelské rozhraní nečeká
  program CMD.EXE na dokončení aplikace, takže příkazový řádek
  je ihned k dispozici. Tato nová vlastnost se neprojeví
  při použití uvnitř příkazového skriptu.

Při vykonávání příkazového řádku začínajícího řetězcem CMD
  bez přípony nebo určení cesty, je řetězec CMD nahrazen
  hodnotou systémové proměnné COMSPEC. Tím se zabrání spuštění
  programu CMD.EXE z aktuálního adresáře.

Při vykonávání příkazového řádku, jehož první slovo neobsahuje
  příponu, program CMD.EXE použije hodnotu systémové proměnné
  PATHEXT a zjistí, které přípony má vyzkoušet a v jakém
  pořadí. Výchozí hodnota systémové proměnné PATHEXT je:

    .COM;.EXE;.BAT;.CMD

  Syntaxe se shoduje se systémovou proměnnou PATH, středník
  odděluje jednotlivé položky.

Pokud spustitelný soubor není nalezen pro žádnou příponu, program
se pokusí zjistit, zda název neodpovídá názvu adresáře. V takovém
případě je spuštěn Průzkumník Windows pro tuto cestu. Při
spuštění z příkazového řádku je použit příkaz CD /D a tato cesta.

Nahoru

Příkaz SUBST /?

Přiřadí cestě písmeno jednotky.

SUBST [jednotka1: [jednotka2:]cesta]
SUBST jednotka1: /D

 jednotka1:     Určuje virtuální jednotku, ke které se
           přiřadí cesta.
 [jednotka2:]cesta Určuje fyzickou jednotku a cestu, která se
           přiřadí virtuální jednotce.
 /D         Odstraní substituovanou (virtuální)
           jednotku.

Příkaz SUBST bez parametrů zobrazí aktuální seznam virtuálních
jednotek.

Nahoru

Příkaz SYSTEMINFO /?

SYSTEMINFO [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]] [/FO formát] [/NH]

Popis:
  Tento nástroj zobrazuje konfigurační informace o operačním systému
  místního počítače, včetně úrovní aktualizace Service Pack.

Seznam parametrů:
  /S  systém       Určuje vzdálený připojovaný systém.

  /U  [doména\]uživatel  Určuje uživatelský kontext, ve kterém
               má být příkaz spuštěn.

  /P  [heslo]       Určuje heslo pro daný kontext uživatele.
               V případě vynechání budete vyzváni k jeho zadání.

  /FO formát       Určuje formát zobrazení
               podrobného výpisu.
               Platné hodnoty: TABLE, LIST, CSV.

  /NH           Určí, že záhlaví sloupce nebude
               ve výstupu zobrazeno.
               Platné pouze pro formáty TABLE a CSV.

  /?            Zobrazí nápovědu.

Příklady:
  SYSTEMINFO
  SYSTEMINFO /?
  SYSTEMINFO /S systém
  SYSTEMINFO /S systém /U uživatel
  SYSTEMINFO /S systém /U doména\uživatel /P heslo /FO TABLE
  SYSTEMINFO /S systém /FO LIST
  SYSTEMINFO /S systém /FO CSV /NH

Nahoru

Příkaz TASKLIST /?

TASKLIST [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]]
     [/M [modul] | /SVC | /V] [/FI filtr] [/FO formát] [/NH]

Popis:
  Tento nástroj zobrazí seznam aplikací a přidružených úloh
  nebo procesů aktuálně spuštěných v místním nebo

Seznam parametrů:
  /S  systém       Určuje připojovaný vzdálený systém.

  /U  [doména\]uživatel Určuje kontext uživatele, ve kterém
              má být příkaz spuštěn.

  /P  [heslo]      Určuje heslo pro daný kontext uživatele.
              V případě vynechání budete vyzváni k jeho zadání.

  /M  [modul]      Vypíše seznam všech úkolů. které nyní
              používají daný název exe/dll.
              Pokud není zadán název modulu, budou
              zobrazeny všechny načtené moduly.

  /SVC           Zobrazí služby, které každý proces hostí.

