Nápověda k příkazovému řádku systému Windows

Poznámka:
Tato nápověda je součástí Windows 7. Hledal jsem nějaký kompletní seznam příkazů s nápovědným textem zobrazený na jediné stránce… a nebylo to nijak snadné. Takže následující text berte jako slušné množství citací. ;-)

Příkaz HELP

Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP
název_příkazu.
ASSOC     Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
ATTRIB     Zobrazí nebo změní atributy souboru.
BREAK     Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu stisknutí
        kláves CTRL+C.
BCDEDIT    Nastavuje vlastnosti v databázi spouštění, která řídí spouštění
        systému.
CACLS     Zobrazí nebo změní seznamy ACL pro řízení přístupu
        k souborům.
CALL      Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD       Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHCP      Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR     Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHKDSK     Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS    Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS      Vymaže obrazovku.
CMD      Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.
COLOR     Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP      Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT    Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT    Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální
        jednotku.
COPY      Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.
DATE      Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL      Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR      Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP    Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY    Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DISKPART    Zobrazí a konfiguruje vlastnosti diskových oddílů.
DOSKEY     Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet
        makra.
DRIVERQUERY  Zobrazí aktuální stav a vlastnosti ovladače
        zařízení.
ECHO      Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv
        na zapnuto nebo vypnuto.
ENDLOCAL    V dávkovém souboru uzavírá definici lokálních změn
        prostředí.
ERASE     Odstraní jeden nebo více souborů.
EXIT      Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC       Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí
        rozdíly.
FIND      Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR    Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR      Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT     Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FSUTIL     Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů.
FTYPE     Zobrazí nebo změní typ souboru sloužící
        k přidružení přípony k programu.
GOTO      Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání
        instrukcí v označeném řádku dávkového souboru.
GPRESULT    Zobrazí informace o skupinových zásadách
        pro daného uživatele či počítač.
GRAFTABL    Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
        v grafickém režimu.
HELP      Poskytne informace o příkazech příkazového řádku
        systému Windows.
ICACLS     Umožňuje zobrazit, změnit, zálohovat nebo obnovit seznamy ACL
        pro soubory a adresáře.
IF       Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě
        podmínky.
LABEL     Vytvoří, mění nebo odstraní jmenovku disku.
MD       Vytvoří složku.
MKDIR     Vytvoří složku.
MORE      Vytvoří symbolické odkazy a pevné odkazy
MODE      Konfiguruje systémové zařízení.
MORE      Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE      Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky
        do jiné.
OPENFILES   Zobrazí seznam souborů, otevřených vzdálenými
        uživateli ve sdílené složce.
PATH      Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání
        spustitelných souborů.
PAUSE     Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí
        zprávu.
POPD      Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky uloženou
        příkazem PUSHD.
PRINT     Vytiskne textový soubor.
PROMPT     Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD     Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD       Smaže složku.
RECOVER    Obnoví čitelné informace z chybného nebo
        poškozeného disku.
REM      Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru
        CONFIG.SYS.
REN      Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME     Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE    Přepíše soubory.
RMDIR     Odstraní složku.
ROBOCOPY    Rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur
SET      Zobrazí, nastaví, nebo odebere nastavení prostředí
        systému Windows.
SETLOCAL    V dávkovém souboru zahájí definici lokálních změn
        prostředí.
SHIFT     Zobrazí nebo změní konfiguraci služeb (tj. procesů
        spuštěných na pozadí).
SCHTASKS    Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači.
SHIFT     Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém
        souboru.
SHUTDOWN    Umožňuje správné vypnutí místního nebo vzdáleného
        počítače.
SORT      Seřadí vstupní soubor.
START     Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST     Přiřadí písmenu jednotky cestu.
SYSTEMINFO   Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače.
TASKLIST    Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh (včetně
        služeb).
TASKKILL    Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci.
TIME      Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE     Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE      Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo
        cesty.
TYPE      Zobrazí obsah textového souboru.
VER      Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY     Určuje, zda má systém Windows kontrolovat
        správnost zapsání souborů.
VOL      Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY     Kopíruje soubory a stromy složek.
WMIC      Zobrazí informace WMI v interaktivním okně
        příkazového řádku.

Nahoru

Příkaz ASSOC /?

Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony.

ASSOC [.ext[=[typ souboru]]]

 .ext     Přípona souboru, ke které je přidružen typ souboru.
 typ souboru Určuje typ souboru, který je přidružen k příponě
        souboru.

Příkaz ASSOC bez parametrů zobrazí aktuální přidružení souborů.
Je-li příkaz ASSOC vyvolán pouze s příponou souboru, zobrazí
aktuální přidružení pro danou příponu. Pokud není zadán žádný typ
souboru, bude přidružení zadané přípony odstraněno.

