Dialogové okno: Změna nabídky Oblíbené položky

Tuto nabídku otevřete klávesovou zkratkou Ctrl+D nebo dvojitým kliknutím na záhlaví aktuální cesty.

Chcete-li přesunout položku v nabídce na jiný řádek, umístěte kurzor na požadovanou položku, stiskněte a podržte klávesu Shift a přesuňte položku pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Položky můžete přetáhnout i pomocí myši.

Oblíbené položky:
Zobrazuje existující položky nabídky. Výběrem položky zobrazíte její příkazový řádek a příslušné parametry.
Přidat položku
Vytvoří novou položku v nabídce. Nejprve bude třeba zadat název nabídky. Znak & způsobí podtržení následujícího písmena (klávesová zkratka Alt+podtržené písmeno). Zadáním jedné pomlčky '-' vytvoříte oddělovací čáru.
Přidat podnabídku
Vytvoří novou podnabídku (dílčí nabídku). Nejprve bude třeba zadat název nabídky. Podnabídky jsou zobrazeny s pomlčkou před názvem. Konec podnabídky je zobrazen dvěma pomlčkami.
Odebrat položku
Odebere vybranou položku. Chcete-li zrušit všechny změny, klikněte na tlačítko Storno.
Změnit název…
Umožňuje změnit název vybrané položky.
Příkaz:
Toto pole obsahuje příkaz pro změnu zdrojové složky. Má následující syntaxi:
cd disk:\složka
Nově (od verze 5.51): Kliknutím na tlačítko s lupou můžete vybrat jeden z vnitřních příkazů programu Total Commander, například cm_OpenDesktop pro otevření složky Plocha.
Cílová cesta:
Cesta zadaná v tomto textovém poli bude nastavena v cílovém panelu. Je tak umožněno nastavit obě cesty (zdrojovou i cílovou) zároveň. Můžete určit buď pouze cestu, nebo zadat příkaz
cd Disk:\CílováSložka.
OK
Zavře dialogové okno a uloží provedené změny do souboru wincmd.ini.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Change directory menu