  /V            Zobrazí podrobné informace o úloze.

  /FI  filtr       Zobrazí sadu úloh, které odpovídají
              kritériím určeným daným filtrem.

  /FO  formát       Určuje výstup formátu.
              Platné hodnoty: TABLE, LIST, CSV.

  /NH           Určí, že záhlaví sloupce nebude
              ve výstupu zobrazeno.
              Platné pouze pro formáty TABLE a CSV.

  /?            Zobrazí tuto nápovědu.

Filtry:
  Název filtru  Platné operátory     Platné hodnoty
  ------------  ----------------     --------------------------
  STATUS     eq, ne          RUNNING |
                       NOT RESPONDING | UNKNOWN
  IMAGENAME    eq, ne          Název procesu
  PID       eq, ne, gt, lt, ge, le  hodnota čísla PID
  SESSION     eq, ne, gt, lt, ge, le  Číslo relace
  SESSIONNAME   eq, ne          Název relace
  CPUTIME     eq, ne, gt, lt, ge, le  Čas procesoru ve formátu
                       hh:mm:ss.
                       hh - hodiny,
                       mm - minuty, ss - sekundy
  MEMUSAGE    eq, ne, gt, lt, ge, le  Využití paměti v kilobajtech
  USERNAME    eq, ne          Jméno ve formátu
                       [doména\]uživatel
  SERVICES    eq, ne          Název služby
  WINDOWTITLE   eq, ne          Záhlaví okna
  MODULES     eq, ne          Název knihovny DLL

POZNÁMKA: Při zadávání dotazu na vzdálený počítač nejsou filtry WINDOWTITLE
     a STATUS podporovány.

Příklady:
  TASKLIST
  TASKLIST /M
  TASKLIST /V /FO CSV
  TASKLIST /SVC /FO LIST
  TASKLIST /M wbem*
  TASKLIST /S systém /FO LIST
  TASKLIST /S systém /U doména\uživatelské_jméno /FO CSV /NH
  TASKLIST /S systém /U uživatelské_jméno /P heslo /FO TABLE /NH
  TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running"

Nahoru

Příkaz TASKKILL /?

TASKKILL [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]]
     { [/FI filtr] [/PID ID_procesu| /IM název_procesu] } [/T] [/F]

Popis:
  Tento nástroj slouží k ukončování úkolů podle ID procesu (PID)
  nebo názvu procesu.

Seznam parametrů:
  /S  systém       Určuje připojovaný vzdálený systém.

  /U  [doména\]uživatel Určuje kontext uživatele, ve kterém
              má být příkaz spuštěn.

  /P  [heslo]      Určuje heslo pro daný kontext uživatele.
              V případě vynechání budete vyzváni k jeho zadání.

  /FI  filter      Použitím filtru vybere sadu úkolů.
              Umožňuje použití znaku *, např. imagename eq
              acme*.

  /PID processid     Určuje PID procesu, který chcete ukončit.
              PID získáte pomocí příkazu TaskList.

  /IM  imagename     Určuje název procesu,
              který chcete ukončit. Zástupným znakem * lze
              zadat všechny úkoly nebo názvy procesů.

  /T           Ukončí proces a všechny podřízené
              procesy tímto procesem spuštěné.

  /F           Určuje násilné ukončení procesů.

  /?           Zobrazí tuto nápovědu.

Filtry:
  Název filtru   Platné operátory     Platné hodnoty
  ------------   ----------------     -------------------------
  STATUS      eq, ne          RUNNING |
                        NOT RESPONDING | UNKNOWN
  IMAGENAME     eq, ne          Název procesu
  PID        eq, ne, gt, lt, ge, le  hodnota čísla PID
  SESSION      eq, ne, gt, lt, ge, le  Číslo relace.
  CPUTIME      eq, ne, gt, lt, ge, le  Čas procesoru ve formátu
                        hh:mm:ss.
                        hh - hodiny,
                        mm - minuty, ss - sekundy
  MEMUSAGE     eq, ne, gt, lt, ge, le  Využití paměti v kilobajtech
  USERNAME     eq, ne          Uživatelské jméno ve formátu
                        [doména\]uživatel
  MODULES      eq, ne          Název knihovny DLL
  SERVICES     eq, ne          Název služby
  WINDOWTITLE    eq, ne          Záhlaví okna

  POZNÁMKA
  --------
  1) Zástupný znak * pro přepínač /IM je povolen pouze v případě,
    že je použit filtr.
  2) Ukončení vzdálených procesů bude vždy provedeno násilně (/F).
  3) Filtry WINDOWTITLE a STATUS nejsou v případě vzdáleného počítače
    brány v úvahu.