Nahoru

Příkaz ATTRIB /?

Zobrazí nebo upraví atributy souboru.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
    [jednotka:][cesta][název_souboru] [/S [/D] [/L]]

 +  Nastaví atribut.
 -  Odstraní atribut.
 R  Atribut souboru Jen pro čtení
 A  Atribut souboru Archivovat
 S  Atribut souboru Systémový
 H  Atribut souboru Skrytý
 I  Atribut souboru bez indexovaného obsahu.
 [jednotka:][cesta][název_souboru]
   Určuje soubory, u kterých chcete zpracovat atributy.
 /S Zpracuje odpovídající soubory v aktuální složce
   a všech podsložkách.
 /D Zpracuje také složky.
 /L Zpracuje atributy symbolického odkazu oproti
   cíli symbolického odkazu.

Nahoru

Příkaz BREAK /?

Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu stisknutí kláves CTRL+C
v systému DOS.

Zavedeno z důvodu zachování kompatibility se systémy DOS.
V systému Windows nemá příkaz žádný účinek.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů a aktuální systém je Windows,
vloží příkaz BREAK při ladění ladicím programem pevně zakódovaný
bod přerušení.

Nahoru

Příkaz BCDEDIT /?

BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění

Nástroj příkazového řádku Bcdedit.exe slouží ke změně úložiště
konfiguračních dat spouštění. Úložiště konfiguračních dat spouštění obsahuje
parametry konfigurace a určuje, jak je operační systém spouštěn.
Dříve se tyto parametry nacházely v souboru Boot.ini (v operačních systémech
založených na systému BIOS) nebo v položkách permanentní paměti RAM
(v operačních systémech založených na rozhraní EFI). Pomocí nástroje
Bcdedit.exe lze do úložiště konfiguračních dat spouštění přidávat položky,
odstraňovat je, upravovat a připojovat.

Podrobné informace o příkazech a možnostech získáte spuštěním příkazu
bcdedit.exe /? <příkaz>. Chcete-li například zobrazit podrobné informace
o příkazu /createstore, zadejte:

   bcdedit.exe /? /createstore

Abecední seznam témat této nápovědy získáte příkazem bcdedit /? TOPICS.

Příkazy pracující s úložišti
============================
/createstore  Vytvoří nové prázdné úložiště konfiguračních dat spouštění.
/export     Exportuje obsah úložiště systému do souboru. Tento soubor
        lze později použít k obnovení stavu úložiště systému.
/import     Obnoví stav úložiště systému ze záložního souboru
        vytvořeného pomocí příkazu /export.
/sysstore    Nastaví zařízení úložiště systému (týká se pouze systémů
        EFI, mění se při restartování a používá se pouze
        v případech, kdy zařízení úložiště systému není
        jednoznačné).

Příkazy pracující s položkami v úložišti
========================================
/copy      Vytvoří kopie položek v úložišti.
/create     Vytvoří v úložišti nové položky.
/delete     Odstraní položky z úložiště.
/mirror     Vytvoří zrcadlové položky v úložišti.

Informace o identifikátorech používaných těmito příkazy získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? ID.

Příkazy pracující s možnostmi položek
=====================================
/deletevalue  Odstraní možnosti položky z úložiště.
/set      Nastaví v úložišti hodnoty možností položky.

Seznam datových typů používaných těmito příkazy získáte spuštěním příkazu
bcdedit /? TYPES. Seznam platných formátů dat získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? FORMATS.

Příkazy řídící výstup
============================
/enum      Vypíše položky v úložišti.
/v       Možnost příkazového řádku, která místo názvů známých
        identifikátorů zobrazí úplné identifikátory položek.
        Zadáte-li /v samostatně jako příkaz, zobrazí se úplné
        identifikátory pro položky typu ACTIVE.

Spuštění samotného příkazu bcdedit je ekvivalentem spuštění
příkazu bcdedit /enum ACTIVE.

Příkazy pro řízení správce spouštění
======================================
/bootsequence
        Nastaví pro správce spouštění jednorázovou spouštěcí
        posloupnost.
/default
        Nastaví výchozí položku, kterou správce spouštění použije.
/displayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí nabídku
        spouštění více operačních systémů.
/timeout
        Nastaví hodnotu časového limitu správce spouštění.
/toolsdisplayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí
        nabídku nástrojů.

Příkazy řídící službu pro nouzovou správu spouštěcí aplikace
==========================================================================
/bootems    Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou
        správu spouštěcí aplikace.
/ems      Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou správu položky
        operačního systému.
/emssettings  Nastaví globální parametry služby pro nouzovou správu.

