Nastavení v souboru wincmd.ini

Upozornění: Většinu nastavení v souboru wincmd.ini lze také změnit v dialogových oknech. Pouze některá nastavení lze změnit přímo, protože buď nejsou určena pro koncového uživatele, nebo jsou pouhým řešením konkrétních problémů. Nastavení pro klienta FTP jsou uložena v souboru wcx_ftp.ini.

Poznámky:

  • Umístění souborů INI je uvedeno v dialogovém okně O programu Total Commander v nabídce Nápověda. Lze ho změnit při instalaci programu (uložení do registru) nebo pomocí parametrů příkazového řádku. Ke změně umístění souborů INI lze použít samostatný program (inireloc.exe), který je k dispozici na adrese www.ghisler.com v části Addons. Pokud je soubor wincmd.ini umístěn ve složce programu Total Commander, můžete použít položku UseIniInProgramDir (viz níže).
Řetězec Popis
[Configuration] Všeobecné nastavení
1hourdif=0 1: Při porovnávání souborů bude ignorován časový rozdíl přesně jedné hodiny. Je to užitečné při porovnávání disků NTFS a FAT (letní čas).
AccessTime=0 1: Umožňuje programu Total Commander pracovat s časovým údajem 'posledního přístupu' místo 'poslední změny', např. pro kopírování souborů s posledním přístupem během minulých n dní.
ActiveRight=0 1: Pravý panel bude při spuštění programu Total Commander aktivní.
AdminShares=0 1: Administrátorská sdílení budou zobrazována vždy (např. C$). Platí pouze pro systémy Windows založené na technologii NT.
AdminTimeout=180 Určuje, po kolika sekundách nečinnosti bude program tcmadmin.exe (používaný pro kopírování, odstraňování atd. jako správce) ukončen. Speciální hodnoty:
0: Bez časového limitu.
-1: Kopírování jako správce bude zcela zakázáno.
Aligned extension=1 Přípona souboru bude zarovnána doleva.
AllHiddenNetNames=1 0: Při výběru položky Zobrazit administrátorská sdílení budou zobrazeny pouze skryté disky jako C$.
1: Všechny skryté sdílené položky budou zobrazeny.
Allowed= Určuje povolené disky, čímž je možné omezit přístup k diskům. Příklad: Allowed=cde
Zpětné lomítko \ představuje položku 'Místa v síti'.
AllowSetCursorPos=1 Nastaví chování při rozbalování rozsáhlé složky v zobrazení stromu pomocí myši, např. kliknutím na symbol [+]:
1: Ukazatel myši se přesune, aby zůstal na rozbalené složce.
0: Ukazatel myši se nepřesune.
AlternateUserIni=<název.ini> Pokud tuto položku uvedete, bude ukládání všech uživatelem měnitelných částí přesměrováno do jiného souboru INI (v tomto příkladu do souboru název.ini), kromě následujících částí: [Configuration], [Layout], [Packer], [Confirmation], [Extensions], [Associations], [Shortcuts], [ShortcutsWin], [PackerPlugins], [FileSystemPlugins], [ListerPlugins] a [ContentPlugins]. Tyto části však lze přesměrovat jednotlivě.
Do každé části lze přidat položku RedirectSection=, která změní výchozí chování. Povolí nebo zakáže přesměrování dané části do jiného souboru INI. Možné hodnoty jsou:
0: žádné přesměrování
1: přesměrování do souboru INI uvedeného v položce AlternateUserIni=<jiný_soubor_INI.ini>
<názevini.ini>: přesměrování do konkrétního souboru INI
AltSearch=0 Rychlé hledání pomocí:
0: kombinace kláves Ctrl+Alt
1: klávesy Alt
2: pouze písmena, 3: písmeno se zobrazením editačního okna
4: zakázáno
AlwaysAsAdmin=0 1: Všechny další operace budou zpracovány s pověřením správce, jakmile potvrdíte první z nich kliknutím na tlačítko "Vše jako správce".
AlwaysCopyInBackground=0 1: Program Total Commander bude vždy kopírovat na pozadí.
2: Vždy bude používán správce přenosů na pozadí.
AlwaysPackInBackground=0 1: Soubory ZIP budou komprimovány na pozadí.
2: Archivátor ZIP a externí archivátory budou spuštěny na pozadí.
3: Jako hodnota 2, ale externí archivátory budou spuštěny minimalizovaně.
AlwaysToRoot=0 Pokud nastavíte na hodnotu 1, program Total Commander vždy při změně disku přepne do kořenové složky (jako program Průzkumník v systému Windows 95/98).
AlwaysUnpackInBackground=0 1: Soubory ZIP budou dekomprimovány na pozadí.
2: Dekomprimace souborů ZIP a spouštění externích dekomprimátorů bude prováděno na pozadí.
3: Jako hodnota 2, ale externí dekomprimátory budou spuštěny minimalizovaně.
AppendLnk=2 Vytváření zástupců (soubory LNK) ve formátu:
0: Pro soubor.ext bude vytvořen zástupce soubor.lnk.
1: Pro soubor.ext bude vytvořen zástupce soubor.ext.lnk.
2: Jako 0 pro soubory, 1 pro složky.
AppendWarning=1 Pokud nastavíte na hodnotu 0, nebude program Total Commander před připojováním k souboru zobrazovat upozornění.
AutoComplete=3 Kombinace (součet) následujících možností:
1: Rozevírací seznam bude zobrazován s automatickým doplňováním.
2: Aktuální navrhovaný název bude přidáván automaticky.
AutoCompleteTab=0 0: Klávesou Tabulátor přepnete na aktivní panel souborů.
1: Z automatického doplňování bude vybrán další soubor, a pokud nebude co doplnit, bude fungovat jako hodnota 0.
2: Z automatického doplňování bude vybrán další soubor, a pokud nebude co doplnit, bude klávesa Tabulátor ignorována.
AutoInstallPlugins=1 Pokud nastavíte na hodnotu 0, bude automatická instalace doplňků při otevření archivu s doplňkem zakázána.
Autotreechange=0 Pokud nastavíte na hodnotu 1, kliknutím na složce v zobrazení stromu přepnete na danou složku v druhém panelu.
BreadcrumbDelayButton=250 Prodleva (milisekundy), po kterou musí ukazatel myši zůstat nad panelem s cestou, aby bylo zobrazeno tlačítko pod aktuální složkou (za účelem otevření seznamu podsložek). Použijete-li záporná čísla, bude seznam zobrazen ihned (bez tlačítka).
BreadcrumbDelayDir=250 Prodleva (milisekundy), po kterou musí ukazatel myši zůstat nad oblastí pro otevření složky, aby byla otevřena.
BreadcrumbDelayFtp=500 Stejné jako výše, ale pro připojení FTP.
BreadcrumbDelayPlugin=500 Stejné jako výše, ale pro doplňky systému souborů.
BreadcrumbDelayVirtual=500 Stejné jako výše, ale pro virtuální složky, jako např. Plocha.
BreadCrumbMaxWidth=-1 Omezení šířky aktivního adresního řádku na uvedený počet pixelů.
Hodnota -1 znamená poloviční šířku obrazovky.
Šířka je omezena na 100 pixelů (minimálně) a šířku aktuální obrazovky (maximálně).
BreadcrumbSeparator=-3 Nastavení začátku oblasti, do které je nutné přesunout ukazatel myši, aby došlo k otevření podsložek v nabídce:
0 až 100: Procentuální hodnota začátku oblasti. Hodnotou 0 bude použita celá nabídka.
-1,-2 atd.: Absolutní umístění oddělovače měřené zprava (násobky výšky řádku).
BriefViewWidthLimit= U zobrazení Seznam bude nastavena maximální šířka sloupce (pixely).
BrushForCursor=0 Pokud program Total Commander při pohybu kurzorem zanechává stopy rámečků kolem nevybraných souborů (chyba v grafické kartě), nastavte tuto položku na hodnotu 1.
CdCloseDoor=1 Pokud se změna disku u jednotky CD-ROM nezdaří, program Total Commander se pokusí zavřít vysouvací lištu CD. Lze zakázat pomocí položky CdCloseDoor=0.
CDlabel=1 Při stisknutí kombinace kláves Alt+F1 nebo Alt+F2 budou u disků CD (a u dalších vyměnitelných disků) zobrazovány názvy.
CheckUsbHdd=1 Ověří, zda je pevný disk připojený přes rozhraní USB (bude použita ikona vyměnitelného disku).
ClearListBackground=1 0: Při přepínání mezi složkami bude sníženo blikání (pozadí nebude nejdřív vymazáváno).
1: Pozadí bude vymazáváno (výchozí).
CmdUpDown=0 I když bude aktivní příkazový řádek, bude možné pohybovat kurzorem v panelu souborů nahoru a dolů.
CmtOemFont=0 V souborech descript.ion bude používána znaková sada OEM (DOS) (doporučeno, pouze pokud používáte nástroj 4DOS nebo 4NT).
ColorFilters=1 Bude povoleno nebo zakázáno barevné zvýraznění podle typu souborů.
CompareAlwaysSaveWithBom=0 1: Editor porovnání obsahu vždy při ukládání souborů v kódování UTF-8 nebo UTF-16 přidá značku BOM (byte order marker).
0: Značka BOM bude uložena pouze v případě, pokud ji soubor předtím obsahoval.
CompareCaseSensitive=0 1: Porovnání podle obsahu bude rozlišovat velká a malá písmena.
0: Velikost písmen bude ignorována (písmena aA budou považována za stejná).
CompareDeleteBak=0 1: Po ukončení nástroje porovnání budou odstraněny soubory BAK.
CompareIgnoreRepeatedLines=0 0: Porovnání podle obsahu bude ignorovat řádky, které se mnohokrát opakují (např. begin a end). Je to užitečné především u porovnávání zdrojového kódu a jiných souborů s opakujícím se textem, který je pro porovnání nepodstatný.
1: Funkce bude zakázána. Je to užitečné u seznamů, kde se příslušné řádky také často opakují, např. seznamy součástek.
CompareIgnoreRepSpace=1 1: Rozdílný počet mezer bude ignorován, např. řetězec a b bude stejný jako řetězec a    b.
0: Různý počet mezer bude považován za rozdíl.
CompareSaveOriginal=1 1: Při ukládání bude soubor zkopírován na název_souboru.bak a data pak budou uložena do souboru název_souboru. Výhoda: Budou zachovány dodatečné datové proudy, zvláštní atributy atd.
0: Při ukládání budou data zapsána do souboru název_souboru.tmp, pak bude soubor přejmenován na název_souboru.bak a konečně název_souboru.tmp bude přejmenován na název_souboru. Výhoda: Soubor bude nutné zapsat pouze jednou a v případě chyby zápisu zůstane v původní podobě.
Comparetool= Nastavení externího porovnávacího nástroje pro funkci Porovnat podle obsahu, např. WinMerge.
CompareUtf8Detect=1 Určuje, jak funkce Porovnat podle obsahu rozpoznává soubory v kódování UTF-8:
0: Budou rozpoznány pouze podle značky "byte order marker" (BOM).
1: Budou rozpoznány podle obsahu, když je nalezen alespoň jeden vícebajtový znak nebo hlavička HTML/XML v kódování UTF-8.
2: Budou rozpoznány jako kódování UTF-8, pokud nebudou nalezeny žádné neplatné posloupnosti bajtů (jiné než UTF-8).
CompareVertical=0 1: Panely porovnání obsahu budou zobrazeny pod sebou.
0: Panely porovnání obsahu budou zobrazeny vedle sebe.
ContextProgress=1 Při stisknutém pravém tlačítku myši bude zobrazen indikátor průběhu, po jehož naplnění dojde k zobrazení místní nabídky.
CopyComments=6 Kombinace (součet) následujících příznaků:
1: Výchozí typ komentářů bude soubor files.bbs.
2: Výchozí typ komentářů bude soubor descript.ion.
4: Komentáře budou načítány z obou typů.
8: Budou kopírovány komentáře patřící k souborům. Samotné soubory komentářů budou vynechány.
16: Pro soubor descript.ion bude použita znaková sada systému DOS (soubor files.bbs vždy používá znakovou sadu systému DOS).
Poznámka: Pokud nastavíte hodnotu 1 i 2, bude mít přednost hodnota 2.
CopyCompatDrives= Disky, ze kterých nebo na které bude program Total Commander kopírovat v režimu kompatibility. Doporučeno pro klíčenky USB a pro zvláštní disky, u nichž běžné kopírování způsobuje problémy. \ = Místa v síti, * = Všechny disky. Tento režim není funkční v systému Windows 9x/ME.
CopyCompatUsbSticks=1 Pro klíčenky USB bude používán režim kompatibility.
CopyDefaultMethod=1 V systémech založených na technologii NT bude vždy používána výchozí metoda kopírování (momentálně je to režim kompatibility).
CopyDirsAsAdmin=1 Pokud nebude možné zkopírovat složku, potom:
0: Bude vynechána.
1: Bude zobrazen dotaz.
2: Vždy budou vyzkoušeny funkce správce.
CopyDirTimeStamp=0 Bude kopírován časový údaj složek.
CopyOverwriteDefault=0 1 až 8: Nastavuje výchozí možnost, která bude zvolena při kliknutí na tlačítko "Možnosti" v dialogovém okně kopírování (použije se pouze u rozšířeného dialogového okna!). Čísla odpovídají možnostem v dialogovém okně.
CopyToDirWarn=1 1: Pokud při kopírování (klávesa F5) jako cíl pro soubor uvedete již existující název složky, bude zobrazeno upozornění.
CopyStreams=0 1: Budou kopírovány datové proudy NTFS.
0: Datové proudy NTFS budou ignorovány.
CopyBlockSize=32 Nastavení velikosti bloku pro kopírování (kilobajty; 1 kB=1 024 bajtů). Výchozí a minimální velikost je 32 kB (tj. 32 768 bajtů).
CopyHugeBlockSize= Nastavení velikosti bloku při kopírování velmi velkých souborů. Soubory budou načítány a zapisovány přímo, bez využití vyrovnávací paměti. Minimální velikost je 10 MB. Tímto způsobem budou kopírovány pouze soubory větší než tato velikost bloku. Pro menší soubory bude použita funkce CopyBlockSize. Pokud tato položka není v souboru INI uvedena, bude tato funkce standardně vypnuta.
CopyBlockSizeOther=32 Nastavení velikosti bloku pro kopírování mezi jednotkami na různých fyzických discích. Při kopírování mezi různými disky je lepší použít menší velikost bloku, protože oba disky mohou číst i zapisovat současně. Jeden disk musí během kopírování přeskakovat mezi zdrojovým a cílovým souborem, proto je lepší velká velikost bloku.
CopyHugeBlockSizeOther= Nastavení velikosti bloku při kopírování velmi velkých souborů mezi různými disky. Minimální velikost je 256 kB.
Doporučené hodnoty (ostatní hodnoty je třeba vyzkoušet):
CopyBlockSize=1024
CopyHugeBlockSize=10240
CopyBlockSizeOther=128
CopyHugeBlockSizeOther=32
SamePartitions=jednotky,jednotky Umožňuje nastavit, které logické jednotky (oddíly) patří ke stejnému pevnému disku. Příklad: Máte dva pevné disky, jeden s jednotkami C, E a F a druhý s jednotkami D, G a H. Položka pak musí být SamePartitions=CEF,DGH.
Při kopírování mezi jednotkami E a F (stejný fyzický disk) budou použity hodnoty prvních dvou položek, při kopírování mezi jednotkami C a D (různé disky) pak hodnoty položek, které mají v názvu slovo 'Other'.
CountMarked=1 1: Před kopírováním a odstraňováním budou spočteny soubory v podsložkách, aby mohla být zobrazena druhá (procentuální) lišta průběhu.
0: Soubory nebudou počítány (rychlejší).
CountSpace=1 1: Při výběru pomocí klávesy Mezerník budou spočteny soubory.
0: Soubory nebudou počítány (rychlejší).
CtrlArrow=1 1: V textových polích bude při stisknutí kombinace Ctrl+klávesy se šipkami použita vnitřní metoda pohybu jako na příkazovém řádku.
0: Bude používána výchozí metoda systému Windows.
CustomFieldsInDlg=0 V dialogovém okně přepsání budou zobrazena vlastní pole (např. [tc.comment]).
