Dialogové okno: Zkomprimovat soubory

V tomto dialogovém okně můžete zvolit nastavení pro komprimaci souborů. Soubory pak budou externě zkomprimovány jedním z archivátorů pkZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2 nebo ACE. Program Total Commander obsahuje vnitřní archivátor ZIP. Tento archivátor podporuje většinu funkcí archivátoru PKZIP.

Po komprimaci vnitřním archivátorem ZIP bude soubor automaticky prověřen, zda neobsahuje chyby. Průběh této ověřovací funkce můžete zrušit, aniž by byl soubor ZIP odstraněn. Kontrolu můžete zcela vypnout nastavením položky VerifyZip=0 v souboru wincmd.ini v části [Packer].

Důležité: Před názvem archivu je nutné uvést odpovídající archivátor (zip, arj, lha, rar, uc2 nebo ace) oddělený dvojtečkou (:). V opačném případě budou vybrané soubory místo komprimace zkopírovány nebo přesunuty.

Zkomprimovat soubory do archivu
Zadejte název archivu, do něhož chcete vybrané soubory zkomprimovat. Pokud archiv neexistuje, bude vytvořen. Při zobrazení dialogového okna je název souboru navržen podle cílové cesty a zdrojové složky. Je možné vybrat jakýkoli platný název souboru pro systém DOS. Pokud používáte archivátor Zip-NT a chcete dát archivu dlouhý název obsahující mezery, je nutné název uzavřít do uvozovek, například:

zip:"c:\dlouhý název.zip"

Komprimace do podsložky v archivu je také možná, ale jen pomocí vnitřního archivátoru ZIP nebo UC2. Stačí, když k názvu souboru ZIP přidáte podsložku oddělenou lomítkem, například:

zip:c:\test.zip/toto/je/podsložka

Rada: Pokud při výběru položky Komprimovat v nabídce Soubor stisknete klávesu Ctrl, bude archiv místo v cílové vytvořen ve zdrojové složce.

Uložit soubory včetně cesty
Pokud byly ke komprimaci vybrány podsložky, budou uloženy s relativní cestou ke zdrojové složce.
Příklad:

Vyberete složku '[test]', která obsahuje soubor 'dokument.txt'. V archivu bude soubor uložen jako 'test\dokument.txt'. Pokud tato volba nebude zaškrtnuta, budou všechny soubory zkomprimovány bez názvů cest.

Zkomprimovat včetně podsložek
Pokud byly ke komprimaci vybrány podsložky a tato možnost je zaškrtnuta, budou ve vybraných složkách vyhledány podsložky a následně také zkomprimovány.
Příklad: Pokud vyberete složku '[Windows]', bude zkomprimována také složka 'windows\system'. V opačném případě budou zkomprimovány pouze soubory ve vybrané podsložce.
Dělený archiv na více médií (ZIP, ARJ, RAR, ACE)
Zaškrtnutím této možnosti bude jeden archiv zkomprimován na několik disků nebo klíčenek USB. Je to funkční pouze u archivátorů ZIP, ARJ, RAR a ACE. Metoda ZIP umožňuje extrahovat vybrané soubory ze všech disků, zatímco metoda ARJ buď všechny soubory, nebo vybrané soubory z jednoho disku. Proto je doporučeno používat metodu ZIP. Pokud se médium zaplní, budete požádáni o výměnu disku či klíčenky USB nebo o zadání jiného umístění.
Přesunout do archivu
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou soubory po úspěšné komprimaci ze zdrojové složky odstraněny.
Vytvořit samorozbalovací archiv (SFX)
Zaškrtnutím této možnosti vytvoříte spustitelný soubor (*.EXE), který při spuštění extrahuje obsažené soubory. Tato funkce je podporována u archivátorů ZIP, RAR, ACE a ARJ a také u některých doplňků jako SQX. Dekomprimátor ZIP je součástí: Soubory zkomprimované jako ZIP-SFX jsou standardně extrahovány do aktuální složky, před dekomprimací ale můžete vybrat jinou složku. Automatický dekomprimátor je nyní 32bitový program, přesto je funkční i v systému Windows 3.1, pokud je nainstalováno rozhraní Win32s. K distribuci samorozbalovacích archivů není vyžadováno distribuční oprávnění.
Vytvořit samostatný archiv pro každý vybraný soubor a složku
Umožňuje vytvořit jeden archiv pro každý soubor. Je to užitečné pro typy archivů, které podporují jeden soubor na archiv, například GZ. Pokud není zadána cílová složka, bude zkomprimovaný soubor umístěn ve stejné složce jako původní soubory.
Při komprimaci složek vynechat základní složku
Tato možnost přímo souvisí s výše uvedenou možností.
Pokud není zaškrtnuta, bude složka (např. "Zkušební složka") do archivu zkomprimována s celým názvem.
Pokud je zaškrtnuta, nebude archiv obsahovat samotnou složku "Zkušební složka", ale pouze soubory a složky v ní.
Nastavit heslo
Umožňuje zašifrovat soubory. Je nutný vnitřní archivátor ZIP, externí archivátor (RAR, ARJ) nebo doplňky podporující šifrování (například SQX, 7zip).
Důležitá poznámka: Původní šifrování ZIP2.0 není příliš silné. Lze ho snadno dekódovat, pokud jsou části zašifrovaných souborů dostupné jako prostý text, například soubor readme, který je zašifrován stejným heslem jako zbytek. Mnohem bezpečnější šifrování AES s délkou klíče 128, 192 nebo 256 bitů nelze dekódovat všemi archivátory ZIP, je ale podporováno novějšími verzemi aplikací WinZIP nebo PkZip.
Archivátor
Zde vyberte požadovaný archivátor (ZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2, ACE). Pokud vybraný archivátor není v systémové cestě, bude nutné v položce Možnosti nabídky Konfigurace na stránce Archivátory zadat úplnou přístupovou cestu včetně názvu souboru. Pokud byl nastaven interní archivátor ZIP, je stále možné používat i externí archivátor (PKZIP nebo ZIP-NT): Místo řetězce ZIP: uveďte před názvem souboru ZIP řetězec EXT: (jako externí). Zadáním řetězce INT: můžete používat interní archivátor ZIP.
Nastavení…
Otevře dialogové okno, které je jinak přístupné z nabídky Konfigurace výběrem položky Možnosti a kliknutím na položku Archivátory.
OK
Zavře dialogové okno a spustí vybraný archivátor.
Storno
Zavře dialogové okno bez komprimace souborů.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Dialog box: Pack | dlg_pack