Práce s archivy

(ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, CAB, ACE)

Důležitá poznámka:

  • Většina starších archivátorů nepodporuje dlouhé názvy souborů ze systémů Windows 95/98 a Windows NT. Výjimkou je interní archivátor ZIP vestavěný do programu Total Commander, archivátor Zip-NT (ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/) a aktuální verze archivátoru UC2, RAR, LHA a ACE. Je-li to možné, používejte vždy vnitřní archivátor ZIP. Program Total Commander v této verzi kontroluje vytvořený archiv okamžitě po komprimaci, aby byla ověřena neporušenost archivu. Tuto funkci můžete zakázat přidáním položky VerifyZip=0 do části [Packer] v souboru wincmd.ini.

Co jsou archivy?

Archivy (zkomprimované soubory) jsou běžné soubory s příponou ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, CAB nebo ACE. Tyto soubory obsahují další soubory v komprimované podobě, čímž na disku zaujímají méně místa než nezkomprimované soubory. Aby k těmto souborům byl možný přístup, je nutné je nejprve dekomprimovat (extrahovat). Soubory s příponou TAR pocházejí ze systému Unix – obvykle jsou zkomprimovány do souboru GZIP (přípona GZ). Pomocí programu Total Commander je můžete upravovat. Formát archivu CAB je používán v instalačních programech společnosti Microsoft. Archivy CAB můžete v programu Total Commander pouze extrahovat (jejich komprimace není možná).

Samorozbalovací archivy

Program Total Commander také podporuje samorozbalovací archivy s příponou EXE a COM. Takový archiv je možné otevřít umístěním kurzoru na daný soubor a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Page Down. Samorozbalovací archiv ZIP vytvoříte přejmenováním souboru ZIP na soubor EXE. Program Total Commander pak zobrazí dotaz, zda chcete vytvořit samorozbalovací archiv ZIP.

Nově v programu Total Commander 6.55 a novějších verzích: Samorozbalovací modul je nyní 32bitový. Je stále funkční i v systému Windows 3.1. Musí být však nainstalováno rozhraní Win32s. Původní samorozbalovací modul (16bitový soubor sfxhead.sfx) můžete stáhnout z naší domovské stránky.

Jak lze vytvářet archivy?

Aby bylo možné provádět komprimaci a extrakci souborů, jsou vyžadovány zvláštní archivační programy, např. PKZIP.EXE, PKUNZIP.EXE, ARJ.EXE, LHA.EXE, RAR.EXE, UC.EXE nebo ACE.EXE. Program Total Commander může působit jako rozhraní pro tyto programy. V programu Total Commander je navíc obsažen vnitřní archivátor, který je kompatibilní s programem PKZIP a který podporuje téměř všechny funkce programu PKZIP, včetně vytvoření dělených souborů ZIP na více médií. Archivátor je založen na knihovně Zlib, jejímž autorem je Jean-loup Gailly. Zdroj v jazyce C je volně k dispozici na následující internetové adrese FTP: ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/

Archivy CAB můžete pouze extrahovat, programem Total Commander je nelze vytvářet.

Další archivační doplňky jsou k dispozici v části Addons na naší domovské stránce http://www.ghisler.com.

Nově je ve verzi 5.0 možné používat vnitřní archivátor TAR, GZ a TGZ. Archivátor TGZ v jedné operaci přímo vytváří soubor TAR uvnitř souboru GZ.

Používání programu Total Commander jako archivačního rozhraní

Program Total Commander může se zkomprimovanými soubory zacházet tak, jako by to byly složky. To znamená, že na takovém archivu můžete dvakrát kliknout (nebo stisknout klávesu Enter) a program Total Commander zobrazí obsah tohoto souboru. Všechny soubory, které jsou zkomprimovány v archivu, budou zobrazeny v běžném panelu souborů.

Pokud byl soubor do archivu zkomprimován včetně cesty, budou příslušné složky zobrazeny jako běžné složky. Těmito složkami bude možné běžně procházet a extrahovat jakékoli soubory včetně celých složek. Pokud chcete o komprimovaném souboru zobrazit více informací, stačí stisknout kombinaci kláves Alt+Enter, čímž zobrazíte vlastnosti komprimovaného souboru, jako je např. úplná přístupová cesta, kompresní metoda a kompresní poměr.