DeleteDelay=0 Po odstranění souboru do složky Koš bude program Total Commander čekat uvedenou dobu (milisekundy). Pokud dochází k nestabilitě systému, je-li spuštěn program Cleansweep pro systém Windows, zkuste tuto hodnotu zvýšit (výchozí je hodnota 0).
DeviceChange=1 1: Zprávy wm_devicechange budou zpracovávány (pro zjištění změny nebo přepnutí disku).
0: Uvedené zprávy budou ignorovány.
DirBrackets=1 Složky budou zobrazovány v hranatých závorkách (1/0, výchozí je hodnota 1).
DirsInFooter=1 V zápatí bude zobrazován počet vybraných složek a jejich celkový počet.
DirTabLimit=32 Maximální počet znaků zobrazených na záložce.
DirTabOptions=824 Součet následujících možností:
1: Záložky budou vždy viditelné.
2: Záložky budou zobrazeny ve více řadách.
4: Všechny záložky budou mít stejnou šířku.
8: Omezení délky textu na záložce bude povoleno (viz položka DirTabLimit).
16: Příkaz Zavřít všechny záložky bude nutné potvrzovat.
32: Záložky bude možné zavřít dvojitým kliknutím.
64: Nové záložky budou otevírány v popředí.
128: Nové záložky budou otevírány vedle aktuální záložky.
256: U uzamčených záložek bude zobrazována hvězdička (*).
512: Při kliknutí na jednu ze záložek cílového panelu bude panel aktivován.
1024: V názvu záložky bude zobrazováno písmeno aktuálního disku.
DisconnectOnSuspend=0 Součet hodnot:
1: Při přechodu počítače do režimu spánku budou všechna připojení FTP ukončena.
2: Všechny doplňky systému souborů, které podporují funkci odpojení, budou odpojeny.
DllLoad=0 Nastavuje způsob načítání knihoven DLL u doplňků nebo rozšíření Průzkumníka:
-1: Nikdy nebudou načítány z aktuální složky (nejbezpečnější).
0: Budou načítány pouze v místní nabídce (to je nutné např. ve funkci "Odeslat" u aplikace Outlook 2003).
1: Vždy budou načítány i z aktuální složky (jako v programu Total Commander 7.55a a starších verzích).
DriveBarHide= Umožňuje skrýt určité části tlačítkové lišty:
A-Z=disky
0-9=FTP
\ =místa v síti
. =nadřazená a kořenová složka
- =název disku a volný a celkový prostor
Na rozdíl od položky Allowed= zůstanou disky přístupné prostřednictvím rozevíracího seznamu disků (Alt+F1, Alt+F2), příkazu cd atd.
Pokud chcete skrýt jednotky terminálového serveru, musí být uvedeny za znakem dolaru ($):
Položka DriveBarHide=A$CDE skryje místní jednotku A a hostitelské jednotky CDE.
DriveisCD=FGH Určuje disky F, G a H jako jednotky CD-ROM. Při kopírování z těchto disků nebude program Total Commander kopírovat atribut 'jen pro čtení'. Je to užitečné pro síťové disky CD, které nejsou automaticky rozpoznány.
DriveLib= Z uvedené knihovny DLL budou načteny ikony pro tlačítka disků.
DrivesExportUpcase=-1 1: Při používání např. příkazu cm_CopyFullNamesToClip nebo při spouštění programů bude exportováno označení disků velkými písmeny (v názvu programu a aktuální složce).
Poznámka: Pokud je nastavena možnost DrivesShowUpcase, ale možnost DrivesExportUpcase ne, bude platit první hodnota.
DrivesShowUpcase=-1 1: Na různých místech, jako např. na liště disků, v seznamu disků, v aktuální cestě atd., budou disky zobrazeny velkými písmeny.
DriveTipDelay=0 Prodleva (milisekundy) před zobrazením popisů disků v rozevíracím seznamu s disky (výchozí je hodnota 0).
DropExtensions=1 Budou povolena rozšíření systému o metodu přetažení pomocí myši pro pravé tlačítko myši.
Editor=notepad.exe Výchozí editor pro klávesu F4.
EditWaitTime=2 Časový limit při úpravě souborů otevřených z archivu nebo serveru FTP. Pokud bude editor během této doby (sekundy) uzavřen, bude předpokládáno, že se jedná o editor více dokumentů a bude zobrazeno dialogové okno, kde můžete potvrdit ukončení úprav. Nastavením na hodnotu 0 tuto funkci zakážete. Při nastavení na hodnotu -1 nebude toto dialogové okno vůbec zobrazeno (např. při předávání souboru pomocí DDE do přidruženého programu).
ESCcheck=1 Před kopírováním bude ověřeno, zda není klávesa Esc ve stavu stisknuto (čímž by došlo ke zrušení operace kopírování).
ExplorerForCopy=0 Pro klávesy F5 a F6 bude používána vestavěná funkce kopírování (flexibilnější) nebo funkce programu Průzkumník (kopírování a vložení) (0/1).
FileTipWindows=0 U názvů souborů, které jsou pro úplné zobrazení v režimu 'Podrobnosti' příliš dlouhé, budou zobrazeny nápovědné texty (popisy).
FirstFTPSync=1 Synchronizace se serverem FTP byla použita poprvé, a proto bude zobrazeno upozornění.
FirstMLSDsync=1 Synchronizace se serverem FTP pomocí příkazu MLSD místo příkazu LIST byla použita poprvé, a proto bude zobrazeno upozornění.
FirstTime=1 Program Total Commander byl spuštěn poprvé, a proto budou zobrazeny poznámky k vydání.
FirstTimeUnpack=1 Funkce Extrahovat vše byla použita poprvé, a proto bude zobrazena rada pro stisknutí klávesy Enter na souboru.
FirstTimeZIP=1 Komprimace nebo dekomprimace byla použita poprvé, a proto bude zobrazeno dialogové okno s nastavením archivátoru.
GetTextMode=0 Nastavení formátu pro snímače obrazovky. Nastavuje oddělovač sloupců:
0: mezera
1: tabulátor
2: <cr>
3: <cr><lf>
4: Totéž jako 2.
5: Totéž jako 3.
Hodnoty 4 a 5 zobrazí pole se záhlavím sloupců (oddělená pomocí tabulátoru), např. Název:<tabulátor>Soubor<cr>Velikost:<tabulátor>10 KB atd.
HebrewListerFix=0 Pokud nastavíte na hodnotu 1, bude při výběru anglických textů v prohlížeči v hebrejské verzi systému Windows použita oprava souřadnic (pouze pokud není používána sada služeb Uniscribe).
HideRemovableNoMedia=0 Pokud nastavíte na jinou hodnotu než 0, nebudou zobrazovány vyměnitelné jednotky (např. čtečky karet pro rozhraní USB), dokud nevložíte médium. Jednotky CD-ROM i disketové jednotky jsou zobrazovány vždy. Bude použito pro:
1: Lišta s disky
2: Rozevírací seznam disků
4: Hledání souborů – Jednotky
7: Všechny
Tato funkce může být u určitých jednotek velmi pomalá, proto pokud dojde k jakémukoli zpomalení, zakažte ji.
HistoryAppend=1 1: Složka vybraná ze seznamu historie (Alt+Šipka dolů) bude přidána na konec seznamu historie (výchozí).
0: Aktuální pozice v seznamu historie bude přesunuta na vybranou položku.
IconLib=c:\totalcmd\wcicolib.icl Z uvedené knihovny DLL budou načteny všechny standardní ikony pro panely souborů. Ukázkovou knihovnu ICL naleznete na adrese www.ghisler.com.
IconsInDriveList=1 V rozevíracím seznamu disků (Alt+F1, Alt+F2) a v dialogovém okně Jednotka nebyla nalezena budou zobrazovány ikony disků.
IconsInMenus=0 Umožňuje zobrazit ikony ze souboru wcmicons.dll a wciconex.dll v hlavní nabídce. Je to součet hodnot:
1: Ikony v nabídce budou povoleny.
2: Ikony budou ohraničeny rámečkem.
4: Ikony budou místo rozměru 16×16 pixelů zobrazeny v rozměru 24×24 pixelů.
8: Ikony budou zobrazeny v rozměru 32×32 pixelů.
4+8: Ikony budou zobrazeny v rozměru 48×48 pixelů (pro obrazovky s velmi vysokým rozlišením).
IconsInThread=1 Ikony souborů EXE a LNK budou načteny v odděleném podprocesu.
IconsOnNet=1 Ikony souborů EXE a LNK budou načteny také u síťových disků.
IconOverlays=0 Povolí nebo zakáže překryvné ikony, např. malou šipku u zástupců.
IconsSpecialFolders=3 Povolí nebo zakáže zobrazení ikon zvláštních složek (0=žádné, 1=místní systém souborů, 2=virtuální složky a síť, 3=obojí).
IgnoreListFile= Určuje prostý textový soubor (cesta a název), který obsahuje seznam názvů, které má program Total Commander vynechávat (nezobrazovat, nekopírovat, neodstraňovat atd.). Jsou podporovány zástupné znaky a názvy včetně cesty nebo bez ní (s uvedením disku nebo bez něj). Řádky mohou mít jednu z následujících podob:
soubor.ext – Soubor soubor.ext bude skryt ve všech podsložkách.
c:\test\soubor.ext – Soubor soubor.ext bude skryt pouze ve složce c:\test.
\System volume information – Tato složka bude skryta na všech discích.
*.bak *.~* – Tyto typy souborů budou skryty ve všech složkách.
c:\test\*.bak *.~* – Tyto typy souborů budou skryty pouze v podsložce c:\test.
\test\*.bak *.~* – Tyto typy souborů budou skryty v podsložce test na všech discích.
c:\test\"abc def.*" *.~* – Pokud názvy obsahují mezery a jakékoli zástupné znaky (* nebo ?), musí být uzavřeny v uvozovkách ("").
IgnoreListFileEnabled=1 Určuje, zda je soubor uvedený u položky IgnoreListFile povolen nebo zakázán. Tuto funkci tak můžete dočasně zakázat, aniž by bylo nutné odstraňovat cestu k souboru. Vnitřní příkaz cm_SwitchIgnoreList tuto možnost povoluje nebo zakazuje.
IgnoreWheel=0 Kolečko myši Intellimouse bude ignorováno.
InactiveFocus=0 Chcete-li zobrazit kurzor i v cílovém panelu, nastavte tuto položku na hodnotu 1 nebo na hodnotu RGB (viz popis položky BackColor níže). Je možné použít i hexadecimální hodnotu ve tvaru $BBGGRR.
Hodnota $1000000 = čárkovaný, $2000000 = čerchovaný, $3000000 = plný rámeček.
InplaceOkButton=1 Zobrazení tlačítka, kterým potvrdíte přejmenování v řádku:
1: Zobrazit vpravo.
2: Zobrazit vlevo.
0: Nezobrazovat.
InplaceRename=1 Při dvojitém kliknutí na název souboru bude povoleno nebo zakázáno přejmenování v řádku.
InplaceRenamePath=1 Změna aktuální cesty v záhlaví panelu souborů bude povolena (1) nebo zakázána (0). Pokud je uvedena hodnota InplaceRename, bude brána jako výchozí, v opačném případě bude hodnota 1.
2: Přejmenování cesty v záhlaví bude zakázáno, ale rychlá změna složky kliknutím (bez nutnosti stisknutí klávesy Shift) bude umožněna.
InplaceRenameSync=1 Při dvojitém kliknutí na název souboru v okně Synchronizace složek dojde k přejmenování v řádku.
InstallDir= Poslední instalační složka programu Total Commander (totéž jako v registru).
KeyboardID=0 Při aktivaci programu Total Commander nebo při ukončení přejmenování v řádku bude rozložení klávesnice změněno na uvedené číslo.
0: Zakázáno, rozložení klávesnice nebude měněno.
1: Nastavit výchozí ID národního prostředí, např. německou klávesnici pro německé národní prostředí.
Ostatní hodnoty (příklady):
$0409: Anglická klávesnice (QWERTY)
$0407: Německá klávesnice (QWERTZ)
$0807: Německá klávesnice (Švýcarsko)
$040C: Francouzská klávesnice (AZERTY)
$0408: Helénská (řecká) klávesnice
$0419: Ruská klávesnice (cyrilice)
$e00e0804: Čínská klávesnice s editorem IME Microsoft PinYin
$e0010411: Japonská klávesnice s výchozím editorem IME
Znak $ představuje hexadecimální číslo. Identifikátory jazyků naleznete na této adrese (použijte první sloupec):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd318693(VS.85).aspx
KeyPath= Cesta k registračnímu klíči (BEZ názvu souboru). Program Total Commander hledá klíč standardně ve vlastní složce. Je to užitečné, pokud klíč nelze načíst z místní sítě.
Pomocí hodnoty KeyPath=$ bude klíč hledán v registru (binární hodnota "key" v podklíči "Software/Ghisler/Total Commander").
LanguageINI= Soubor jazyka (WCMD_CZ.LNG atd.), který bude používán.
Lastmd5=0 1: Ve funkci Vytvořit kontrolu dat CRC nabídky Soubor byla naposledy použita možnost MD5.
Lastrunas= Jméno posledního uživatele, které bylo použito v příkazu cm_OpenAsUser.
ListName= Název posledního seznamu stahování, který byl použit ve funkci Stáhnout později nebo Protokol FTP – stáhnout dle seznamu.
LockedGoToDriveRoot=0 0: Kliknutím na tlačítko [ \ ] dojde k přepnutí do základní složky uzamčené záložky.
1: Kliknutím na tlačítko [ \ ] dojde k přepnutí do kořenové složky disku.
LockedTabChange=1 Při změně složky u uzamčené záložky bude provedena tato činnost:
0: Vždy bude vytvořena nová záložka.
1: Bude využita záložka se stejnou složkou.
2: Bude využita první odemčená záložka.
3: Bude využita poslední odemčená záložka.
LogFile= Název souboru protokolu, do něhož budou zaznamenávány operace se soubory (kromě protokolu FTP).
LogKeepCount=30 Maximální počet zachovávaných kopií souborů s protokoly, pokud je používána cyklická výměna těchto souborů.
LogOptions=7198 Určuje, které operace mají být zaznamenávány. Je to součet:
1: Funkce je povolena.
2: Zaznamenávat kopírování, přesouvání a vytváření zástupců.
4: Zaznamenávat odstraňování souborů.
8: Zaznamenávat vytváření a odstraňování složek.
16: Zaznamenávat operace s archivy.
32: Tato hodnota není momentálně používána.
64: Zaznamenávat operace doplňků systému souborů.
1024: Operace proběhla úspěšně.
2048: Operace se nezdařila.
4096: Operace byla zahájena, ale soubor byl přeskočen.
LogRotateLimit=0 Pokud nastavíte na hodnotu -1, bude nový soubor protokolu vytvořen každý den po půlnoci.
Pokud nastavíte na hodnotu h větší než 0, bude nový soubor protokolu vytvořen při dosažení velikosti h kB.
LongInStatus=0 U zobrazení Podrobnosti bude na stavovém řádku zobrazován dlouhý název.
LongNameCopy=0 Během operací se soubory se zobrazí upozornění, pokud bude cílový název delší než 259 znaků:
0: Vždy
1: Nikdy
2: Pokud zdrojový název není delší než 259 znaků
3: Zakázat dlouhé názvy
LongNamesToDos=0 Při spuštění souboru pomocí klávesové kombinace Shift+Enter budou v systému Windows 9x do okna systému DOS předány krátké nebo dlouhé názvy (0/1).
Mainmenu= Obsahuje umístění a název souboru vlastní hlavní nabídky.
MarkDirectories=1 Pomocí klávesy Num + budou vybírány také složky.
MediaRemote=0 1: Program Total Commander bude možné ovládat pomocí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center:
<- Backspace
i Oblíbené položky
>| Tab
|< Ctrl+Tab
Play/Pause Nabídka Příkazy
Stop Klávesa ESC v dialogových oknech, výběr souboru v seznamech
MinimizeOnClose=0 Místo uzavření bude hlavní okno minimalizováno. Jedná se o součet:
1: Při kliknutí na tlačítko [X]
2: Při stisknutí klávesové zkratky Alt+F4
4: Při kliknutí na tlačítko funkčních kláves "Alt+F4 Konec"
Poznámka: Klávesou Shift si vynutíte uzavření.
MinLineHeight=0 Pokud bude uvedená hodnota větší než nula, nastaví minimální výšku řádku (pixely) v panelech souborů. Pokud bude záporná, bude k běžné výšce řádku připočtena absolutní hodnota, např. pokud MinLineHeight=-2 a výška bude 16, bude celková výška 18 pixelů.
