Seznam klávesových zkratek

Kombinace kláves Akce
F1 Zobrazení nápovědy
F2 Znovu načíst zdrojový (aktivní) panel
F3 Zobrazení souborů
F4 Úprava souborů
F5 Kopírování
F6 Přejmenování nebo přesunutí souborů
F7 Vytvoření složky
F8
nebo Delete
Odstranění souborů přesunutím do složky Koš nebo trvale (podle nastavení)
F9 Aktivace nabídky nad zdrojovým panelem (levý nebo pravý)
F10 Aktivace levé nabídky nebo její deaktivace
Alt+F1 Změna disku (levý panel)
Alt+F2 Změna disku (pravý panel)
Alt+F3 Zobrazení souborů – použít alternativní (externí nebo interní) prohlížeč
Alt+Shift+F3 Otevření a načtení souboru do interního prohlížeče Lister (bez doplňků a multimédií)
Alt+F4 Ukončení programu Total Commander nebo jeho minimalizace (pomocí možnosti MinimizeOnClose v souboru wincmd.ini)
Alt+F5 Zkomprimování vybraných souborů
Alt+Shift+F5 Přesunutí do archivu
Alt+F6 Extrahování vybraných souborů z archivu pod kurzorem nebo vybraných archivů (v systému Windows 95 použijte kombinaci kláves Alt+F9)
Alt+F7 Hledání souborů
Alt+F8 Otevření výpisu historie příkazového řádku
Alt+F9 Extrahování vybraných souborů
Totéž jako stisknutí kombinace kláves Alt+F6 (protože kombinace kláves Alt+F6 není v systému Windows 95 funkční)
Alt+Shift+F9 Testování archivů
Alt+F10 Otevření dialogového okna s aktuálním stromem složek
Alt+F11 Otevření levé lišty aktuální složky (aktivní adresní řádek)
Alt+F12 Otevření pravé lišty aktuální složky (aktivní adresní řádek)
Alt+Shift+F11 Zaměření tlačítkové lišty, aby bylo možné použít klávesnici
Shift+F1 Zobrazení nabídky vlastních sloupců
Shift+F2 Porovnání složek
Shift+F3 Zobrazení obsahu souboru pod kurzorem, pokud je jich vybráno několik
Shift+F4 Vytvoření nového textového souboru a jeho otevření v editoru
Shift+F5 Kopírování souborů (s možností přejmenování) ve stejné složce
Shift+Ctrl+F5 Vytvoření zástupců vybraných souborů
Shift+F6 Přejmenování souborů ve stejné složce (přejmenování v řádku)
Shift+F8
nebo Delete
Odstranění souborů trvale nebo přesunutím do složky Koš (podle nastavení)
Shift+F10 Zobrazení místní nabídky
Shift+Esc Minimalizace programu Total Commander do oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows
Alt+Šipka vlevo
nebo Alt+Šipka vpravo
Otevření předchozí nebo následující složky (prochází již navštívené složky – podobná funkce jako u tlačítek Zpět a Vpřed v internetovém prohlížeči)
Alt+Šipka dolů Otevření funkce Historie – seznam navštívených složek (podobně jako historie v internetovém prohlížeči)
Num + Výběr souborů – rozšíření výběru (lze nastavit: jen soubory nebo soubory i složky)
Num - Zrušení výběru – zúžení výběru
Num * Invertování výběru (také pomocí klávesy Shift, viz odkaz)
Num / Obnovení výběru
Shift+Num + Jako klávesa Num +, vybere však soubory i složky, pokud klávesou Num + vybíráte pouze soubory (a naopak)
Shift+Num - Vždy zruší výběr pouze souborů (klávesou Num - zrušíte výběr souborů i složek)
Shift+Num * Jako klávesa Num *, invertuje však výběr souborů i složek, pokud klávesa Num * invertuje výběr pouze u souborů (a naopak)
Ctrl+Num + Vybrat všechny – vybere všechny soubory (lze nastavit: jen soubory nebo soubory i složky)
Ctrl+Shift+Num + Vybrat všechny (soubory i složky, pokud kombinací kláves Ctrl+Num + vybíráte jen soubory)
Ctrl+Num - Zrušit výběr všech – zruší výběr všech souborů (vždy soubory i složky)
Ctrl+Shift+Num - Zrušit výběr všech (vždy soubory, bez složek)
Alt+Num + Výběr všech souborů se stejnou příponou
Alt+Num - Zrušení výběru všech souborů se stejnou příponou
Ctrl+Page Up
nebo Backspace
Návrat do předchozí (nadřazené) složky (cd ..) – O úroveň výš…
Ctrl+< Návrat do kořenové složky (většina evropských klávesnic)
Ctrl+\ Návrat do kořenové složky (americká klávesnice)
Ctrl+Page Down Otevření složky nebo archivu (také samorozbalovací archivy – ve tvaru EXE)
Ctrl+Šipka vlevo
nebo Ctrl+Šipka vpravo
Otevření složky nebo archivu a zobrazení v cílovém panelu. Pokud není kurzor na názvu složky nebo je aktivní druhý panel, bude místo toho zobrazena aktuální složka.