Příklady:
  TASKKILL /IM notepad.exe
  TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
  TASKKILL /F /IM cmd.exe /T
  TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"
  TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe
  TASKKILL /S systém /U doména\uživatelské_jméno /FI "USERNAME ne NT*" /IM *
  TASKKILL /S systém /U uživatelské_jméno /P heslo /FI "IMAGENAME eq note*"

Nahoru

Příkaz TIME /?

Zobrazí nebo nastaví systémový čas.

TIME [/T | čas]

Příkaz TIME bez parametrů zobrazí právě nastavený čas a požádá
o zadání nového. Stisknutím klávesy ENTER ponecháte čas beze
změny.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz TIME je možné použít
s přepínačem /T, který znamená pouze výpis aktuálního času,
aniž je nutné zadávat nový čas.

Nahoru

Příkaz TITLE /?

Nastaví název okna příkazového řádku.

TITLE [řetězec]

 řetězec   Určuje název okna příkazového řádku.

Nahoru

Příkaz TREE /?

Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.

TREE [jednotka:][cesta] [/F] [/A]

  /F  Zobrazí názvy souborů ve všech adresářích.
  /A  Místo znaků s diakritikou se použijí znaky ASCII.

Nahoru

Příkaz TYPE /?

Zobrazí obsah textového souboru.

TYPE [jednotka:][cesta]soubor

Nahoru

Příkaz VER /?

Zobrazí verzi systému Windows.

VER

Nahoru

Příkaz VERIFY /?

Určuje, zda bude program CMD.EXE ověřovat bezchybnost zápisů
na disk.

VERIFY [ON | OFF]

Příkaz VERIFY bez parametrů zobrazí aktuální nastavení.

Nahoru

Příkaz VOL /?

Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku, pokud existuje.

VOL [jednotka:]

Nahoru

Příkaz XCOPY /?

Kopíruje soubory a adresářové stromy.

XCOPY zdroj [cíl] [/A | /M] [/D[:datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
              [/EXCLUDE:soubor1[+soubor2][+soubor3]…]