MoveToDirWarn=1 1: Pokud u funkcí přesunutí (F6) nebo přejmenování v řádku (Shift+F6) jako cíl souboru uvedete název složky, která již existuje, bude zobrazeno upozornění.
MrtReplacePluginChars=1 0: Zakáže v hromadném přejmenování automatické nahrazování neplatných znaků z doplňků (např. ':' -> '.'). Bude je nutné nahradit ručně.
MultiRenameEdit= Editor, který bude v hromadném přejmenování používán k ruční úpravě nových názvů.
MultiRenameLoadSettings= Určuje, s jakým nastavením se bude nástroj hromadného přejmenování spouštět:
(Bez názvu): Nástroj bude spuštěn s naposledy použitým nastavením (při ukončení programu nebude zapamatováno).
Název: Bude načteno nastavení, které bylo uloženo pod uvedeným názvem.
Neznámý název: Nástroj bude spuštěn s výchozím nastavením.
NetHoodInThread=1 Funkce Místa v síti bude načtena na pozadí.
NetHoodReadInfo= Určuje volané síťové funkce.
Součet hodnot:
1: GetAttributesOf
2: SHGetDataFromIDList
NetHoodStyle=1 Určuje styl funkce Místa v síti:
0: Určeno systémem Windows.
1: Zobrazit také podsložku "Skupina" ve stylu systému Windows XP.
2: Pouze styl systému Windows XP.
Netwarebugfix=0 1: Soubory na vzdálených discích NEBUDOU přejmenovávány.
NewStyleProgress= 1: Bude používán indikátor průběhu převzatý z operačního systému (standardně pro systém Windows XP a novější verze).
0: Bude používán vlastní indikátor průběhu z programu Total Commander (standardně pro všechny starší verze systému Windows).
2: Jako hodnota 1, ale bez děleného indikátoru (podporováno pouze v klasickém motivu).
NewTimeZoneMethod= 1: Styl časového pásma jako v systému Windows 7 (výchozí v systému Windows 7)
0: Původní styl (výchozí ve starších verzích systému Windows)
Noreread=AB\ Tyto disky nebudou znovu načítány. Zpětné lomítko \ znamená 'Místa v síti', lomítko / doplňky systému souborů a dvojtečka představuje virtuální složky (např. Plocha).
Noreread2=AB\ při ukončení a opětovném spuštění programu Total Commander nebudou tyto disky znovu načítány. Pokud položka Noreread2 není uvedena, bude použit obsah položky Noreread=, což představuje stejnou funkci jako ve verzích programu Total Commander starších než 6.52. Příklad:
Položky Noreread=ABC\ a Noreread2=AB\ znamenají, že diskety, disk C ani síť nebudou automaticky znovu načítány, ale při ukončení a opětovném spuštění programu Total Commander budou zapamatovány složky na disku C.
OldDriveIcons=0 1: Pro tlačítkovou lištu s disky budou použity původní ikony disků z programu Total Commander 6.5x.
0: Budou používány nové ikony disků.
OldStyleDir=0 K ověření existence složky bude použita funkce SetCurDir nebo bude použita přímo funkce FindFirstFile.
OldStyleTree=0 Tato položka je funkční pouze pro strom složek v jednom ze dvou panelů souborů:
0: Strom složek bude zobrazen pro všechny disky ve stylu programu Průzkumník.
1: Vždy bude načítán úplný strom složek disku.
2: Bude zobrazen rozbalitelný strom složek pouze pro aktuální disk.
OleComments=1 Načítat komentáře ze souborů:
0: Pouze soubory komentářů descript.ion a files.bbs.
1: Z programu Průzkumník (datové proudy NTFS a dokumenty aplikace Word) a soubory komentářů.
2: Pouze komentáře z programu Průzkumník.
3: Nic z uvedeného (pouze z doplňků, pokud je tak určeno).
Onlyonce=0 1: Bude spuštěna pouze jedna instance programu Total Commander na uživatele (např. spuštění pomocí příkazu RunAs).
-1: V tomto počítači bude spuštěna pouze jedna instance programu Total Commander (pro všechny uživatele).
x>0: Totéž jako hodnota 1, ale na jednoho uživatele je povoleno více instancí.
x<0: Totéž jako hodnota -1, ale v tomto počítači bude povoleno více instancí (všichni uživatelé dohromady).
PanelsVertical=0 Panely souborů budou vedle sebe (0) nebo pod sebou (1).
PluginBaseDir= Standardní umístění, do něhož budou doplňky automaticky instalovány. Program Total Commander při instalaci nového doplňku přidá jeho typ a výchozí složku.
Příklad: pluginbasedir=%COMMANDER_PATH%\plugins
Nabízená cesta pro archivační doplněk ukázkový_archivátor bude:
%COMMANDER_PATH%\plugins\wcx\ukázkový_archivátor\
PortInDriver=1 1: V rámci ovladače budou přenášeny celé bloky (výchozí). Je to rychlejší, ale během přenosu nebude možné počítač používat.
0: Přenos bude proveden v uživatelském režimu. Je to pomalejší, ale zpracování více úloh současně bude lepší.
Toto nastavení ovlivňuje pouze systémy Windows 95/98/ME. V systémech Windows NT/2000 musí být všechny přenosy prováděny v rámci ovladače.
PreloadThumbnails=0 1: Miniatury obrázků budou načteny už při otevírání složky a ne pouze při přemístění kurzoru na daný řádek.
2: Stejné jako hodnota 1, ale týká se také zobrazení souborů z podsložek (rozvětvené zobrazení).
3: Předběžně načteny budou jen další dva řádky pod viditelnými miniaturami.
0: Bude zakázáno a miniatury budou načteny pouze při viditelném zobrazení v panelu.
PromptForUser=0 0: Při připojování k síťovému disku bude nastaven pouze parametr CONNECT_INTERACTIVE
1: Bude nastaven také parametr CONNECT_PROMPT, takže se vždy zobrazí výzva k zadání uživatele
QuickSearchAutoFilter=0 0: Automatický filtr rychlého hledání (Ctrl+S) bude zakázán.
1: Automatický filtr rychlého hledání (Ctrl+S) bude povolen.
-1: Jako hodnota 0, ale při ukončení programu Total Commander nebude ukládán stav (filtr bude při spuštění vždy zakázán).
2: Jako hodnota 1, ale stav také nebude ukládán (filtr bude při spuštění programu Total Commander vždy povolen).
QuickSearchExactMatch=0 0: Zápis tečky bude považován za zápis *., zadáním win.i bude vyhledán také soubor wincmd.ini.
1: Přesná shoda: Zadáním win.i bude vyhledán pouze soubor win.ini, ale soubor wincmd.ini nalezen nebude.
QuickSearchMatchBeginning=1 0: Hledaný řetězec např. win bude považován za zápis *win.
1: Přesná shoda: Zadáním win bude vyhledán pouze soubor win.ini, ale soubor otherwin.ini nalezen nebude.
RedirectSection= Popis naleznete u položky AlternateUserIni. Poznámka: Pokud bude tato položka umístěna v části [Configuration], budou všechny položky z této části kromě AlternateUserIni a UseIniInProgramDir, které budou vždy načítány z hlavního souboru INI, přesměrovány.
RenameEditUnicode=0 Jedná se o nastavení nástroje hromadného přejmenování: Upravit názvy
0: Textový soubor bude uložen jako text ANSI (prostý text), kromě případu, kdy vybrané názvy obsahují znaky Unicode z jiných znakových stránek (např. cyrilice, když je výchozí angličtina).
1: Textový soubor bude vždy uložen v kódu Unicode. Je to užitečné např. tehdy, když chcete změnit anglické názvy souborů na ruské.
RenameSelOnlyName=0 U přejmenování v řádku bude vybrán pouze název bez přípony (1) nebo název včetně přípony (0).
ResolutionSpecific=1 0: Informace o rozlišení, např. styl a velikost písma, budou uloženy v samostatné části s názvem [AllResolutions].
1: Informace o rozlišení budou uloženy v částech jako [1024×768 (10×20)].
RestrictInterface= Zakáže části uživatelského rozhraní. Stačí provést součet následujících možností:
1: Nabídka Start
2: Příkazový řádek
4: Změna tlačítkové lišty
8: Nabídka pravého tlačítka myši u disků
16: Nabídka pravého tlačítka myši u souborů
32: Změna Oblíbených položek
64: Protokol FTP (Ctrl+N, Ctrl+F)
128: Klávesa Enter (spouštění programů, otevírání souborů)
256: Doplňky systému souborů
512: Spojení přes port (USB nebo LPT)
ReverseHistory=0 1: Historie navštívených složek bude zobrazena v opačném pořadí (naposledy navštívené složky budou zobrazeny nahoře).
SameScreenAsTC=1 Určuje zobrazování dialogových oken na více monitorech. Jedná se o součet hodnot:
1: Modální dialogová okna budou vždy zobrazena na stejné obrazovce, na níž se nachází hlavní okno programu.
2: Prohlížeč Lister bude zobrazen na stejné obrazovce.
4: Porovnání bude zobrazeno na stejné obrazovce.
SaveCommands=1 Při ukončení programu Total Commander budou uloženy příkazové řádky.
SaveHistory=1 Historie navštívených složek (Alt+Šipka dolů) bude uložena do částí [LeftHistory] a [RightHistory].
Savepath=1 Při ukončení programu Total Commander budou uloženy aktuální cesty.
Savepanels=1 Při ukončení programu Total Commander bude uloženo nastavení.
SearchInFiles= Zde můžete uvést další typy archivů, ve kterých chcete hledat pomocí funkce hledání. Příklad: SearchInFiles=*.EXE *.JAR
SearchKeepLast=1 Při uzavření dialogu "Hledání souborů" (kromě tlačítka "Zobrazit výsledek v panelu") budou uchovány výsledky posledního hledání.
SelectionFocus=0 Pokud jsou označeny soubory, bude aktuální soubor zobrazen se speciálním rámečkem. Možné hodnoty zjistíte u položky InactiveFocus.
Hodnota $4000000 znamená zobrazení pouze u nevybraných souborů.
SelectionMarker= U vybraných souborů budou ve funkci LB_GETTEXT vráceny uvedené znaky (pro snímače obrazovky).
SeparateTree=0 Bude zobrazen jeden samostatný strom složek (1), dva samostatné stromy (2) nebo žádný (0).
SeparateTreeWidth=160 Šířka panelů samostatných stromů složek.
SetArchiveBitOnRename=1 Při přejmenovávání souborů bude standardně nastavován archivní bit. Pokud nastavíte na hodnotu 0, nastavován nebude.
ShellExtIcons=1 1: Budou zobrazovány ikony rozšíření systému (jiná ikona na soubor).
0: Ikony rozšíření systému nebudou zobrazovány.
ShowAMPM=0 Hodiny budou zobrazeny ve 12hodinovém formátu AM/PM (americký styl).
ShowCentury=1 V panelech souborů bude u dat zobrazeno století.
ShowCopyOptions=0 1: Rozšířené možnosti dialogu kopírování (F5) budou zobrazovány trvale (budou připnuty).
ShowHiddenSystem=0 1: Skryté a systémové soubory budou zobrazovány.
Showicons=2 Budou zobrazovány tyto ikony:
0: Bez ikon.
1: Standardní ikony.
2: Všechny ikony.
ShowEXEandLNKicons=2 U souborů EXE a LNK budou zobrazovány tyto ikony:
0: Pouze standardní ikony.
1: Ikony EXE/LNK (pomalé).
2: Stejné jako hodnota 1, ale ne u disket.
ShowInstanceNr=1 Pokud bude spuštěna více než jedna instance programu Total Commander, bude v záhlaví zobrazeno její číslo.
ShowParentDirInRoot=0 Nadřazená složka [..] bude zobrazována také v kořenové složce (c:\ atd.).
SingleClickStart=0 0: Programy budou spouštěny dvojitým kliknutím (výchozí).
1: Programy budou spouštěny a soubory otevírány kliknutím (webový styl systému Windows 98).
2: Kliknutím budou otevřeny pouze složky. U souborů bude nutné dvojité kliknutí.
4 (přičteno): Textový kurzor se už nebude pohybovat za ukazatelem myši.
SizeCheck=1 Před kopírováním bude ověřeno, zda je na cílovém disku dostatek volného prostoru.
SizeFooter=1 Styl zobrazení velikosti v záhlaví a zápatí:
0: V bajtech.
1: V kilobajtech.
2: Dynamicky.
3: Dynamicky včetně desetinných míst.
4/5: Jako hodnoty 2/3, ale bez jednotky GB (velikosti souborů větší než 1 GB budou stále zobrazeny v MB).
SizeStyle=0 Styl zobrazení velikosti v panelech souborů:
0: V bajtech.
1: V kilobajtech.
2: Dynamicky.
3: Dynamicky včetně desetinných míst.
4/5: Jako hodnoty 2/3, ale bez jednotky GB (velikosti souborů větší než 1 GB budou stále zobrazeny v MB).
SkipCharOnCursor=1 Určuje pohyb kurzoru v textových polích při stisknutí klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, pokud je vybrán text.
0: Umístí kurzor přímo před nebo za vybraný text.
3: Posune kurzor, jako by nebyl vybrán žádný text (standard systému Windows).
1 nebo 2: Jako hodnota 3, ale pouze pro klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo.
Small83names=0 Staré názvy souborů (8 znaků pro název a 3 pro příponu) budou zobrazeny malými písmeny jako v programu Průzkumník v systému Windows 9x.
SortDirExt=0 Řazení složek podle přípony bude povoleno (pouze pokud bude nastaveno SortDirsByName=0).
SortDirsByName=1 Složky budou vždy seřazeny podle názvu.
SortUpper=0 0: Bude použita výchozí metoda řazení.
1: Při řazení souborů budou soubory začínající podtržítkem _ umístěny na konec seznamu.
2: Bude používáno smíšené abecední a číselné řazení, např. soubor10.txt bude umístěn ZA souborem soubor1.txt.
3: Jako hodnota 2, ale pro porovnání bude použita funkce StrCmpLogicalW. Pro tuto možnost je nutné, aby byla nainstalována aplikace Internet Explorer 6.x.
SoundDelay=10 Doba operace se souborem (sekundy), která bude muset uplynout, aby byl přehrán zvuk Operace byla dokončena.
SpaceMovesDown=0 1: Při výběru souborů klávesou Mezerník bude kurzor přemístěn dolů na další soubor (jako u klávesy Insert).
SpecialCursorMovement=0 Nový režim pohybu kurzoru. Je to součet následujících hodnot:
1: Stisknutím klávesy Šipka vlevo dojde k umístění kurzoru na první soubor, pomocí klávesy Šipka vpravo bude kurzor umístěn na poslední soubor.
2: Stisknutím klávesy Šipka vlevo přejdete o složku výš, pomocí klávesy Šipka vpravo otevřete složku nebo archiv pod kurzorem.
4: Horizontální posuvník v zobrazení vlastních sloupců bude nahrazen. Pokud není tato položka nastavena a horizontální posuvník už bude zcela vlevo, přeskočí kurzor pouze na první soubor.
8: Místo přeskočení na první nebo poslední soubor dojde k přeskočení o jednu stránku nahoru nebo dolů.
SpeedLimit=5.0 Omezení rychlosti (kB/s), které bylo naposledy použito ve správci přenosů na pozadí.
SpeedLimitEnabled=0 1: Omezení rychlosti bude povoleno ihned po otevření správce přenosů na pozadí.
StartupScreen=1 Úvodní obrazovka při spouštění programu Total Commander bude povolena nebo zakázána.
SubdirCopyOrder=4 Pořadí, v jakém budou kopírovány soubory v podsložkách:
4: Bez řazení.
0 až 3: Vzestupně podle názvu, přípony, velikosti nebo data a času.
-1 až -4: Sestupně podle názvu, přípony, velikosti nebo data a času.
5: Totéž jako v aktivním panelu (bez vlastních sloupců a dalších příkazů řazení).
SyncButtons=63 Tato položka ukládá stav tlačítek ve funkci Synchronizace složek. Je to součet hodnot:
1: Zleva doprava
2: Stejné soubory
4: Rozdílné soubory
8: Zprava doleva
16: Duplikáty (existující na obou stranách)