Ctrl+F1 Zobrazení 'Seznam' (pouze názvy souborů)
Ctrl+Shift+F1 Zobrazení 'Miniatury' (náhledy obrázků)
Ctrl+F2 Zobrazení 'Podrobnosti' ('detailní' zobrazení souborů)
Ctrl+Shift+F2 Zobrazení 'Komentáře' (nový komentář vytvoříte klávesovou zkratkou Ctrl+Z)
Ctrl+F3 Seřazení souborů a složek podle názvu
Ctrl+F4 Seřazení souborů podle přípony
Ctrl+F5 Seřazení souborů a složek podle data a času
Ctrl+F6 Seřazení souborů a složek podle velikosti
Ctrl+F7 Bez řazení (ve stejném pořadí jako u příkazu DIR)
Ctrl+F8 Zobrazení stromu složek
Ctrl+Shift+F8 Samostatný strom složek – přepínání mezi variantami Žádný, Jeden pro oba panely a Dva, jeden pro každý panel
Ctrl+F9 Tisk souboru pod kurzorem pomocí přidruženého programu
Ctrl+F10 Zobrazení všech souborů
Ctrl+F11 Zobrazení pouze programů
Ctrl+F12 Zobrazení souborů definovaných uživatelem
Tabulátor Přepínání mezi levým a pravým panelem (seznamem souborů)
Shift+Tabulátor Přepínání mezi aktuálním panelem a samostatným stromem složek (pokud je aktivovaný)
Písmeno Přesměrování do příkazového řádku
Insert Výběr souboru nebo složky
Mezerník Výběr souboru nebo složky (stejně jako klávesa Insert). Pokud klávesu Mezerník stisknete na složce pod kurzorem, která není vybrána, bude spočítán obsah této složky a velikost bude zobrazena místo řetězce <DIR> (funkční pouze v režimu 'Podrobnosti'). Tuto funkci můžete zakázat kliknutím na nabídku Konfigurace, výběrem položky Možnosti, kliknutím na položku Funkce a zrušením zaškrtnutí možnosti 'Spočítat prostor obsazený podsložkami – při výběru mezerníkem'.
Enter Otevření složky, spuštění programu, spuštění přidruženého programu, vykonání příkazu v neprázdném příkazovém řádku. Pokud je zobrazen obsah archivu, bude zobrazeno okno 'Vlastnosti komprimovaného souboru'.
Shift+Enter 1. Spuštění příkazového řádku nebo programu pod kurzorem pomocí příkazu command /c, po dokončení příkazu nebude okno uzavřeno. Je funkční pouze v případě, pokud je ve složce programu Total Commander soubor NOCLOSE.EXE.
2. U souborů ZIP bude použita alternativní možnost (dle nastavení v části Archivátory): zacházet s archivy jako se složkou <-> spustit přidružený program (Winzip nebo Quinzip)
3. V seznamu naposledy navštívených složek - Historie (Alt+Šipka dolů) a v Oblíbených položkách (Ctrl+D): otevření složky v nové záložce.
Alt+Shift+Enter Zjištění velikosti všech podsložek v aktuální složce. Velikost podsložek bude zobrazena místo řetězce <DIR> – pouze v režimu zobrazení 'Podrobnosti'. Akci zrušíte podržením klávesy ESC.
Alt+Enter Zobrazení 'vlastností' složky nebo souboru
Ctrl+A Výběr všech souborů
Ctrl+B Zobrazení souborů z podsložek – zobrazí obsah aktuální složky a všech podsložek v jednom seznamu
Ctrl+Shift+B Vybrané zobrazení souborů z podsložek: Zobrazení vybraných souborů a všech souborů ve vybraných složkách
Ctrl+C Zkopírování souborů do schránky systému Windows
Ctrl+D Otevření funkce Oblíbené položky ('definované uživatelem')
Ctrl+F Připojení k serveru FTP
Ctrl+Shift+F Ukončení připojení k serveru FTP
Ctrl+I Přepnutí do cílové složky
Ctrl+L Výpočet (velikosti) obsazeného prostoru (u vybraných souborů)
Ctrl+M Hromadné přejmenování
Ctrl+Shift+M Změna režimu přenosu u protokolu FTP
Ctrl+N Nové připojení FTP (zadání adresy URL nebo adresy hostitele)
Ctrl+P Zkopírování aktuální cesty do příkazového řádku
Ctrl+Q Náhled (rychlý prohlížeč) – náhled souboru v neaktivním panelu
Ctrl+R Znovu načíst zdrojovou složku
Ctrl+S Otevření dialogového okna filtru rychlého hledání a jeho aktivování (zrušíte pomocí klávesy ESC nebo pomocí kombinace kláves CTRL+F10)
Ctrl+Shift+S Otevření dialogového okna filtru rychlého hledání a opětovné aktivování naposledy použitého filtru
Ctrl+T Otevření nové záložky a její aktivace
Ctrl+Shift+T Otevření nové záložky bez její aktivace
Ctrl+U Záměna panelů souborů
Ctrl+Shift+U Záměna panelů souborů včetně záložek
Ctrl+V Vložení ze schránky systému Windows do aktuální složky
Ctrl+W Zavření aktivní záložky
Ctrl+Shift+W Zavření všech otevřených záložek
Ctrl+X Vyjmutí souborů do schránky systému Windows
Ctrl+Z Úprava komentáře
Ctrl+Šipka nahoru Otevření složky pod kurzorem v nové záložce
Ctrl+Shift+Šipka nahoru Otevření složky pod kurzorem v druhém panelu (nová záložka)
Ctrl+Tabulátor Přepnutí na další záložku
Ctrl+Shift+Tabulátor Přepnutí na předchozí záložku
AltGr+písmena
nebo Ctrl+Alt+písmena
Rychlé hledání názvu souboru (který začíná uvedenými písmeny) v aktuální složce (jsou podporovány klávesové zkratky Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+A; pomocí zkratky Ctrl+S zapnete a vypnete filtr hledání)

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Keyboard layout | keyboard