Program Total Commander dokáže otevřít archivy v archivech. Stisknutím klávesy Enter na tomto archivu ho extrahujete do dočasné složky. Pokud má archiv neobvyklou příponu, nebo jde o samorozbalovací archiv, bude místo toho nutné stisknout kombinaci kláves Ctrl+Page Down. Pokud opustíte archiv přepnutím do jeho nadřazené složky nebo přepnutím na jiný disk, bude archiv z dočasné složky automaticky odstraněn.

Komprimace a extrakce v programu Total Commander

Extrakce

Otevřete soubor, který chcete extrahovat, v jednom z panelů (dvojitým kliknutím na název souboru). Změňte cestu druhého panelu souborů na cíl, kam chcete soubory uložit. Ve zdrojové složce vyberte soubory, které chcete extrahovat. Stiskněte klávesu F5 (kopírování). Bude otevřeno dialogové okno, jehož pomocí bude extrakce souborů provedena. Všechny soubory lze extrahovat stisknutím kombinace kláves Alt+F9. Program Total Commander obsahuje vestavěné dekomprimátory souborů ZIP, ARJ, LZH, RAR, TAR, GZ, CAB a ACE.

Komprimace

Vyberte soubory, které chcete zkomprimovat. Pak z hlavní nabídky Soubor vyberte položku Komprimovat, nebo stiskněte kombinaci kláves Alt+F5. Bude zobrazeno dialogové okno Zkomprimovat soubory, kde můžete zadat možnosti komprimace těchto souborů. Pro archiv, který chcete vytvořit, ZADEJTE požadovaný název souboru. Po stisknutí klávesy Enter dojde ke komprimaci souborů.

Důležité: V dialogovém okně musí být mezi názvem archivátoru (zip, arj, lha, rar, uc2 nebo ace) a názvem souboru uvedena dvojtečka, jinak budou soubory běžně zkopírovány nebo přesunuty. Příklad:

zip:c:\test.zip

Pokud je Total Commander nastavený pro používání vnitřního archivátoru ZIP, bude stále možné externí archivátor (PKZIP nebo ZIP-NT) použít tak, že místo řetězce ZIP: uvedete před názvem souboru ZIP řetězec EXT: (externí). Zadáním řetězce INT: (interní) bude vynuceno použití vnitřního archivátoru ZIP.

Přidání souborů do existujícího archivu

Pokud chcete přidat soubory do existujícího archivu, postupujte tímto způsobem: Otevřete soubor s archivem v jednom panelu souborů. Ve druhém panelu vyberte soubory a složky, které chcete zkomprimovat. Komprimaci vybraných souborů umožníte stisknutím klávesy F5. Bude znovu zobrazeno dialogové okno Zkomprimovat soubory a stisknutím klávesy Enter spustíte příslušný archivátor. Nelze upravovat archivy TGZ, GZ ani CAB.

Stisknutím klávesy F6 přesunete (zkomprimujete a odstraníte) vybrané soubory.

Omezení: Do podsložek v archivu nemůžete přidávat žádné soubory, výjimkou je použití vnitřního archivátoru ZIP a archivátoru UC2. Lze však přidávat celé složky se všemi jejich soubory. Můžete vybrat, zda chcete komprimované soubory uložit včetně jejich cest, nebo jen soubory samotné. Aby byly soubory přidány do podsložky pomocí vnitřního archivátoru nebo archivátoru UC2, je nutné podsložku oddělit lomítkem /, nikoli zpětným lomítkem!

Příklad:

zip:c:\test.zip/toto\je\podsložka

Odstranění souborů z archivu

Dvojitým kliknutím otevřete archiv, ze kterého chcete odstraňovat soubory. Vyberte soubory a složky, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu F8 pro jejich odstranění.

Zobrazení souborů z archivu

Soubory je možné zobrazit ve vestavěném nebo externím prohlížeči pomocí klávesy F3. Po dialogovém okně s upozorněním bude soubor extrahován a potom zobrazen. Po uzavření prohlížeče bude dočasný soubor odstraněn, ale původní archiv zůstane beze změny.

Úprava souborů z archivu

Upravovat soubory ve zvoleném editoru je možné stisknutím klávesy F4. Soubor pak bude automaticky extrahován a znovu zkomprimován do archivu, pokud ho v editoru upravíte. Opětovná komprimace nebude funkční u archivů TGZ, GZ ani CAB. Místo toho nebude upravený soubor odstraněn a zůstane v dočasné složce.

Úprava souboru v přidruženém programu je možná stisknutím klávesy Enter a kliknutím na tlačítko Extrahovat a spustit. Soubor pak bude automaticky extrahován. Pokud dojde k jeho změně, bude ho také možné opětovně zkomprimovat.

ID: Working with archives (ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2)