Příkazy řídící ladění
==============================
/bootdebug
        Povolí nebo zakáže ladění spouštěcí aplikace.
/dbgsettings
        Nastaví globální parametry ladicího programu.
/debug
        Povolí nebo zakáže ladění jádra pro položku operačního
        systému.
/hypervisorsettings
        Nastaví parametry hypervisoru.

Nahoru

Příkaz CACLS /?

 POZNÁMKA: Cacls se již nepoužívá, použijte funkci Icacls.

 Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu (ACL) k souborům

 CACLS názvu souboru [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G uživ.:oprávnění]
     [/R uživatel [...]] [/P uživatel:oprávnění [...]] [/D uživatel [...]]
  název_souboru Zobrazí ACL.
  /T      Změní ACL určených souborů
         v aktuálním adresáři a všech podadresářích.
  /L      Pracuje přímo na symbolickém odkazu v porovnání s cílem
  /M      Změní ACL svazků připojených k adresáři
  /S      Zobrazí řetězec SDDL pro DACL.
  /S:SDDL    Nahradí seznamy ACL seznamy zadanými v řetězci SDDL
         (neplatí pro parametry /E, /G, /R, /P, nebo /D).
  /E      Místo nahrazení ACL jej upraví.
  /C      Při chybách odmítnutí přístupu pokračuje.
  /G uživatel:oprávnění Udělí určenému uživateli přístupová oprávnění.
         Oprávnění může být: R Číst
                W Zapisovat
                C Měnit (zapisovat)
                F Úplné řízení
  /R uživatel    Odvolá přístupová oprávnění určeného uživatele
           (platný pouze s parametrem /E).
  /P uživatel:oprávnění Nahradí přístupová oprávnění určeného uživatele.
         Oprávnění může být: N Žádné
                R Číst
                W Zapisovat
                C Měnit (zapisovat)
                F Úplné řízení
  /D uživatel  Odepře přístup určenému uživateli.
 Pro určení více než jednoho souboru mohou být v příkazu použity
 zástupné znaky.
 V příkazu můžete určit více než jednoho uživatele.

 Zkratky:
  CI - Dědit kontejner.
     ACE bude děděno adresáři.
  OI - Dědit objekt.
     ACE bude děděno soubory.
  IO - Pouze dědit.
     ACE se nepoužije na aktuální adresář či soubor.
  ID - Zděděno.
     ACE bylo zděděno ze seznamu ACL nadřazeného adresáře.

Nahoru

Příkaz CALL /?

Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný.

CALL [jednotka:][cesta]soubor [parametry-dávky]

 parametry-dávky Představují jakékoli informace na příkazovém
          řádku požadované dávkovým programem.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, nastanou u příkazu CALL tyto změny:

Cílem příkazu CALL nyní mohou být i návěští.
Syntaxe je:

  CALL :návěští argumenty

Vytvoří se nový kontext dávkového souboru s danými argumenty
a řízení je předáno na příkaz následující za příslušným návěštím.
Musíte dvakrát končit dvojnásobným dosažením konce souboru
dávkového skriptu. Při prvním přečtení konce se vykonávání
vrátí za příkaz CALL. Podruhé dojde k ukončení dávkového skriptu.
Zadáním GOTO /? získáte popis rozšíření GOTO :EOF, které umožňuje
návrat z dávkového skriptu.

Dále byly rozšířeny možnosti odkazů na argumenty dávky
(%0, %1 atd.):


  %* v dávkovém skriptu odkazuje na všechny argumenty
    (tzn. %1 %2 %3 %4 %5 ...)

  Rozšířena byla i náhrada parametrů dávky (%n). Nyní můžete
  použít tuto volitelnou syntaxi:

    %~1     - rozšíří %1 tak, že odebere okolní uvozovky (")
    %~f1    - rozšíří %1 na plný název cesty
    %~d1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky
    %~p1    - rozšíří %1 pouze na cestu
    %~n1    - rozšíří %1 pouze na název souboru
    %~x1    - rozšíří %1 pouze na příponu souboru
    %~s1    - změní význam voleb n a x tak, že odkazují
           na zkrácený název
    %~a1    - rozšíří %1 na atributy souboru
    %~t1    - rozšíří %1 na datum a čas souboru
    %~z1    - rozšíří %1 na velikost souboru
    %~$PATH:1  - prohledá adresáře uvedené v systémové proměnné
           PATH a rozšíří %1 na plný název prvního
           nalezeného souboru. Není-li systémová proměnná
           definována nebo soubor nebyl nalezen, pak je
           tento modifikátor rozšířen na prázdný řetězec.