32: Osamocené soubory (existující jen na jedné straně)
SyncFlags=1 Poslední nastavení u funkce 'Synchronizace složek' bude zapamatováno. Následující hodnoty se sčítají:
1: Včetně podsložek
2: Porovnat podle obsahu
4: Ignorovat datum souborů
8: Asymetrický režim
SyncHideHiddenSystem=0 Umožňuje vyloučit skryté a systémové soubory ze synchronizace:
0: Skryté a systémové soubory nebudou skryty.
1: Pokud mají soubory na obou stranách nastaven atribut Skrytý nebo Systémový, budou vyloučeny.
2: Pokud má jakýkoli z obou souborů nastaven atribut Skrytý nebo Systémový, bude vyloučen.
4 (přičíst): Zohlednit nastavení skrytého a systémového atributu v hlavním programu.
SyncIgnoreJunctions=0 0: Při synchronizaci budou zpracována také spojení (body změny zpracování) ke složkám.
1: Ze synchronizace budou vyloučena spojení složek.
Upozornění: Pokud na protější straně existuje složka se stejným názvem, budou soubory v ní existovat zřejmě pouze na dané straně, protože spojení na první straně bude vyloučeno!
SyncWarnErrors=1 Synchronizace složek: Nastavuje, kdy bude uživatel upozorněn na chyby při načítání složek:
0: Nikdy.
1: Pokud dojde k chybě při načítání (např. přerušení připojení k síti).
2: Pokud dojde k odepření přístupu (chyba 5, chybějící oprávnění uživatele).
3: Obě varianty.
TabDir= Umístění, do něhož jsou ukládány a z něhož jsou načítány záložky, bude zapamatováno.
TabEnterDirChange=1 Při stisknutí klávesy Enter na složce v uzamčené záložce dojde k následující činnosti:
0: Nebude provedeno nic.
1: Bude otevřena nová záložka.
2: Bude zobrazen dotaz.
TabSeparator=: Nastavuje oddělovač mezi zobrazeným písmenem disku a aktuální složkou na záložce.
TabSwitchMode=0 0: Při stisknutí kombinace kláves Ctrl+Tabulátor dojde k přepnutí záložky až při uvolnění klávesy Ctrl.
1: Při stisknutí kombinace kláves Ctrl+Tabulátor dojde k přepnutí záložek okamžitě při stisknutí klávesy Tabulátor.
tcmatch= Ruční nastavení umístění souboru TCMATCH.DLL. Je třeba uvést úplnou cestu i název souboru, v nichž můžete použít proměnné prostředí. Soubor TCMATCH.DLL je používán pro vlastní rychlé hledání, např. pro čínské znaky.
tcmatch64= Stejné jako výše, ale pro 64bitovou verzi.
Test= Tato položka je interně používána ke zjištění, zda je možné do souboru INI zapisovat. Pokud ne, bude zobrazena chybová zpráva.
TestIfSharedDir=1 Bude ověřeno, zda je složka sdílena v síti, a pokud ano, bude pod ikonou zobrazena ruka.
ThreadFindFirst=1 Pokud nastavíte na hodnotu 1, bude funkce FindFirstFile přemístěna do odděleného podprocesu, aby bylo možné načítání z nereagujícího síťového připojení přerušit.
ThumbExplTypes=*.* | *.htm *.html Zástupné znaky pro miniatury, které budou extrahovány pomocí metody programu Průzkumník. Soubory HTML budou z bezpečnostních důvodů vyloučeny (budou extrahovány pomocí aplikace Internet Explorer).
ThumbHeightNoCache= Výška miniatur, pokud není pro miniatury používána mezipaměť.
ThumbIrfXnTypes=*.* Zástupné znaky pro miniatury, které budou extrahovány pomocí programu IrfanView nebo XnView.
ThumbOptions=15 Součet následujících hodnot:
1: Miniatury budou extrahovány pomocí metody programu Průzkumník.
2: Miniatury budou extrahovány pomocí doplňků prohlížeče Lister.
4: Miniatury budou extrahovány pomocí programu IrfanView nebo XnView (cesta je nastavena v prohlížeči Lister).
8: Miniatury budou extrahovány jako prostý text.
ThumbPlgTypes=*.* Zástupné znaky pro miniatury, které budou extrahovány pomocí doplňků prohlížeče Lister.
ThumbsCopyDel=1 Při kopírování a odstraňování souborů budou miniatury kopírovány a odstraňovány spolu s nimi.
ThumbsCustomField= Vlastní pole, která budou zobrazena pod miniaturami.
ThumbsCustomFieldsEnabled=1 Pod miniaturami budou zobrazována vlastní pole.
ThumbsInDlg=0 V dialogovém okně přepsání budou zobrazovány miniatury.
ThumbsLocation= Umístění mezipaměti miniatur.
ThumbTxtTypes=*.txt *.ini Zástupné znaky pro miniatury, které budou extrahovány jako prostý text.
ThumbnailMemoryLimit=500 Udává počet miniatur na panel, které budou uchovávány v paměti (standardní počet je 200 v systému Windows 9x, 500 v systému Windows NT/2000/XP, minimální počet je 100).
ThumbnailPrealloc=100000 Nastavuje počet předběžně přidělených bajtů při vytváření databáze miniatur, aby se předešlo fragmentaci. Databáze miniatur je složený dokument OLE podobný souboru DOC z aplikace Word. Bez předběžného přidělení paměti v době vytváření by takové soubory byly značně fragmentovány, především na discích NTFS.
ThumbWidthNoCache= Šířka miniatur, pokud pro miniatury není používána mezipaměť.
Tips=3 Nápovědné texty budou zobrazovány:
1: U tlačítek.
2: U disků.
3: U obou typů.
ToolTipDelay=500 Prodleva (milisekundy) před zobrazením popisů tlačítek v tlačítkové liště (standardní hodnota je 500).
TrayIcon=0 Při minimalizaci bude ikona programu Total Commander přemístěna do oznamovací oblasti hlavního panelu.
Tree=0 Strom složek bude zobrazován: 1: Bez řazení.
0: Seřazený podle názvu.
TreeFileLocation= Určuje jiné umístění souborů treeinfo.wc, např. TreeFileLocation=c:\složka\treeinfo%D%.wc.
Proměnná %D% bude nahrazena písmenem disku (nebo kořenem sdílené položky, znak \ bude nahrazen podtržítkem _).
Proměnná %R% bude nahrazena kořenovou cestou.
Proměnná %L% bude nahrazena názvem disku.
Pamatujte, že tyto proměnné MUSÍ být uvedeny VELKÝMI písmeny, v opačném případě bude program Total Commander hledat systémové proměnné s těmito názvy.
TreeFileLocationE= Nastavuje umístění souboru treeinfo pouze pro disk E. Bude funkční, pouze pokud bude nastavena také položka TreeFileLocation.
TreeFileLocation__server_share= Nastavuje umístění souboru treeinfo pouze pro disk \\server\sdílená_položka (položka TreeFileLocation MUSÍ být také nastavena).
TreeUpdateLimit=2048 Udává velikost (kilobajty), až do které bude soubor stromové struktury treeinfo.wc při operacích se soubory, jako např. kopírování a odstraňování, automaticky aktualizován. Tato operace může u velmi velkých stromů trvat značně dlouho.
tsclient=\\tsclient Určuje název vzdáleného hostitele, z něhož mají být zobrazena písmena disků v rozevíracím seznamu disků a na liště s disky. Budou zobrazeny pouze jednoznakové sdílené položky. Zakážete nastavením na prázdný řetězec (tsclient=). Tato možnost se běžně používá pouze pro službu Windows XP Mode v systému Windows 7 a na terminálovém serveru.
UnicodeListWarn= Tato položka není v programu Total Commander 7.50 a novějších verzích již používána.
UpdateEnv=3 Řídí, zda mají být proměnné prostředí systému převáděny do programu Total Commander ihned po jejich změně v systému. Jedná se o součet:
1: Povolí nebo zakáže tuto funkci.
2: Budou přidávány i nové proměnné prostředí (nejen změněné proměnné budou aktualizovány).
UpdateTreeAtStartup=1 Určuje, zda bude samostatný strom složek při aktivování rozbalen až po aktuální složku (1), nebo pouze při první změně složky uživatelem (0).
UsbBufSize=-1 Velikost mezipaměti (v kilobajtech) pro spojení přes port USB (-1=maximální možná velikost, momentálně 64 kB).
UseFastCtrlC=1 Když stisknete kombinaci kláves Ctrl+C nebo Ctrl+X, načte se místní nabídka a zvolí se položka 'Kopírovat' nebo 'Vyjmout' (místní nabídka nebude ve skutečnosti zobrazena).
1: Místní nabídka bude načtena bez jakýchkoli rozšíření prostředí (je to velmi rychlé, ale nelze použít žádná rozšíření pro kopírování v Průzkumníkovi).
0: Bude načtena celá místní nabídka jako při kliknutí pravým tlačítkem myši (je to pomalejší, ale je možné použít rozšíření pro kopírování).
UseFindForTime=1 Při kopírování bude k získání času souboru místo funkce GetFileTime použita funkce FindFirstFile.
UseIniInProgramDir=0 Tato položka bude načtena, pouze pokud bude soubor wincmd.ini umístěn ve stejné složce jako program Total Commander. Musí být umístěna přímo v souboru wincmd.ini, položka RedirectSection nemá na tuto položku vliv.
Je to součet následujících hodnot:
1: Pokud nebude nastaveno jiné umístění pomocí registru nebo parametrů, bude použit soubor wincmd.ini ve složce programu.
2: Pokud nebude nastaveno jiné umístění pomocí registru nebo parametrů, bude použit soubor wcx_ftp.ini ve složce programu.
4: Nastavení v registru bude přepsáno (parametry příkazového řádku ale přepsány nebudou).
UseLongNames=1 Budou používány dlouhé názvy souborů.
UseRightButton=1 K výběru bude používáno pravé (1) nebo levé (0) tlačítko myši.
UseShellConnect=0 Pokud nastavíte na hodnotu 1, bude pro připojování ke sdíleným prostředkům v síti používána původní metoda (alternativní řešení pro protokol VINES).
UseTrash=1 Pokud bude složka Koš k dispozici a povolena, bude používána.
Version= Verze programu Total Commander (není vždy změněna).
VersionInOverwrite=1 V dialogovém okně přepsání budou zobrazovány informace o verzi souboru. U pomalých sítí nastavte na hodnotu 0.
Viewer=none Výchozí prohlížeč pro kombinaci kláves Alt+F3 nebo hodnota none (žádný).
Viewertype=1 0: V interním prohlížeči bude otevřen aktuální soubor.
1: V interním prohlížeči budou otevřeny vybrané soubory.
2: Bude spuštěn externí prohlížeč.
VistaDelete=0 Pokud nastavíte na hodnotu 1, bude k odstranění souborů do složky Koš použita nová metoda systému Windows Vista a novějších verzí. Místo jednotlivých souborů budou do složky Koš přesunuty celé složky. Upozornění: Tato metoda nebude upozorňovat (stejně jako program Průzkumník) na soubory jen pro čtení, na skryté a systémové soubory ani na složky, které nebudou prázdné. Nepoužívejte ji, pokud jste u některých disků ručně zakázali používání složky Koš.
WantXPLook=1 Pouze v systémech Windows XP a novějších verzích: Tlačítka hlavního okna (kromě tlačítkové lišty) budou zobrazena:
0: V klasickém stylu.
1: Ve stylu systému Windows XP.
WatchDirs=0 Řídí funkci automatických aktualizací seznamu složek. Tato funkce zjistí, pokud nějakým jiným programem než Total Commander dojde k přidání, změně nebo odstranění souborů, které jsou zobrazeny v aktivním panelu souborů.
Stačí sečíst následující hodnoty:
1: Tato položka bude povolena (standardně je zakázána).
2: Budou zjišťovány také změny velikosti, data a atributů.
4: Nově přidané soubory budou umístěny na KONEC seznamu souborů (standardně budou seřazeny).
8: Pokud program Total Commander nebude v popředí, nebude na aktualizace reagovat.
16: Bude aktualizováno zápatí (celkový počet souborů). Upozornění: U velkých složek může tato funkce trvat dlouho!
32: Bude aktualizováno záhlaví (volný prostor na disku). Upozornění: U velkých pevných disků může tato funkce trvat dlouho!
256: Při každé automatické aktualizaci zazní zvukový signál (užitečné při ladění).
WatchDirsExclude=AB\ Při povolené položce WatchDirs nebudou sledovány změny na uvedených discích.
Je to užitečné např. k vypnutí automatické aktualizace u pomalých disků.
Win32TipWindows=0 Nápovědné texty budou zobrazovány stylem Win32 (budou posunuty doprava dolů).
Win95Delete= Určuje metodu odstraňování, která je používána programem Total Commander:
0: K odstraňování souborů bude používána vlastní funkce programu Total Commander (většina možností nastavení).
1: K odstraňování souborů bude používána metoda programu Průzkumník.
-1 (výchozí): Pokud bude spuštěn program Cleansweep, bude používána metoda programu Průzkumník, aby se předešlo zhroucení systému (je způsobena nekompatibilitou mezi programem Cleansweep a metodou odstraňování v programu Total Commander). Pokud program Cleansweep nebude spuštěn, bude použita vlastní funkce programu Total Commander.
Winsock=c:\windows\winsock.dll Určuje umístění soketové knihovny pro protokol FTP (16bitová verze).
Wsock32=c:\windows\wsock32.dll Určuje umístění soketové knihovny pro protokol FTP (32bitová verze).
WipeDir= Cesta k dočasné složce, kterou používá program Total Commander (při opětovném spuštění programu Total Commander bude vyprázdněna).
Bude ignorováno, pokud nebude obsahovat řetězec $wc nebo \_tc (v programu Total Commander 7).
WmfAllowed=-1 0: Zobrazování souborů WMF bude zakázáno. Zakáže také zobrazení miniatur všech složek.
1: Zobrazování obrázků WMF (metasoubory systému Windows) bude povoleno v prohlížeči Lister a v miniaturách.
2: Zobrazování miniatur bude povoleno u složek (které mohou obsahovat soubory WMF).
3: Budou zobrazovány soubory WMF a miniatury složek.
-1: Pokud bude nainstalována oprava systému Windows, budou miniatury složek povoleny. Soubory WMF NEBUDOU zobrazeny, musí být povoleny ručně.
Soubory WMF byly standardně zakázány kvůli kritické chybě v zabezpečení systému Windows.
x64DisableRedirection=0 1: V 64bitových verzích systému Windows bude zakázáno přesměrování složky windows\system32 do složky windows\syswow64. To se může negativně projevit tím, že např. nebudou funkční doplňky.
X64menu= Zobrazí podnabídku 'x64' v místní nabídce ('x32' v 64bitové verzi). Výchozí je hodnota 1 pouze u 32bitové verze.
x64WaitTime=15 Určuje maximální dobu čekání programu tcmdx64.exe před zpětným odesláním podnabídky X64 v 64bitové verzi systému Windows, než bude v programu Total Commander zobrazena chybová zpráva. Do této hodnoty není započtena doba spuštění programu tcmdx64.exe.
XPMoveMethod= 1: Při přesouvání souborů v rámci disku budou použita práva cílové složky.
2: Jako hodnota 1, ale při přesouvání složek budou všechny soubory a podsložky v nich také změněny na cílová práva.
0: Práva souborů budou zachována.
V systému Windows XP je výchozí hodnota 1, v ostatních systémech hodnota 0.
XPMoveMethodAdmin=1 Totéž jako položka XPMoveMethod, ale je určena pro přesouvání pomocí možnosti Jako správce prostřednictvím programu tcmadmin.exe.
Výchozí je vždy hodnota 1.
ZipMagic=0 Při otevírání souborů ZIP bude vynecháváno automatické rozpoznávání programu ZipMagic.
   