 zdroj    Určuje soubory, které chcete kopírovat.
 cíl     Určuje umístění nebo název nových souborů.
 /A      Kopíruje pouze soubory s nastaveným atributem
        Archivovat, atribut je ponechán beze změny.
 /M      Kopíruje pouze soubory s nastaveným atributem
        Archivovat, tento atribut je vypnut.
 /D:m-d-r   Kopíruje soubory změněné po zadaném datu.
        Není-li zadáno žádné datum, zkopíruje pouze
        soubory, u kterých je čas ve zdrojovém umístění
        novější než čas v cílovém umístění.
 /EXCLUDE:soubor1[+soubor2][+soubor3]…
        Určuje seznam souborů obsahujících řetězce. Každý
        řetězec by měl být v souborech zadán
        na samostatném řádku. Jestliže některý z řetězců
        odpovídá libovolné části absolutní cesty souboru,
        který chcete kopírovat, bude tento soubor
        z kopírování vyloučen. Pokud například zadáte
        řetězec \obj\ nebo .obj, budou vyloučeny všechny
        soubory v adresáři obj nebo všechny soubory
        s příponou .obj.
 /P      Zobrazí dotaz před vytvořením každého cílového
        souboru.
 /S      Zkopíruje adresáře a podadresáře kromě prázdných.
 /E      Zkopíruje adresáře a podadresáře včetně prázdných.
        Stejné jako kombinace parametrů /S /E. Lze použít
        k úpravě parametru /T.
 /V      Provede ověření velikosti každého nového souboru.
 /W      Před zahájením kopírování vyzve uživatele
        ke stisknutí klávesy.
 /C      Kopírování bude pokračovat, i když dojde k chybě.
 /I      Pokud neexistuje cíl a kopíruje se více než jeden
        soubor, bude se předpokládat, že cílem je adresář.
 /Q      Při kopírování nebudou zobrazovány názvy souborů.
 /F      Během kopírování zobrazí celé názvy zdrojových i
        cílových souborů.
 /L      Zobrazí soubory, které by byly zkopírovány.
 /G      Povolí kopírování zašifrovaných souborů do cíle,
        který nepodporuje šifrování.
 /H      Zkopíruje také skryté a systémové soubory.
 /R      Přepíše soubory určené jen pro čtení.
 /T      Vytvoří strukturu adresářů, ale nekopíruje soubory.
        Nevztahuje se na prázdné adresáře a podadresáře. Kombinace
        parametrů /T /E se vztahuje i na prázdné adresáře
        a podadresáře.
 /U      Zkopíruje pouze soubory, který již existují v cíli.
 /K      Zkopíruje atributy. Normální příkaz XCopy odstraní
        atributy Pouze pro čtení.
 /N      Kopíruje pomocí vytvořených krátkých názvů.
 /O      Zkopíruje vlastnictví souboru a informace
        o seznamu přístupových práv.
 /X      Zkopíruje nastavení auditování souboru
        (předpokládá parametr /O).
 /Y      Potlačí výzvu k potvrzení přepsání
        existujícího cílového souboru.
 /-Y     Bude vyžadováno potvrzení přepsání
        existujícího cílového souboru.
 /Z      Zkopíruje síťové soubory v režimu s možností restartování.
 /B      Zkopíruje samotný symbolický odkaz oproti cíli odkazu.
 /J      Kopíruje soubory pomocí vstupu-výstupu bez mezipaměti.
        Doporučuje se pro velmi velké soubory.

Přepínač /Y může být předvolen v proměnné prostředí COPYCMD.
Toto nastavení je možné v příkazovém řádku přepsat zadáním
parametru /-Y.

Nahoru

Příkaz WMIC /?

[global switches] <command>

The following global switches are available:
/NAMESPACE      Path for the namespace the alias operate against.
/ROLE        Path for the role containing the alias definitions.
/NODE        Servers the alias will operate against.
/IMPLEVEL      Client impersonation level.
/AUTHLEVEL      Client authentication level.
/LOCALE       Language id the client should use.
/PRIVILEGES     Enable or disable all privileges.
/TRACE        Outputs debugging information to stderr.
/RECORD       Logs all input commands and output.
/INTERACTIVE     Sets or resets the interactive mode.
/FAILFAST      Sets or resets the FailFast mode.
/USER        User to be used during the session.
/PASSWORD      Password to be used for session login.
/OUTPUT       Specifies the mode for output redirection.
/APPEND       Specifies the mode for output redirection.
/AGGREGATE      Sets or resets aggregate mode.
/AUTHORITY      Specifies the <authority type> for the connection.
/?[:<BRIEF|FULL>]  Usage information.

For more information on a specific global switch, type: switch-name /?