  Tyto modifikátory lze kombinovat podle požadavků:

    %~dp1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky a
            název cesty
    %~nx1    - rozšíří %1 pouze na název a příponu
            souboru
    %~dp$PATH:1 - v adresářích uvedených v systémové
            proměnné PATH hledá %1 a rozšíří na
            písmeno jednotky a cestu prvního
            nalezeného souboru
    %~ftza1   - rozšíří %1 na řádek podobný výstupu
            příkazu DIR

  V uvedených příkladech mohou být %1 a PATH nahrazeny
  jinými platnými hodnotami. Syntaxe %~ je ukončena platným
  číslem argumentu. Modifikátory %~ nelze použít společně
  s %*

Nahoru

Příkaz CD /?

Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.

CHDIR [/D] [jednotka:][cesta]
CHDIR [..]
CD [/D] [jednotka:][cesta]
CD [..]

 ..  Nastaví nadřazený adresář jako aktuální.

Příkazem CD jednotka: zobrazíte aktuální adresář zadané jednotky.
Příkazem CD bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a adresář.

Pomocí přepínače /D lze kromě aktuálního adresáře změnit také
aktuální jednotku.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu CHDIR je
změněno:

Řetězec aktuálního adresáře je převeden na velká a malá písmena
tak, aby odpovídal názvu na disku. Například pro adresář C:\Temp
příkaz CD C:\TEMP nastaví aktuální adresář na C:\Temp.

Příkaz CHDIR nepoužívá mezery jako oddělovače, takže je možné
použít v příkazu CD názvy podadresářů obsahující mezery bez
nutnosti používat uvozovky. Například:

  cd \winnt\profiles\username\programs\nabídka start

odpovídá příkazu:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\nabídka start"

Druhý příkaz je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz CHCP /?

Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky.

CHCP [nnn]

 nnn   Určuje číslo znakové stránky

Příkaz CHCP bez parametru zobrazí číslo aktivní znakové stránky.

Nahoru

Příkaz CHDIR /?

Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.

CHDIR [/D] [jednotka:][cesta]
CHDIR [..]
CD [/D] [jednotka:][cesta]
CD [..]

 ..  Nastaví nadřazený adresář jako aktuální.

Příkazem CD jednotka: zobrazíte aktuální adresář zadané jednotky.
Příkazem CD bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a adresář.

Pomocí přepínače /D lze kromě aktuálního adresáře změnit také
aktuální jednotku.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, chování příkazu CHDIR je
změněno:

Řetězec aktuálního adresáře je převeden na velká a malá písmena
tak, aby odpovídal názvu na disku. Například pro adresář C:\Temp
příkaz CD C:\TEMP nastaví aktuální adresář na C:\Temp.

Příkaz CHDIR nepoužívá mezery jako oddělovače, takže je možné
použít v příkazu CD názvy podadresářů obsahující mezery bez
nutnosti používat uvozovky. Například:

  cd \winnt\profiles\username\programs\nabídka start

odpovídá příkazu:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\nabídka start"

Druhý příkaz je nezbytné použít, pokud jsou doplňky příkazů
vypnuty.

Nahoru

Příkaz CHKDSK /?

Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu.


CHKDSK [svazek[[cesta]název_souboru]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
    [/L[:velikost]] [/B]


 svazek    Určuje písmeno jednotky (následované dvojtečkou),
        přípojný bod nebo název svazku.
 název_souboru Pouze FAT nebo FAT32: Udává soubory, u nichž se
        má provést kontrola fragmentace.
 /F      Opraví chyby na disku.
 /V      Pro FAT či FAT32: Zobrazí úplnou cestu a název
        každého souboru na disku.
        Pro NTFS: Zobrazí zprávy o vyčištění, pokud
        nějaké jsou.
 /R      Vyhledá chybné sektory a obnoví čitelné informace
        (implikuje přepínač /F).
 /L:velikost  Pouze NTFS: Změní velikost souboru protokolu
        na zadaný počet kilobajtů. Není-li velikost
        uvedena, zobrazí aktuální velikost.
 /X      Je-li to třeba, vyvolá nejprve odpojení svazku.
        Všechny otevřené popisovače odkazující se
        na svazek se pak stanou neplatnými (implikuje
        přepínač /F).
 /I      Pouze NTFS: Provede zběžnou kontrolu indexových
        záznamů.
 /C      Pouze NTFS: Vynechá kontrolu cyklů ve struktuře
        složek.

