Dialogové okno: Změna nabídky Start

Chcete-li přesunout položku v nabídce na jiný řádek, umístěte kurzor na požadovanou položku, stiskněte a podržte klávesu Shift a přesuňte položku pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Položky můžete přetáhnout i pomocí myši.

Nabídka Start:
Zobrazuje existující položky v nabídce Start. Výběrem položky zobrazíte její příkazový řádek a příslušné parametry.
Přidat položku
Vytvoří novou položku v nabídce Start. Nejprve bude třeba zadat název nabídky. Znak & způsobí podtržení následujícího písmena. Zadáním jedné pomlčky '-' vytvoříte oddělovací řádek.
Přidat podnabídku
Vytvoří novou podnabídku. Nejprve bude třeba zadat název podnabídky. Podnabídky jsou zobrazeny s pomlčkou před názvem. Konec podnabídky je zobrazen dvěma pomlčkami.
Odebrat položku
Odebere vybrano položku z nabídky. Chcete-li zrušit všechny změny, klikněte na tlačítko Storno.
Změnit název…
Umožňuje změnit název položky nabídky.
Příkaz:
V tomto poli můžete určit program, který chcete spustit, včetně jeho vyhledávací cesty. Můžete zde také zadat stálé parametry.
Důležité: Je nutné uvádět přípony COM a BAT, protože systém Windows standardně vyhledává pouze soubory EXE!
Kliknutím na tlačítko s lupou můžete vybrat jeden z vnitřních příkazů programu Total Commander. Otevřete tak dialogové okno Vybrat příkaz. Všechny možné příkazy (kromě změny podlišty) naleznete v tématu Změna tlačítkové lišty.
Otevře dialogové okno pro vyhledání požadovaného názvu souboru.
Výchozí složka:
Určuje cestu, která bude nastavena před spuštěním programu. Pokud není žádná cesta uvedena, bude nastavena cesta ze zdrojového panelu.
Důležité: Pokud v poli Příkaz zadáte cd jednotka:\složka (např. cd písmeno_disku:\data), bude cesta zadaná v tomto textovém poli nastavena v druhém panelu. To umožňuje nastavit obě cesty (zdrojovou i cílovou) zároveň.
Klávesová zkratka:
Zde můžete zvolit klávesovou zkratku pro daný příkaz (nabídku).
Minimalizovaně
Program bude spuštěn v minimalizovaném stavu (ikona v liště).
Maximalizovaně
Program bude spuštěn v maximalizovaném stavu hlavního okna.
OK
Uloží provedené změny do souboru wincmd.ini.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.
Parametry:
Zde můžete určit parametry příkazového řádku.

Zvláštní parametry:

Parametr Popis parametru
? Jako první parametr otevře dialogové okno, které bude zobrazeno před spuštěním programu a které bude obsahovat následující parametry. Parametry můžete před spuštěním programu změnit. Můžete dokonce zabránit, aby byl program spuštěn.
%P Vloží do příkazového řádku zdrojovou cestu, včetně zpětného lomítka (\) na konci.
%N Vloží do příkazového řádku název souboru pod kurzorem.
%T Vloží aktuální cílovou cestu. Je to vhodné především u archivátorů.
%M Vloží do příkazového řádku aktuální název souboru v cílové složce.
%O Vloží do příkazového řádku aktuální název souboru bez přípony.
%E Vloží do příkazového řádku aktuální příponu (bez úvodní tečky).
%S Vloží do příkazového řádku názvy všech vybraných souborů. Názvy, které obsahují mezery, budou uzavřeny do uvozovek. Pamatujte, že maximální délka příkazového řádku je 32 767 znaků.
%S10 Vloží do příkazového řádku názvy (maximálně) prvních deseti vybraných souborů. Umožňuje omezit počet názvů souborů předávaných do programu. Můžete použít jakékoli jiné číslo.
%R Je stejný jako parametr %S, ale obsahuje vybrané názvy z cílového panelu.
 

Poznámky:

  • Parametry %N a %M vkládají dlouhý název, zatímco parametry %n a %m starý název pro systém DOS (8.3).
  • Parametry %P a %T vkládají dlouhý název cesty, zatímco parametry %p a %t krátký název cesty (totéž platí pro parametry %o, %e a %s).
  • Zadáním parametru %P, %p, %T nebo %t přímo před parametr %S nebo %s bude pro každý soubor vložen název cesty i souboru.
Příklad:
Parametry %P%S vloží dlouhý název cesty a souboru pro všechny vybrané soubory.
%% Vloží znak procento (pouze jeden!).

Parametry %L, %l, %F, %f, %D, %d, %WL, %WF, %UL a %UF vytvoří v dočasné složce (TEMP) seznam souborů s názvy vybraných souborů a složek a přidají název seznamu souborů do příkazového řádku. Po ukončení volaného programu bude seznam automaticky odstraněn. Je podporován pouze jeden seznam na příkaz. Lze vytvořit deset druhů seznamu souborů:

Parametr Popis parametru
%L  Dlouhé názvy souborů včetně úplné cesty, například c:\Program Files\Long name.exe.
%l (malé písmeno L) Krátké názvy souborů včetně úplné cesty, například C:\PROGRA~1\LONGNA~1.EXE.
%F Dlouhé názvy souborů bez cesty, například Long name.exe.
%f Krátké názvy souborů bez cesty, například LONGNA~1.EXE.
%D Krátké názvy souborů včetně úplné cesty, ale pro diakritiku bude použita znaková sada systému DOS.
%d Krátké názvy souborů bez cesty, ale pro diakritiku bude použita znaková sada systému DOS.
%UL, %UF Jako parametry %L a %F, ale seznam souborů bude v kódování UTF-8 Unicode (se značkou BOM - byte order marker).
%WL, %WF Jako parametry %L a %F, ale seznam souborů bude v kódování UTF-16 Unicode (se značkou BOM - byte order marker).
%X Následující parametry uvedené za tímto parametrem budou místo významu zdrojový/cílový považovány za význam levý/pravý:
%P, %p (levá cesta), %T, %t (pravá cesta), %N, %n (levý název), %M, %m (pravý název),
%S, %s (vybrané vlevo), %R, %r (vybrané vpravo)
Příklad: Parametry %X%P %T předají např. externímu nástroji pro synchronizaci levou a pravou cestu.
%x Parametry uvedené za tímto parametrem budou opět považovány za význam zdrojový/cílový.
Příklad: Parametry %X%P %x%P předají volanému programu levou a zdrojovou cestu.
%Z Kdekoli v parametrech: Pokud je zobrazen obsah archivu, umožňuje v parametrech %P a %T předávat programům archivy jako cestu.
Příklad: Parametry %Z%P předají externímu nástroji název archivu, pokud je v programu Total Commander zobrazen jeho obsah.

ID: Dialog box: Change start menu