Nastavení v souboru wcx_ftp.ini

Upozornění: Tento soubor je používán pro nastavení klienta FTP. Většinu nastavení lze změnit v dialogových oknech. Ostatní nastavení pro program Total Commander jsou uložena v souboru wincmd.ini.

Řetězec Popis
[General] Všeobecné nastavení
AESVerify Používá se k ověření, že uživatel ve správci hesel zadal správné hlavní heslo šifrování AES.
Allowhook=2 Tato možnost řídí vstup z klávesnice v dialogovém okně hlavního hesla:
0: Vyhrazení klávesnice nebude povoleno a bude zobrazena varovná ikona.
1: Vyhrazení klávesnice bude povoleno a bude zobrazena indikační ikona.
2: Vyhrazení klávesnice bude povoleno, ale nebude zobrazena indikační ikona (výchozí).
Vysvětlení: Program Total Commander zjišťuje stisknutí kláves prostřednictvím vyhrazení klávesnice celého systému a pak klávesy vymaže, takže jednoduché programy na zaznamenávání stisknutých kláves (tzv. keylogger) nemohou stejnou metodou tyto klávesy zjistit. Lze to zakázat, protože některé antivirové programy mohou na toto vyhrazení upozorňovat.
Ascii=*.txt *.htm* Přípony souborů, které mají být rozpoznány jako textové soubory.
AutoDisconnect=0 Určuje akci při pokusu o připojení k dalšímu serveru ve stejném okně, zatímco je aktivní jiné připojení:
0: Bude zobrazen dotaz (výchozí).
1: Předchozí připojení bude ukončeno.
2: Předchozí připojení bude zachováno.
AutoResume=30 Časový limit (sekundy) před pokusem programu Total Commander obnovit nereagující připojení a pokračovat v přenosu souboru. Zakážete nastavením na hodnotu -1.
ConnectRetries=10 Počet opakování připojení (u anonymních připojení).
DecodePercent=0 1: Dekódovat hexadecimální hodnoty %hex v uživatelském jménu a heslu v adresách URL na znaky, např. %73 -> s.
E-Mail=xyz@server.com E-mailová adresa, která bude používána jako heslo pro anonymní připojení.
ForceHTTP11=0 0: Pro všechny přenosy s výjimkou navazovaných stahování bude používán protokol HTTP verze 1.0.
1: Pro všechny přenosy bude používán protokol HTTP verze 1.1.
Nevýhoda protokolu HTTP verze 1.1: Mnoho serverů pak odesílá dynamické stránky (např. PHP) v režimu bloku dat bez oznámení celkové velikosti. Proto není k dispozici žádný ukazatel průběhu.
Výhoda: Server může začít odesílat dynamickou stránku už během jejího vytváření.
FtpInBackground=0 Při nastavení na hodnotu 1 budou přenosy protokolu FTP vždy spuštěny na pozadí (samostatné připojení).
FtpOpenIn=0 Připojení FTP bude standardně otevřeno:
0: V aktivním panelu.
1: V levém panelu.
2: V pravém panelu.
FtpShowHidden=0 1: Při spuštění bude zaškrtnuta možnost Protokol FTP - zobrazit skryté soubory (1/0).
GetModeFromLocalFile=0 1: Podle přípony místního souboru bude určeno, zda bude soubor přenášen v automatickém režimu jako binární nebo jako textový (standardně je to určováno podle přípony vzdáleného souboru).
Httptimeout=30 Časová prodleva (sekundy) pro odezvu webového serveru u stahování pomocí protokolu HTTP.
KeepAliveTransfer=0 1: Příkaz Keepalive bude odesílán také během přenosu. Na řídicí připojení budou odeslány jen znaky nového řádku, aby se zabránilo tomu, že brána firewall přeruší spojení. Lze nastavit také jednotlivě pro každý server (není možné ve správci přenosů na pozadí). Poznámka: Tato možnost bude pro některé servery FTP matoucí, ale může to být poslední řešení v případě, kdy dochází k častému přerušování připojení.
KeepMasterPassword=0 Uchování hlavního hesla v paměti bude povoleno, pokud je:
1: program minimalizován.
2: spuštěn spořič obrazovky.
3: obojí v platnosti.
LogFile=c:\cesta\protokol.txt Soubor s protokolem činností bude uložen pod uvedeným názvem.
LogFile2=c:\cesta\protokol2.txt Soubor s protokolem činností bude uložen pouze pro nejdůležitější data (přenášené soubory).
MDTM=3 Příkaz MDTM bude použit pro nastavení časového údaje odesílaných souborů (momentálně podporováno pouze u funkce SYNC). Jedná se o součet hodnot:
1: Funkce bude povolena nebo zakázána.
2: Časový údaj bude odesílán ve světovém čase (GMT). Většina serverů ho očekává místo místního času.
MLSD=-1 -1: Pokud ho server podporuje, bude použit příkaz MLSD, v opačném případě příkaz LIST
0: Pro výpis složek bude použit příkaz LIST
1: Pro výpis složek bude použit příkaz MLSD
Poznámka: Tuto možnost lze také nastavit samostatně pro každý server.
ModeZ= Komprimované přenosy budou:
0: zakázány.
1: povoleny pro Internet (v místní síti budou zakázány).
2: povoleny také pro místní síť (LAN).
PortFrom= Počáteční port pro režim PORT (aktivní režim).
PortTo= Koncový port pro režim PORT.
PortIP= Externí IPv4 adresa tohoto počítače. Můžete zde zadat buď pevnou IP adresu, název DNS (např. DynDNS) nebo adresu URL s předponou http:// na začátku. V posledním případě musí webová stránka vracet IP adresu v textové podobě.
PortIPEnabled=0 Povolí nebo zakáže výše uvedenou IP adresu.
PreferIPv6=-1 -1: Budou upřednostňovány IPv4 adresy a používána knihovna wsock32.dll (výchozí nastavení, všechny ostatní budou používat knihovnu wsock2_32.dll).
0: Budou upřednostňovány IPv4 adresy (běžné internetové adresy).
1: IPv6 adresy budou upřednostňovány pro servery, které podporují IPv4 i IPv6 adresy.
2: IPv4 a IPv6 adresy budou zkoušeny v pořadí, v jakém je vrací jmenný server.
-2: IPv6 adresy budou zcela zakázány a budou zkoušeny pouze první IPv4 adresy.
PreventFEAT=0 1: Na servery nebude odesílán příkaz FEAT (podporované funkce). Odesláním tohoto příkazu přestanou některé proxy servery reagovat.
TcpKeepAlive=0 1: Příkaz Keepalive bude používán u protokolu TCP pro všechna připojení. Je to užitečné pro určité brány firewall a směrovače, pokud je připojení velice často přerušováno.
SpecialFlags=0 Součet následujících možností:
1: Bude vynucen implicitní protokol SSL (žádné příkazy nebudou přeneseny v nešifrované podobě).
2: Bude vynucen explicitní protokol SSL.
4: Bude vynuceno ověření TLS.
8: Bude vynuceno ověření SSL23.
16: Bude proveden podrobný záznam připojení FTP na pozadí.
32: Nebude zjišťováno, zda byly soubory přeneseny celé (pomocí příkazu SIZE). 64: Nebude ověřována velikost staženého souboru (pomocí příkazu SIZE), pokud je velikost odlišná od velikosti uváděné ve výpisu souborů.
128: Relace pro datová spojení pomocí protokolu SSL (prostřednictvím příkazu SSL_copy_session_id) nebudou znovu používány.
256: Příkazy z pole Poslat příkazy nebudou odesílány v podprocesu na pozadí.
512: Odesláním příkazu MLSD -la budou vyžádány skryté soubory (nepodporuje většina serverů).
1024: Místní adresa vrácená příkazem PASV nebude převáděna na adresu serveru.
sslwarn=1 0: Upozornění o neplatných certifikátech SSL bude zakázáno. Program Total Commander přesto zobrazí červenou ikonu otevřeného zámku.
TransferMode=I Přenosový režim při spuštění programu Total Commander:
A: Textový režim.
I: Binární režim.
X: Automatické rozpoznání.
UploadBlockSize=512 Velikost mezipaměti pro odesílání. V rychlých sítích můžete zkusit větší velikost, např. 1 492 nebo až 8 192.
UserAgent= Nastavení identifikačního řetězce prohlížeče pro spojení pomocí protokolu HTTP.
Výchozí hodnota: "Mozilla/4.0 (compatible; Totalcmd; Windows x)"
(kde x představuje aktuální verzi systému Windows)
WaitDelay=5 Prodleva před každým opakováním připojení (sekundy).
WarnWrongMode=1 1: Pokud budou binární soubory odesílány nebo stahovány v textovém režimu, bude zobrazeno upozornění.
0: Upozornění nebude zobrazeno (jako v programu Total Commander 3.5x).
ZlibRatioBin=3 0 až 9: Kompresní poměr knihovny ZIP pro odesílání. 0=žádný, 1=nejrychlejší, 9=maximální
ZlibRatioTxt=3 0 až 9: Stejné jako parametr ZlibRatioBin, ale pro textové soubory. Můžete zde nastavit vyšší hodnotu, protože textové soubory jsou obvykle zkomprimovány lépe. Upozornění: Brána firewall Cisco PIX odmítá sílu komprese 1 a přerušuje odesílání!
   