[shortcuts] Určuje klávesové zkratky, kterými budou nahrazeny výchozí zkratky.
[shortcutswin] Totéž jako položka [shortcuts], ale ve spojitosti s klávesou Windows.
CAS+F2=cm_renameonly V tomto příkladu bude pomocí kombinace kláves Ctrl+Alt+Shift+F2 spuštěn vnitřní příkaz cm_renameonly.
(C=Ctrl, A=Alt, S=Shift)
   
[packerplugins] Seznam všech nastavených archivačních doplňků (viz téma Archivátory v nabídce Konfigurace).
bz2=27,c:\totalcmd\bzip2dll.dll Doplněk pro archivátor BZIP2. Hodnota 27 je součet všech možností archivační knihovny DLL:
1: Dokáže vytvářet nové archivy.
2: Dokáže měnit existující archivy.
4: Dokáže zpracovat několik souborů v jednom archivu.
8: Dokáže odstraňovat soubory z archivu.
16: Podporuje dialogové okno nastavení.
32: Podporuje komprimaci v paměti.
64: Zjišťuje typ archivu podle obsahu.
128: Umožňuje hledání textu v archivech.
256: Archiv nebude otevírán klávesou Enter, pouze pomocí kombinace kláves Ctrl+Page Down.
512: Podporuje šifrování.
Toto číslo NEZADÁVEJTE ručně, bude přidáno programem Total Commander při prvním načtení dané knihovny DLL.
   
[Alias] Definice aliasových příkazů na stránce Různé v nabídce Konfigurace.
   
[AllResolutions] Bude použito, pokud bude nastavena položka ResolutionSpecific=0. Viz část [1024×768 (10×20)].
   
[Associations] Umožňuje přepsat přidružení souborů operačního systému pouze v programu Total Commander, především při používání programu z klíčenky USB.
Filter1=*.txt První filtr přidružení definovaný uživatelem. Filtry budou používány v číselném pořadí, dokud nebude nalezena shoda.
Filter1_open=""%windir%\notepad.exe" "%1"" Výchozí sloveso (zde open – otevřít) pro tento filtr, který bude použit při stisknutí klávesy Enter. Slovesa jsou od filtru oddělena podtržítkem _.
Filter1_View=""%commander_path%\totalcmd.exe" /S=L "%1"" Další sloveso (zde View – zobrazit), které bude zobrazeno v místní nabídce po stisknutí pravého tlačítka myši.
Filter1.icon=notepad.exe,-1 Určuje ikonu pro první filtr. Záporná čísla znamenají index ikony, kladná pak číslo v úložišti ikon.
Filter2=*.ini
etc.
Druhý filtr definovaný uživatelem.
[1024×768 (10×20)] Informace o rozlišení.
x= Pozice X okna programu Total Commander.
y= Pozice Y okna programu Total Commander.
dx= Šířka okna.
dy= Výška okna.
Divider=500 Pozice oddělovače panelů v tisícinách (0 až 1 000).
DividerComments=500 Pozice oddělovače panelů v tisícinách u zobrazení Komentáře (Ctrl+Shift+F2).
DividerQuickView=500 Pozice oddělovače panelů v tisícinách u zobrazení panelu náhledu (Ctrl+Q). Oba oddělovače lze nezávisle nastavit výběrem položky 'Uložit pozici' v příslušném režimu (s panelem náhledu a bez něj).
FontCharset=1 Znaková sada písma (západní, cyrilice atd.) pro panel souborů.
FontCharsetWindow=1 Totéž, ale pro písmo hlavního okna.
Fontsize=8 Velikost písma.
Fontname=Helv Písmo.
FontWeight=700 Řez písma (400=normální, 700=tučné).
Fontsizewindow= Velikost písma pro ostatní části hlavního okna.
FontnameWindow= Písmo pro ostatní části hlavního okna.
FontWeightWindow= Řez písma pro ostatní části hlavního okna.
Iconsize=10 Velikost ikon pro 16bitovou verzi (v bodech).
Iconsize32=16 Velikost ikon pro 32bitovou a 64bitovou verzi (v pixelech).
maximized=0 0: Běžná velikost.
1: Maximální velikost.
Tabstops=104,109,158,58,374,93 Pozice zarážek sloupců.
CmdSel*= Souřadnice a další možnosti pro dialogové okno Vybrat příkaz.
Compare*= Totéž pro dialogové okno porovnávání.
Connect*= Totéž pro dialogové okno připojení.
CustColumn*= Totéž pro dialogové okno změny vlastních sloupců.
DriveSel*= Totéž pro dialogové okno výběru disku při hledání. Poznámka: Souřadnice x a y jsou vztaženy relativně k levému hornímu rohu dialogu hledání.
MenuChange*= Totéž pro dialogové okno změny nabídky Start.
Print*= Totéž pro náhled tisku.
Rename*= Totéž pro dialogové okno přejmenování.
Search*= Totéž pro dialogové okno hledání.
Sync*= Totéž pro dialogové okno Synchronizace složek.
TreeDlg*= Totéž pro zobrazení stromu složek.
   