The following alias/es are available in the current role:
ALIAS          - Access to the aliases available on the local system
BASEBOARD        - Base board (also known as a motherboard or system
              board) management.
BIOS           - Basic input/output services (BIOS) management.
BOOTCONFIG        - Boot configuration management.
CDROM          - CD-ROM management.
COMPUTERSYSTEM      - Computer system management.
CPU           - CPU management.
CSPRODUCT        - Computer system product information from SMBIOS.
DATAFILE         - DataFile Management.
DCOMAPP         - DCOM Application management.
DESKTOP         - User's Desktop management.
DESKTOPMONITOR      - Desktop Monitor management.
DEVICEMEMORYADDRESS   - Device memory addresses management.
DISKDRIVE        - Physical disk drive management.
DISKQUOTA        - Disk space usage for NTFS volumes.
DMACHANNEL        - Direct memory access (DMA) channel management.
ENVIRONMENT       - System environment settings management.
FSDIR          - Filesystem directory entry management.
GROUP          - Group account management.
IDECONTROLLER      - IDE Controller management.
IRQ           - Interrupt request line (IRQ) management.
JOB           - Provides access to the jobs scheduled using the
              schedule service.
LOADORDER        - Management of system services that define execution
              dependencies.
LOGICALDISK       - Local storage device management.
LOGON          - LOGON Sessions.
MEMCACHE         - Cache memory management.
MEMORYCHIP        - Memory chip information.
MEMPHYSICAL       - Computer system's physical memory management.
NETCLIENT        - Network Client management.
NETLOGIN         - Network login information (of a particular user)
              management.
NETPROTOCOL       - Protocols (and their network characteristics)
              management.
NETUSE          - Active network connection management.
NIC           - Network Interface Controller (NIC) management.
NICCONFIG        - Network adapter management.
NTDOMAIN         - NT Domain management.
NTEVENT         - Entries in the NT Event Log.
NTEVENTLOG        - NT eventlog file management.
ONBOARDDEVICE      - Management of common adapter devices built into the
              motherboard (system board).
OS            - Installed Operating System/s management.
PAGEFILE         - Virtual memory file swapping management.
PAGEFILESET       - Page file settings management.
PARTITION        - Management of partitioned areas of a physical disk.
PORT           - I/O port management.
PORTCONNECTOR      - Physical connection ports management.
PRINTER         - Printer device management.
PRINTERCONFIG      - Printer device configuration management.
PRINTJOB         - Print job management.
PROCESS         - Process management.
PRODUCT         - Installation package task management.
QFE           - Quick Fix Engineering.
QUOTASETTING       - Setting information for disk quotas on a volume.
RDACCOUNT        - Remote Desktop connection permission management.
RDNIC          - Remote Desktop connection management on a specific
              network adapter.
RDPERMISSIONS      - Permissions to a specific Remote Desktop connection.
RDTOGGLE         - Turning Remote Desktop listener on or off remotely.
RECOVEROS        - Information that will be gathered from memory when
              the operating system fails.
REGISTRY         - Computer system registry management.
SCSICONTROLLER      - SCSI Controller management.
SERVER          - Server information management.
SERVICE         - Service application management.
SHADOWCOPY        - Shadow copy management.
SHADOWSTORAGE      - Shadow copy storage area management.
SHARE          - Shared resource management.
SOFTWAREELEMENT     - Management of the elements of a software product
              installed on a system.
SOFTWAREFEATURE     - Management of software product subsets of
              SoftwareElement.
SOUNDDEV         - Sound Device management.
STARTUP         - Management of commands that run automatically when
              users log on to the computer system.
SYSACCOUNT        - System account management.
SYSDRIVER        - Management of the system driver for a base service.
SYSTEMENCLOSURE     - Physical system enclosure management.
SYSTEMSLOT        - Management of physical connection points including
              ports, slot s and peripherals, and proprietary
              connections points.
TAPEDRIVE        - Tape drive management.
TEMPERATURE       - Data management of a temperature sensor (electronic
              thermometer).
TIMEZONE         - Time zone data management.
UPS           - Uninterruptible power supply (UPS) management.
USERACCOUNT       - User account management.
VOLTAGE         - Voltage sensor (electronic voltmeter) data
              management.
VOLUME          - Local storage volume management.
VOLUMEQUOTASETTING    - Associates the disk quota setting with a specific
              disk volume.
VOLUMEUSERQUOTA     - Per user storage volume quota management.
WMISET          - WMI service operational parameters management.

For more information on a specific alias, type: alias /?

CLASS   - Escapes to full WMI schema.
PATH   - Escapes to full WMI object paths.
CONTEXT  - Displays the state of all the global switches.
QUIT/EXIT - Exits the program.

For more information on CLASS/PATH/CONTEXT, type: (CLASS | PATH | CONTEXT) /?

Nahoru

Kategorie: 

Přidat komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.