[CertAlias] Ukládá aliasy serverů, pokud se kliknutím na ikonu otevřeného zámku rozhodnete důvěřovat serveru FTPS (protokol FTP se zabezpečením SSL).
server.com=hostcompany.com Příklad: Uživatel se připojí na server.com, ale certifikát serveru patří společnosti hostcompany.com.
   
[default]  
pasvmode=0 1: Pro nová připojení bude vždy používán pasivní režim.
0: Vždy bude používán aktivní režim.
PreserveDates=0 Během stahování bude zachováván datum a čas souborů.
PreserveDatesUpload=0 Během odesílání bude zachováván datum a čas souborů (pokud to server podporuje).
LowercaseUpload=0 1: Během odesílání budou názvy souborů převedeny na malá písmena.
0: Názvy souborů budou odesílány tak, jak jsou na disku.
   
[firewall] Nastavení brány firewall nebo proxy serveru.
host=localhost:80 Název a číslo portu brány firewall.
password= Heslo (u některých bran firewall není nutné).
username= Jméno uživatele (u některých bran firewall není nutné).
Method=1 Režim brány firewall (pořadí jako v dialogovém okně Nastavení brány firewall).
default=1 1: U nových připojení bude vždy používána brána firewall.
0: U nových připojení nebude brána firewall používána.
Tato možnost je při každém uložení připojení automaticky změněna.
httphost= Následující tři možnosti jsou pro přenosy pomocí protokolu HTTP:
Název a číslo portu brány firewall
httpuser= Jméno uživatele (protokol HTTP)
httppass= Heslo (protokol HTTP)
   
[connections] Seznam nastavených připojení, která jsou zobrazena v dialogovém okně Protokol FTP - připojit k serveru.
1=Server1  
2=Server2  
   
[OldConnections] Seznam dříve uskutečněných připojení v dialogovém okně Protokol FTP - nové připojení.
0=ftp://ftp.anysite.com/pub/podsložka/  
1=user@ftp.anyprovider.com  
   
[Server1] Podrobnosti o jednom z připojení v části [Connections].
anonymous=1 1: Anonymní připojení.
0: Připojení s heslem.
directory=/pub/podsložka Složka na serveru, která bude po připojení nastavena.
localdir=c:\místní Místní složka v počítači, která bude po připojení nastavena.
firewall=1 1: Server nastavený v části [Firewall] bude použit jako brána firewall nebo proxy server.
host=ftp.site1.com:2121 Název serveru, podle potřeby i port (oddělený dvojtečkou).
password=00000000000000 Zamaskované heslo (je zakódované, ale NENÍ zašifrované, to je v zásadě nemožné).
acct=00000000000000 Heslo účtu, je třeba ručně nastavit zkopírováním z řádku hesla.
pasvmode=0 0: Bude použit aktivní režim (příkaz PORT).
1: Bude použit pasivní režim (příkaz PASV) - užitečné pro určité brány firewall.
username=test Jméno uživatele pro server.
hosttype= Typ hostitele definovaný uživatelem (název).
InitCommands= Příkazy odeslané na server ihned po přihlášení.
keepalive= Doba opakování příkazu keepalive (sekundy) následovaná příkazem keepalive, např. 90,NOOP.
MLSD=-1 -1: Pokud ho server podporuje, bude použit příkaz MLSD, v opačném případě příkaz LIST
0: Pro výpis složek bude použit příkaz LIST
1: Pro výpis složek bude použit příkaz MLSD
CacheDirs=1 0: Složka bude při každém jejím otevření znovu načtena.
1: Obsah navštívených složek bude uchováván ve vyrovnávací paměti.
SpecialFlags=0 Viz část [General]. Možnosti pro jednotlivá připojení mají přednost.
   
[ServerType1] Typ serveru definovaný uživatelem.
Template1= Definice serverů. Podrobnosti naleznete v tématu Definice typu serveru.
Template2=  
   
[TimeZone]  
Site1= Uloží rozdíl časových pásem zvlášť pro každý server (pro synchronizaci složek).

ID: wcx_ftp INI settings | wcx_ftp_ini_settings