[left] Levý panel (totéž pro pravý panel [right]).
path=D:\TPW\ Poslední aktivní složka.
ShowAllDetails=1 Budou zobrazeny:
0: Pouze názvy souborů.
1: Všechny podrobnosti.
2: Strom složek.
show=1 Budou zobrazeny:
1: Všechny soubory.
2: Pouze programy.
3: Soubory definované uživatelem.
SpecialView= Číslo zobrazení vlastních sloupců, položka Show bude přepsána. Bude uloženo v samostatné proměnné, aby nedošlo k potížím se staršími verzemi programu Total Commander.
sortorder=0 Řazení bude podle:
0: Název.
1: Přípona.
2: Velikost.
3: Datum.
4: Bez řazení.
customsortorder=0 Řazení bude podle vlastního sloupce (pouze při zobrazení vlastních sloupců).
100: První vlastní sloupec.
101: Druhý vlastní sloupec.
atd.
negative Sortorder=0 Opačné pořadí řazení.
AddSortOrders= Další pořadí řazení. Příklad: Hodnoty 1,-3,2 znamenají další seřazení dle prvního sloupce vzestupně, třetího sloupce sestupně a druhého sloupce vzestupně (počítání sloupců začíná na hodnotě 1).
userspec=*.wav Zástupné znaky definované uživatelem.
   
[Colors] Nastavení barev pro hlavní okno.
InverseCursor=0 Kurzor bude zobrazen jako plná lišta (1).
InverseSelection=0 Vybrané soubory budou zobrazeny jako plné lišty (1).
BackColor=16777215 Barva pozadí desítkově. Jedná se o hodnotu RGB (každá hodnota je v rozsahu 0 až 255) dle vzorce:
červená+(256*zelená)+(65 536*modrá)
nebo ve formátu $BBGGRR.
ForeColor=-1 Barva popředí (-1=výchozí).
MarkColor=255 Barva výběru.
CursorColor=8421504 Barva kurzoru.
CursorText=16777215 Barva textu kurzoru (pouze pro plný kurzor).
ActiveTitle= Barva záhlaví aktivního panelu.
ActiveTitleText= Barva textu záhlaví aktivního panelu.
InactiveTitle= Barva záhlaví neaktivního panelu.
InactiveTitleText= Barva textu záhlaví neaktivního panelu.
ThumbnailFrame=-1 Nastavuje barvu rámečku kolem miniatur. Jedná se o hodnotu RGB nebo:
-1: Výchozí.
-2: Neviditelný.
TreeLineColor=-1 Nastavuje barvu spojovacích čar u stromu složek v panelech souborů, v samostatných stromech složek, v dialogovém okně se stromem složek (Alt+F10) a u připojení k serveru FTP. Jedná se o hodnotu RGB nebo: -1: Výchozí.
-2: Neviditelná.
TreeTriangles=-1 Ikony pro rozbalení a sbalení stromu složek:
0: Zobrazit symbol [+].
1: Zobrazit trojúhelník, pokud je to podporováno.
-1: Ponechat rozhodnutí na programu Total Commander.
ColorFilterN= Hledaný řetězec filtru, např. *.txt.
ColorFilterNColor= Barva filtru desítkově. Jedná se o hodnotu RGB (každá hodnota je v rozsahu 0 až 255) dle vzorce:
červená+(256*zelená)+(65 536*modrá)
CompareText Porovnání souborů, textový režim: Barva rozdílů.
CompareTextSel Totéž, ale pro vybraný text.
CompareBinary Porovnání souborů, binární režim: Barva rozdílů.
CompareBinarySel Totéž, ale pro vybraný text.
CompareDifferenceBack=-2 Barva pozadí pro řádky s rozdíly:
-1: stejná barva jako u řádků bez rozdílů
-2: mírně tmavší nebo světlejší (podle barvy pozadí)
jiná: hodnota RGB
CompareNormalBack=-1 Barva pozadí pro řádky bez rozdílů.
-1: výchozí: COLOR_WINDOW
CompareNormalText=-1 Barva textu pro řádky bez rozdílů.
-1: výchozí: COLOR_WINDOWTEXT
CompareSelBack=-1 Barva pozadí vybraného textu.
-1: výchozí: COLOR_HIGHLIGHT
CompareSelText=-1 Barva vybraného textu.
-1: výchozí: COLOR_HIGHLIGHTTEXT
SyncSelBack=-1 Barva pozadí vybraných položek u synchronizace složek.
   
[IgnoreMenuExtensions] Při používání podnabídky x64 (64bitová) budou odfiltrována určitá rozšíření místní nabídky.
0=Název prvního rozšíření  
1=Název druhého rozšíření  
   
[Layout] Položky uvedené pod tímto názvem určují, které části uživatelského rozhraní programu Total Commander budou zobrazeny. Všechny položky lze změnit v dialogovém okně konfigurace, s výjimkou následujících:
TabHeaderThemed=1 0: Podpora motivů v zarážkách sloupců bude zakázána.
TabHeaderBoldArrow=1 0: Silné šipky v zarážkách sloupců budou zakázány (výchozí je stejná hodnota jako u položky TabHeaderThemed).
   
[Packer] Všechno, co se týká archivátorů.
ZIP=c:\utils\zip\pkzip.exe Cesta a název souboru pro archivátor PKZIP.
UnZIP=c:\utils\zip\pkunzip.exe Cesta a název souboru pro archivátor PKUNZIP.
ACE=c:\utils\arj\ace.exe Cesta a název souboru pro archivátor ACE.
ARJ=c:\utils\arj\arj.exe Cesta a název souboru pro archivátor ARJ.
LHA=c:\utils\lha\lha.exe Cesta a název souboru pro archivátor LHA.
RAR=c:\utils\rar\rar.exe Cesta a název souboru pro archivátor RAR.
UC2=c:\utils\uc2\uc.exe Cesta a název souboru pro archivátor UC2.
ARJlongnames=0 Při komprimaci budou archivátoru ARJ předávány dlouhé názvy.
DefPlugin=cab Naposledy použitý archivační doplněk.
ExpertMode=1 1: Soubory uvnitř archivů budou přímo spouštěny stisknutím klávesy Enter.
0: Bude zobrazeno okno s vlastnostmi.
ExtractPathInZIP=1 Budou dekomprimovány také uložené cesty k souborům.
InternalUnzip=1 Bude používán interní dekomprimátor ZIP.
InternalUnarj=1 Totéž pro dekomprimátor ARJ.
InternalUnlzh=1 Totéž pro dekomprimátor LHA.
InternalUnace=1 Totéž pro dekomprimátor ACE.
InternalUnrar=1 Totéž pro dekomprimátor RAR.
InternalZIP=1 Bude používán interní archivátor ZIP.
InternalZipRate=6 Kompresní poměr pro interní archivátor ZIP (0=bez komprese, 1=nejrychlejší, 9=maximální).
InternalzipTemp=c:\temp Cesta k dočasná složce pro interní archivátor ZIP.
LastUsedPacker=1 Naposledy použitý archivátor.
LinuxCompatible=1 1: Budou vytvářeny archivy TAR kompatibilní se systémem Linux.
0: Budou vytvářeny archivy TAR kompatibilní se systémem SunOS.
LzmaAllowed=0 1: U archivátoru ZIP bude povolena komprese LZMA (není doporučeno, k extrahování bude třeba aplikace WinZip 12 a novější verze). Pokud tuto položku povolíte, můžete pro kompresi LZMA zvolit kompresní poměr 10.
NoDelete=0 1: Extrahované soubory s chybou kontroly dat CRC nebudou odstraňovány.
OpenPartial=0 1: Neúplné archivy ZIP, např. částečně stažené soubory ZIP, bude možné otevřít.
PluginOverrideZip=0 1: Archivační doplněk pro formát ZIP bude povolen.
0: Interní dekomprimátor ZIP bude mít vždy přednost.
RemovableInTemp=0 1: Program Total Commander bude soubory ZIP na vyměnitelných discích upravovat tak, že vytvoří nový archiv ve složce TEMP, odstraní původní archiv a zkopíruje nový archiv na vyměnitelný disk.
0: U disket bude platit hodnota 1, u větších médií (ZIP, JAZ) bude úprava probíhat přímo na médiu (bez složky TEMP).
UnZIPOverwrite=0 Při dekomprimaci budou soubory vždy přepisovány.
UnZIPSeparateSubdirs=-1 Uloží stav možnosti "Extrahovat archivy do samostatných podsložek":
0: Možnost je zakázána, změny budou zapamatovány.
1: Možnost je povolena, změny budou zapamatovány.
-1: Možnost je zakázána, změny NEBUDOU zapamatovány (výchozí).
-2: Možnost je povolena, změny NEBUDOU zapamatovány.
-3: Jako hodnota -2, ale pouze pokud bude vybrán více než jeden archiv.
VerifyZIP=1 1: Po komprimaci bude soubor ZIP zkontrolován.
0: Soubor ZIP nebude kontrolován.
WarnTooBig=1 Bude zobrazováno upozornění, že některé archivátory nebudou schopny extrahovat soubory ZIP, které jsou po komprimaci větší než 2 GB.
WipeEncrypted=1 Pokud prohlížíte, upravujete, spouštíte nebo porovnáváte soubor ze zašifrovaného archivu, budou dekódovaná data dočasně uložena do složky TEMP. Tento dočasný soubor bude standardně z bezpečnostních důvodů před odstraněním přepsán nulovými bajty. Pomocí položky WipeEncrypted=0 to můžete zakázat a ušetřit tak čas.
Zip83Name=0 Soubory budou komprimovány s alternativními názvy (8 znaků pro název a 3 pro příponu) a nebudou používány dlouhé názvy.
ZipAES=0 Nastavení formátu šifrování:
0: Šifrování ZIP2.0.
1: Šifrování AES se 128bitovým klíčem.
2: Šifrování AES se 192bitovým klíčem.
3: Šifrování AES s 256bitovým klíčem.
ZipAnsiNames=0 1: V archivu ZIP budou názvy souborů místo znaků OEM (DOS) uloženy ve formátu ANSI (Windows). Pamatujte, že některé dekomprimátory nedokáží v tomto případě zacházet s archivy, které obsahují diakritická znaménka.
ZIPDirectoryOfFile=1 Soubory budou komprimovány včetně cesty.
ZIPlikeDirectory=1 S komprimovanými soubory bude zacházeno jako se složkami.
zipnt=0 Určuje používání archivátoru Info-zip pro systém Windows NT. 0: Nebude používán.
1: Bude používán archivátor Zip-NT 2.0.1 (upravený programem Total Commander)
2: Bude používána nerozpoznaná verze.
ZIPRecurseSubdirs=1 Budou komprimovány složky ve složkách.
ZipSetDateToNewest=0 Při komprimaci pomocí interního archivátoru ZIP bude datum archivu nastaveno na datum nejnovějšího souboru v archivu.
ZipUnicode=0 Určuje, jak mají být do archivů ZIP komprimovány názvy Unicode:
0: Při každém výskytu názvu v kódování Unicode se dotázat.
1: Uložit názvy Unicode v kódování UTF-8 (metoda Pkzip 4.5 a Winzip 11.2).
2: Všechny jako UTF-8, pokud alespoň jeden obsahuje kódování Unicode.
3: Všechny jako UTF-8, pokud alespoň jeden obsahuje neanglické znaky.
4: Uložit název Unicode ve zvláštním poli (metoda Info-Zip).
5: Uložit všechny názvy obsahující neanglické znaky ve zvláštním poli.
6: Uložit znaky Unicode jako otazníky.
   