 /B       Pouze NTFS: Znovu vyhodnotí poškozené clustery svazku.
         (implies /R)

Přepínače /I a /C zkracují dobu potřebnou k běhu nástroje Chkdsk,
protože vynechají některé kontroly svazku.

Nahoru

Příkaz CHKNTFS /?

Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění počítače.

CHKNTFS svazek [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:čas]
CHKNTFS /X svazek [...]
CHKNTFS /C svazek [...]

 svazek     Určuje písmeno jednotky (následované
         dvojtečkou), přípojný bod nebo název svazku.
 /D       Obnoví výchozí chování počítače; všechny
         jednotky jsou při spuštění počítače
         zkontrolovány a na ty, které nejsou čisté, se
         spustí nástroj chkdsk.
 /T:doba    Změní dobu zpětného odpočítávání pro spuštění
         nástroje AUTOCHK na stanovenou dobu v sekundách.
         Není-li doba zadána, zobrazí aktuální nastavení.
 /X       Jednotka nebude při kontrole při spuštění
         počítače kontrolována jako ve výchozím
         nastavení. Vynechané jednotky nejsou
         zapamatovány mezi jednotlivými vyvoláními
         příkazu.
 /C       Naplánuje kontrolu jednotky při spuštění
         počítače. Není-li jednotka čistá, bude spuštěn
         nástroj chkdsk.

Nejsou-li zadány žádné přepínače, příkaz CHKNTFS zobrazí, zda je
zadaná jednotka čistá nebo zda má naplánovanou kontrolu při
příštím restartování počítače.

Nahoru

Příkaz CLS /?

Vymaže obrazovku.

CLS

Nahoru

Příkaz CMD /?

Spustí novou instanci překladače příkazů systému Windows.

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
  [[/S] [/C | /K] řetězec]

/C   Provede příkaz určený řetězcem a skončí.
/K   Provede příkaz určený řetězcem, zůstane však zachován.
/S   Změní způsob zpracování řetězce za přepínači /C nebo /K (viz dále).
/Q   Vypne zobrazování výsledků.
/D   Zakáže provádění příkazů AutoRun z registru (viz dále).
/A   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo
    do souboru bude v kódu ANSI.
/U   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo do souboru bude
    v kódu Unicode.
/T:fg  Nastaví barvy popředí a pozadí (další informace získáte příkazem
    COLOR /?).
/E:ON  Povolí rozšíření příkazů (viz dále).
/E:OFF Zakáže rozšíření příkazů (viz dále).
/F:ON  Povolí ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/F:OFF Zakáže ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/V:ON  Povolí zpožděné rozvinutí proměnné prostředí s využitím znaku ! jako
    oddělovače. Například přepínač /V:ON umožní, aby zápis !prom! rozvinul
    proměnnou prom během provádění. Syntaxe prom rozvine proměnnou během
    zadání, což je něco zcela jiného, dojde-li k tomu uvnitř smyčky FOR.
/V:OFF Zakáže zpožděné rozvinutí proměnných prostředí.

Řetězec může obsahovat více příkazů uzavřených v uvozovkách a oddělených
oddělovačem příkazů '&&'. Dále platí, že z důvodů kompatibility
je /X totéž jako /E:ON, /Y je totéž jako /E:OFF a /R je totéž
jako /C. Všechny ostatní přepínače jsou ignorovány.

Je-li uveden přepínač /C nebo /K, bude zbytek příkazového řádku
za tímto přepínačem zpracován jako příkazový řádek, přičemž při
zpracování znaků uvozovka (") bude použita tato logika:

  1. Budou-li splněny všechny následující podmínky, budou znaky
    uvozovek v příkazovém řádku zachovány:

    - žádný přepínač /S;
    - právě dva znaky uvozovek;
    - žádné speciální znaky mezi dvěma znaky uvozovek,
     kde speciálními znaky rozumíme některé ze znaků: &<>()@^|;
    - mezi dvěma znaky uvozovek se vyskytuje
     jeden nebo více prázdných znaků;
    - řetězec mezi dvěma znaky uvozovek je názvem
     spustitelného souboru.

  2. V ostatních případech budou uvozovky interpretovány postaru:
    Je-li prvním znakem znak uvozovky, odstranit z příkazového
    řádku počáteční znak a poslední znak uvozovky a zachovat
    veškerý text za posledním znakem uvozovky.

Pokud nebyl na příkazovém řádku zadán parametr /D, příkaz CMD.EXE
prohledá po spuštění následující proměnné typu REG_SZ nebo
REG_EXPAND_SZ registru a jestliže jsou obě proměnné k dispozici,
spustí nejdříve dané programy.

  HKEY_LOCAL_MACHINE
Kategorie: