Nejčastější dotazy (FAQ)

Rada: Podrobnější verzi nejčastějších dotazů (FAQ) můžete nalézt na naší domovské stránce: http://www.ghisler.com/

Dotaz: Kde mohu najít nejnovější verzi programu Total Commander?

Odpověď: Program Total Commander najdete na této internetové stránce: http://www.ghisler.com/

D: Proč spuštění 32bitové verze v počítači řady 486 trvá tak dlouho?

O: Aby mohl program Total Commander provádět přetažení pomocí myši z programu Průzkumník a do něj a zobrazovat místní nabídky a stránky vlastností, musí načíst knihovny OLE2. Tyto knihovny jsou velmi velké a jejich načtení trvá určitou dobu. V počítačích řady 386 a 486 můžete upřednostnit používání 16bitové verze, protože pro práci nevyžaduje knihovny OLE2. Také ovšem nepodporuje přetažení pomocí myši z programu Průzkumník a do něj a zobrazuje vlastní zjednodušené místní nabídky.

D: Pokud spustím program nebo příkaz systému DOS z příkazového řádku programu Total Commander, nedojde k přepnutí do aktuální složky, ale do složky C:\ (nebo do jiné stálé složky)!

O: V souboru PIF, který je přidružen k programu, je uložena složka. Pokud používáte systém Windows 3.1 nebo Windows NT, můžete pomocí editoru souborů PIF upravit soubory _default.pif a dosprmpt.pif (nebo 4dos.pif) ve složce Windows. Řádek Pracovní složka musí být prázdný! Pro přímou úpravu můžete na souboru PIF stisknout kombinaci kláves Alt+Enter.

D: Čas od času způsobí program Total Commander chybu obecného zabezpečení. Obrazovka vypadá zvláštně, ukazatel myši nereaguje atd. Co můžeme udělat?

O: Často není chyba v programu Total Commander, ale v ovladači grafického adaptéru. Ten je součástí systému Windows, dodaný výrobcem grafického adaptéru. Nejprve zjistěte, zda se stejný problém vyskytuje se standardním ovladačem VGA. Pokud ne, požádejte výrobce o nový ovladač, nebo na Internetu vyhledejte jeho aktualizovanou verzi. Dnes má většina výrobců vlastní domovskou stránku, kde lze stáhnout nejnovější ovladače.

Pokud se stejné problémy vyskytují se standardním ovladačem VGA a při výskytu chyby nejsou spuštěny žádné jiné programy, pošlete mi zprávu o chybě včetně používané verze programu Total Commander a systému Windows, přesné adresy chyby a názvu modulu, v němž k chybě došlo.

D: Když odstraním několik souborů, systém Windows 95/98 přestane zcela reagovat!

O: Používáte aplikaci Cleansweep? V některých počítačích může mít kontrola používaných souborů aplikace Cleansweep problémy s metodou odstraňování, která je použita v programu Total Commander. Program Total Commander používá pro přesouvání souborů do složky Koš standardní funkce systému Windows 95/98, ale místo odstranění všech souborů v jedné funkci odstraňuje každý soubor zvlášť. Aktuální verze by tomuto problému měla předejít používáním metody Odstraňovat jako program Průzkumník. Tento režim můžete nastavit pomocí položky Win95Delete=1 v části [Configuration] v souboru wincmd.ini.

D: Program Total Commander nemá přístup k souborům, které obsahují určité znaky jako Alt+255. Co mohu udělat?

O: Systémy DOS a Windows používají různé znakové sady – ASCII a ANSI. Určité znaky obsažené v tabulce ASCII, jako např. znaky systému DOS pro kreslení čar, v systému Windows neexistují! Je třeba spustit okno systému DOS a soubor pomocí příkazu RENAME přejmenovat ručně. Totéž platí pro názvy UNICODE v systému Windows NT.

D: Jak zabráním programu Total Commander, aby znovu načítal složky v panelech souborů vždy, když do něj přepnu? U síťových disků to může trvat poměrně dlouho!

O: Vložte následující řádek do souboru wincmd.ini v části [Configuration]:

Noreread=HIJ

Písmena HIJ představují síťové disky. Složku lze kdykoli znovu načíst stisknutím klávesy F2.

D: Jak mohu zobrazit obsah samorozbalovacích archivů?

O: Umístěte kurzor na soubor a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down. Tento postup funguje u běžných i samorozbalovacích archivů, stejně tak u složek.

D: Jak mohu do tlačítkové lišty přidat program?

O: Stačí, když stisknete a podržíte klávesu Shift a pak program přetáhnete na požadovanou pozici v tlačítkové liště.

D: Jak mohu odebrat nebo změnit tlačítko v tlačítkové liště?

O: Klikněte na lištu pravým tlačítkem myši a vyberte z místní nabídky položku Změnit nebo Odebrat.

D: Jak mohu rychle přejít na často používanou složku?

O: V tlačítkové liště lze vytvořit tlačítko, kterým se přepnete přímo na konkrétní složku, bez ohledu na to, jaká jednotka nebo složka je právě vybrána. Provedete tak výběrem složky, stisknutím a podržením klávesy Shift a přetažením složky na tlačítkovou lištu. Objeví se nová ikona. Kliknutím na tuto ikonu se změní disk (pokud je to nutné) a otevře se daná složka. Můžete vytvořit položku také v nabídce Oblíbené položky, kterou otevřete pomocí klávesové zkratky Ctrl+D nebo dvojitým kliknutím na záhlaví panelu souborů.

D: Existuje způsob, aby program Total Commander jednotlivě zobrazil diskový prostor obsazený všemi podsložkami v aktuální složce?

O: Ano. Stačí na složce stisknout kombinaci kláves Alt+Shift+Enter. Místo textu <DIR> se zobrazí velikost dané složky a všech jejích podsložek. Tato metoda funguje pouze v zobrazení Podrobnosti (tj. při zobrazení všech podrobností souborů).

D: Může program Total Commander použít prohlížeč souborů Zběžné zobrazení v systému Windows 95/98?

O: Když stisknete kombinaci kláves Alt+F3 (externí prohlížeč), program Total Commander nejprve vyhledá vnitřní přidružení uvedené v dialogovém okně Konfigurace na stránce Prohlížení a úpravy. Potom zkontroluje, zda je přípona přidružena k funkci Zběžné zobrazení. Pokud není nalezen žádný prohlížeč, použije se výchozí prohlížeč zadaný v dialogovém okně konfigurace.

D: V systémech Windows 95/98 už není editor souborů PIF. Jak mohu měnit nastavení programů pro systém DOS?

O: Stačí na aplikaci nebo jejím souboru PIF stisknout kombinaci kláves Alt+Enter. Tím se otevře okno s vlastnostmi pro tuto aplikaci.

D: Program Total Commander ukládá posledních dvacet příkazových řádků, ale protože často zadávám hesla a další důvěrné informace, bylo by dobré mít možnost tuto funkci zakázat.

O: To můžete změnit v okně Konfigurace na stránce Funkce.

D: Proč kurzor u aktuálního souboru zmizí, když v příkazovém řádku něco zadám?

O: Systém Windows nepovoluje aktivní kurzor ve dvou oknech zároveň. Zpět do panelu souborů se dostanete stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

D: Jak mohu snadno přejmenovat soubor? Standardně by měl být nabízen aktuální název souboru.

O: Vyberte soubor a stiskněte kombinaci kláves Shift+F6. Tím se otevře malé okno pro přejmenování v řádku. Soubor přejmenujete zadáním nového názvu a stisknutím klávesy Enter.

D: Po provedení příkazu systému DOS, jako např. DIR, je okno zavřeno tak rychle, že je výstup programu nečitelný.

O: Program můžete místo klávesy Enter spustit pomocí kombinace kláves Shift+Enter. Okno tak po ukončení programu zůstane otevřené. Místo nastavení v souboru dosprmpt.pif bude použito nastavení ze souboru noclose.pif.

D: Jak mohu spustit program Total Commander s předdefinovanou složkou, nebo dokonce se souborem ZIP?

O: K tomuto účelu jsou v programu Total Commander podporovány parametry příkazového řádku.

D: Lze mít různá nastavení pro několik uživatelů ve stejném počítači?

O: Můžete použít parametr příkazového řádku, kterým pro každého uživatele stanovíte jiný soubor INI. V nabídce Start systému Windows pak stačí vytvořit několik zástupců pro program Total Commander s různými soubory INI pro každého uživatele!

D: Jak mohu potlačit úvodní okno při spouštění programu Total Commander?

O: Přidejte následující řádek do souboru wincmd.ini v části [Configuration]:

StartupScreen=0

Bude to samozřejmě funkční pouze v registrované verzi.

D: A co verze pro systém Linux?

O: Ačkoli je tato verze v plánu, nemůžeme zatím stanovit datum vydání. Pro systém Linux již existují alespoň dva dobré nástroje pro správu souborů:

  • mc (Midnight Commander) – konzolový správce, velmi schopný
  • xnc (X Northern Captain) – správce založený na systému X-Window

D: Když se připojím k firemnímu serveru FTP, zobrazí se chybová zpráva, že server není podporován. Proč?