[Buttonbar]  
BarLimitLines=0 Omezuje počet řádků v tlačítkové liště. Hodnota 0 znamená bez omezení.
Buttonbar=d:\tpw\exetpu\chris.bar Výchozí tlačítková lišta.
Buttonheight=29 Výška lišty.
FlatIcons=1 1: Ikony budou bez trojrozměrného efektu.
0: Ikony budou s trojrozměrným efektem.
PopupIconSize= Určuje velikost ikon v roletové nabídce, pokud je soubor BAR zobrazen jako nabídka. Výchozí hodnota je stejná jako velikost ikon v právě zobrazené tlačítkové liště.
PopupOverlay=1 1: Zobrazí ikonu malé šipky jako překryv na tlačítkách, která otevírají podnabídku.
SmallIcons=1 1: Budou používány malé ikony v rozměru 16×16 pixelů.
0: Ikony budou mít velikost definovanou uživatelem.
SmallIconSize=16 Velikost ikon, pokud je nastavena položka SmallIcons=1.
XPstyle=1 Tlačítka budou zobrazena použitím aktuálního motivu (systém Windows XP a novější verze).
   
[Command line history] Seznam naposledy použitých příkazů.
0=regedit Hodnota 0 představuje poslední příkaz atd.
1=calc  
   
[DriveHints] Popisy disků při výběru disku definované uživatelem.
E=Jednotka ZIP Pro každý disk, který chcete přejmenovat, použijte jeden řádek s písmenem disku.
   
[Lister] Nastavení prohlížeče Lister.
Maximized=1 Prohlížeč bude na celé obrazovce.
x=54 Pozice X okna prohlížeče.
y=-1 Pozice Y okna prohlížeče.
dx=587 Šířka okna prohlížeče.
dy=483 Výška okna prohlížeče.
TextWidth=81 Šířka textu (ve znacích).
binwidth=75 Šířka pro binární zobrazení.
BmpStartup=1 1: Soubory obrázků budou vždy načítány a zobrazovány.
0: Soubory obrázků budou načítány jako binární, ale budou zobrazeny, pokud zvolíte režim 'Obrázek nebo multimediální soubor'.
AutoRotate=1 Obrázky JPG budou automaticky otočeny podle informací EXIF z fotoaparátu.
Caret=1 Bude zobrazen textový kurzor, např. k výběru textu pomocí klávesnice.
CenterBitmap=0 Zobrazený obrázek bude v prohlížeči Lister zarovnán na střed.
Codepage=-1 Znaková stránka definovaná uživatelem z podnabídky Kódování.
-1: Bude určeno aktuálním písmem.
FgColor= Barva textu. Standardně je předvolena výchozí barva textu v systému Windows.
BgColor= Barva pozadí. Standardně je předvolena výchozí barva pozadí v systému Windows.
FgSelColor= Barva popředí výběru. Standardně je to barva pozadí.
BgSelColor= Barva pozadí výběru. Standardně je to barva textu.
LinkColor=8388608 Barva odkazů. Standardně je to tmavě modrá (128*65 536).
Font1=Arial,-15,b Písmo (pokud není uvedeno, bude použito výchozí písmo).
Font2=Arial,-15,b  
Font3=Arial,-15,b  
Font4=Courier New,18,b Písmo tisku (pevná šířka).
Font5=Arial,20 Písmo tisku (variabilní šířka).
GifMinDelay=80 Minimální prodleva mezi snímky v milisekundách (animované obrázky GIF).
HTMLAsText=1 Soubor HTML bude automaticky převáděn na text s odkazy.
IView=1 K načítání ostatní grafiky, např. soubory JPG atd., bude používán program IrfanView nebo XnView.
IviewAdditionalTypes= Další typy souborů, které budou předávány do programu IrfanView nebo XnView.
Příklad: *.xyz *.abc
Pokud je zde uveden již podporovaný typ, např. *.tif, nebude tento soubor rozpoznáván podle obsahu. Následující typy souborů budou do programu IrfanView nebo XnView předávány i bez nastavení této položky: jfif, tga, tif, tiff, pcx, ani, acr, cam, clp, cpt, cur, dcx, dib, eps, g3, iff, img, lbm, lwf, pbm, pgm, pcd, ppm, psd, psp, ps, ras, rle, sfw, iw44, djvu, rgb, dcm, acr, wbmp, mos, kdc, xbm, xpm, swf, fpx, sgi, jp2, j2k
IViewPath= Cesta ke spustitelnému souboru EXE programu IrfanView nebo XnView.
LinkBraces=1 U zobrazení souboru HTML budou odkazy zobrazeny ve složených závorkách { a }.
Multimedia=1 1: Zvukové a videosoubory budou vždy načítány a přehrávány.
0: Zvukové a videosoubory budou načítány jako binární, ale budou přehrány, pokud zvolíte režim 'Obrázek nebo multimediální soubor'.
RTF=1 Soubory RTF budou automaticky rozpoznávány.
SearchGoBack=3 Počet řádků, které bude prohlížeč Lister zobrazovat nad nalezeným textem během hledání.
ShrinkBitmap=0 1: Obrázek bude zmenšen nebo zvětšen na velikost okna prohlížeče.
2: Budou zmenšovány pouze příliš velké obrázky, ale nebudou zvětšovány obrázky, které jsou příliš malé.
Startup=0 Ukládá režim zobrazení a písmo použité při otevření prohlížeče Lister:
0: Automatické rozpoznání
1: Textové zobrazení
2: Binární zobrazení
3: Hexadecimální zobrazení
0: Automatické rozpoznání
16: ANSI
32: ASCII
48: Variabilní písmo
TabWidth=8 Šířka tabulátoru (standardně 8).
Uniscribe=1 Pro kódování Unicode a cizí znakové stránky bude v prohlížeči použita sada služeb Uniscribe. Uniscribe je knihovna, která umožňuje správně zpracovávat text psaný zprava doleva (arabština, hebrejština).
UserEncodings= Uživatelem definovaná kódování, která jsou uložena ve tvaru "Název kódování (číslo kódování)" a oddělena pomocí svislé čáry |.
Wrap=1 Zalamování textu bude povoleno (1) nebo zakázáno (0).
LeftMargin=200 Okraje pro tisk (desetiny milimetru).
RightMargin=0  
TopMargin=200  
BottomMargin=200  
   
[Confirmation] Potvrzování
deleteDirs=1 Před odstraněním neprázdných složek bude zobrazen dotaz.
OverwriteFiles=1 Před přepsáním souborů bude zobrazen dotaz.
OverwriteHidSys=1 Před přepsáním nebo odstraněním skrytých a systémových souborů bude zobrazen dotaz.
OverwriteReadonly=1 Před přepsáním nebo odstraněním souborů jen pro čtení bude zobrazen dotaz.
MouseActions=1 Při upuštění souborů přetažením pomocí myši bude zobrazen dotaz.
   
[ContentPlugins] Nainstalované obsahové doplňky.
0=<cesta k doplňku> Cesta k prvnímu doplňku.
0_detect=<rozpoznávací řetězec> Volitelný rozpoznávací řetězec prvního doplňku. Umožňuje programu Total Commander ověřit, zda doplněk daný soubor podporuje, aniž by bylo nutné doplněk načítat.
[CustomFields] Uložená nastavení vlastních sloupců.
[CustomFields_PluginName] Uložená nastavení vlastních sloupců pro doplňky systému souborů.
   
[Extensions] Přidružení pro kombinaci kláves Alt+F3.
pif=c:\windows\pifedit.exe ^.pif Např. editor souborů PIF pro *.pif.
   
[FileSystemPlugins] Nainstalované doplňky systému souborů.
<název doplňku>=<cesta k doplňku> Cesta k doplňku systému souborů (uloženo podle názvu).
   
[HintsCustomField] Vlastní pole, která budou zobrazena v nápovědných textech k souborům.
   
[LeftHistory], [RightHistory] Seznam naposledy navštívených složek v levém a pravém panelu. Ukládání lze zakázat pomocí položky SaveHistory=0.
   
[LeftTabs], [RightTabs] Nastavení záložek levého a pravého panelu. Nastavení aktivní záložky není uloženo zde, ale v částech [left] a [right].
   
[ListerPlugins] Nainstalované doplňky prohlížeče Lister.
0=<cesta k doplňku> Cesta k prvnímu doplňku.
0_detect=<rozpoznávací řetězec> Volitelný rozpoznávací řetězec prvního doplňku. Umožňuje programu Total Commander ověřit, zda doplněk daný soubor podporuje, aniž by bylo nutné doplněk načítat.
[MkDirHistory] Seznam naposledy vytvořených složek (pomocí klávesy F7).
   
[SyncOptions] Uložená nastavení pro Synchronizaci složek.
<název>_L=D:\ Levá cesta.
<název>_R=E:\ Pravá cesta.
<název>_Wcs=*.* Zástupné znaky.
<název>_Flags=11|63|-8 Nastavení. Uvedené tři bloky znamenají:
Blok 1: Nastavení porovnávání. Je to součet:
1: Podsložky.
2: Podle obsahu.
4: Ignorovat datum.
8: Asymetrický režim.
Blok 2: Nastavení zobrazení. Je to součet:
1: Zleva doprava.
2: Stejné soubory.
4: Rozdílné soubory.
8: Zprava doleva.
16: Duplikáty.
32: Osamocené soubory.
Blok 3: Pořadí řazení (při obráceném řazení je číslo záporné).
   
[Tabstops] Zarážky sloupců panelu souborů (budou použity, pouze pokud nejsou pro aktuální rozlišení obrazovky uloženy).
0=90   Velikost
1=93   Datum a čas
2=   Nevyužito
3=152   Atributy
4=42   Přípona
5=93   Komentáře
6=<Šířka okna>   Referenční šířka (použita v režimu AdjustWidth)
AdjustWidth=1 Automatické přizpůsobení šířky názvu při změně velikosti okna.
   
[user] Nabídka definovaná uživatelem.
menu1=Kořenová složka disku C Název
cmd1=cd c:\ Příkaz
param1= Parametry
path1= Výchozí cesta
iconic1= 1=Spustit minimalizovaně
key1= Klávesová zkratka
   
[attrplugin] Dialogové okno atributů: Uložená nastavení doplňku
   
[dirmenu] Oblíbené položky definované uživatelem (Ctrl+D), položky jsou stejné jako u části [user].
   
[OverwriteCustomField] Vlastní pole, která budou zobrazena v dialogovém okně přepsání.
   
[rename] Uložená nastavení hromadného přejmenování.
   
[Searches] Uložená nastavení dialogového okna hledání.
   
[SearchName] Tyto tři části obsahují předchozí hledání.
[SearchIn]  
[SearchText]  
   
[Selection] Ukládá naposledy použité zástupné znaky při výběru (Num +).
   
[SplitPerFile] Ukládá velikosti definované uživatelem, které byly použity u položky Rozdělit soubor v nabídce Soubor a při vytváření dělených archivů na více médií.
   
[RenameTemplates] Naposledy použité řetězce pro přejmenování v hromadném přejmenování.
   
[RenameSearchFind] Naposledy použité hledané řetězce v hromadném přejmenování (funkce hledání a nahrazení).
   
[RenameSearchReplace] Naposledy použité řetězce pro nahrazení v hromadném přejmenování (funkce hledání a nahrazení).
   
[PrintDir] Automaticky uložená nastavení pro dialogové okno tisku.

ID: Ini file Settings | inisettings