O: Seznam souborů, který vytvářejí servery FTP, není bohužel ustálen. Proto program Total Commander podporuje jen nejpoužívanější servery. Momentálně podporuje mnoho druhů serverů pro systémy Unix, DOS, Windows, OS/2, AS/400 a VMS. Pokud není váš server podporován, můžete vzdálený seznam přesto zobrazit pomocí kombinace kláves Alt+Enter.

D: Když zkusím nainstalovat novější verzi programu Total Commander, zobrazí se chybová zpráva, že konfigurační soubor nebyl nalezen. Jak mohu aktualizaci nainstalovat?

O: Pravděpodobně jste soubor ZIP otevřeli v programu Total Commander a provedli dvojité kliknutí na souboru install.exe. To nebude fungovat, protože v tomto případě nedojde k extrahování všech dalších souborů v archivu ZIP.
Celý archiv je nutné extrahovat do prázdné složky, například c:\install, a z ní spustit soubor install.exe. Po instalaci můžete složku c:\install odstranit.

D: Jak uložím nebo vytisknu seznam souborů?

O: Máte dvě možnosti:

  1. Vytvořte tlačítko s příkazem cm_copyfullnamestoclip. Když ho stisknete, názvy všech vybraných souborů se zkopírují do schránky systému Windows, odkud je můžete vložit do libovolného programu.
  2. Stáhněte si doplněk DiskDir z části Addons na adrese http://www.ghisler.com/. Tento doplněk funguje jako archivátor, ale vytváří snadno čitelný seznam všech vybraných souborů (včetně údajů o velikosti, datu a času) a podsložek.

D: Jak mohu program Total Commander odstranit (odinstalovat)?

O: Od verze 4.50 obsahuje 32bitová verze nástroj k odstranění programu Total Commander. Je možné ho spustit kliknutím na příkaz Ovládací panely a položku Přidat nebo odebrat programy, nebo přepnutím do složky programu Total Commander a spuštěním souboru TCUNINST.EXE (WCUNINST.EXE). Pokud jste používali spojení přes paralelní port v systému Windows NT a 2000, spusťte odinstalaci jako správce, jinak nebude možné ovladač paralelního portu odstranit.
Starší verze lze odebrat odstraněním celé složky programu Total Commander (obvykle c:\totalcmd, u nejstarších verzí pak c:\wincmd).

D: Proč v systému Windows 95/98 a novějších verzích nefunguje přetažení pomocí myši na složku Koš a další složky?

O: Používejte 32bitovou verzi programu Total Commander. 16bitová verze nepodporuje přetažení pomocí myši u 32bitových programů, jako je program Průzkumník nebo složka Tento počítač. V systému Windows Vista a 7 není možné přetahovat soubory z programu se zvýšenými oprávněními do programu, který taková oprávnění nemá, a naopak.

D: Ikony v tlačítkové liště vypadají neostře a zdeformovaně.

O: Program Total Commander používá v tlačítkové liště běžné ikony o rozměrech 32×32 a 16×16. Aby se na jeden řádek vešlo víc ikon, dojde k jejich zmenšení. Velikost lze nastavit v okně Konfigurace – Tlačítková lišta. Pokud se vám neostrý vzhled nelíbí, můžete nastavit velikost na 32 nebo 16 a vyhnout se tak zmenšování ikon, nebo použít možnost malé ikony.

D: Kde mohu najít archivátor Zip-NT od skupiny Info-Zip pro komprimaci souborů s dlouhými názvy?

O: Archivátor Zip-NT najdete na následující webové adrese: http://www.info-zip.org/pub/infozip/ (pro stažení použijte aplikaci Netscape nebo Internet Explorer). Tato verze bohužel NEPODPORUJE horní znaky tabulky ASCII jako německé přehlásky a francouzská či skandinávská diakritická znaménka! Proto používejte vnitřní archivátor ZIP, který je všechny podporuje! Archivátor Zip-NT používejte pouze v případě, že potřebujete speciální přepínače příkazového řádku, jako je např. komentář souboru ZIP, obnovení a aktualizace.

D: Když spustím program Total Commander, zobrazí se chybová zpráva, že soubor ctl3dv2.dll není správně nainstalován, ale přitom je ve složce programu Total Commander!

O: Soubor ctl3dv2.dll funguje, pouze pokud je buď ve složce Windows nebo Windows\System. Překopírujte ho do jedné z uvedených složek a odstraňte všechny další kopie souboru ctl3dv2.dll, především ve složce programu Total Commander. Týká se pouze 16bitové verze. 32bitová verze používá soubor ctl3d32.dll.

ID: Frequently asked questions