Dialogové okno: Synchronizace složek

V tomto dialogovém okně můžete mezi sebou porovnat dvě složky včetně podsložek a potom rozdílné soubory zkopírovat do cílové složky nebo do jakékoli jiné složky. Chcete-li synchronizaci provést, postupujte tímto způsobem:

 1. Vyberte si dvě složky, které chcete porovnat, a podle potřeby i typy souborů (zástupné znaky) pomocí rozevíracího seznamu uprostřed. Podrobnosti o zahrnutí a vyloučení souborů pomocí zástupných znaků naleznete v části Výběr souborů. Předdefinované filtry nejsou momentálně podporovány.
 2. Vyberte možnosti porovnání Podsložky, Podle obsahu nebo Ignorovat datum.
 3. Klikněte na tlačítko Porovnat.
 4. V části Zobrazit vyberte soubory, které mají být zobrazeny.
 5. Vyberte soubory, které chcete kopírovat, kliknutím na zaškrtávací políčko mezi oběma sloupci porovnání nebo zvolením jedné z možností v místní nabídce, kterou otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši. Ke kopírování budou standardně vybrány všechny novější soubory. Směr kopírování otočíte dvojitým kliknutím na šipku.
 6. Klikněte na tlačítko Synchronizovat. Bude otevřeno dialogové okno, jehož pomocí je možné provést kopírování vybraných souborů. Budou kopírovány pouze viditelné (zobrazené) soubory.

Poznámka:

Můžete synchronizovat následující kombinace:

 • dvě složky
 • složka a archiv ZIP (jiné archivy ne – mohou být ale porovnány)
 • dva archivy ZIP (podle obsahu ne, pouze porovnání)
 • místní složka a složka na serveru FTP
 • místní složka a složka u připojení přes paralelní port

Následuje popis prvků dialogového okna:

Uloží složky a nastavení (volitelně) do souboru wincmd.ini. Seznam je seřazen podle názvu. Připojení FTP nelze uložit. Možnost Pouze vybrané bude uložena do samostatného souboru se seznamem – jeho název budete moci zadat. Lze otevřít pomocí klávesy F2.
*.*
Zástupné znaky pro zahrnutí nebo vyloučení určitých typů souborů. Podrobnosti o zahrnutí a vyloučení souborů pomocí zástupných znaků naleznete v části Výběr souborů. Předdefinované filtry nejsou momentálně podporovány.
Porovnat
Spustí porovnání obou vybraných složek.
Pouze vybrané (v hlavním panelu)
Porovná pouze složky a soubory, které byly vybrány v programu Total Commander před spuštěním této funkce. Stačí vybrat složky a soubory pouze v jednom panelu.
Pokud tuto možnost uložíte, bude zobrazen dotaz na název souboru se seznamem, do nějž mají být názvy vybraných souborů uloženy. Při načtení těchto nastavení bude název souboru se seznamem zobrazen místo textu '(v hlavním panelu)'.
Prázdné složky
Kromě souborů se budou synchronizovat i prázdné složky:
1. V klasickém (symetrickém) režimu budou složky, které na jedné straně chybí, překopírovány z druhé strany.
2. V asymetrickém režimu budou složky, které na levé straně chybí, odstraněny na straně pravé, a složky, které chybí na pravé straně, budou překopírovány z levé strany.
Asymetricky
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, předpokládá se, že má být vytvořena kopie levé strany na straně pravé. Soubory, které vlevo neexistují, budou na pravé straně označeny k odstranění. Tato možnost je určena k zálohování. Nepoužívejte ji k synchronizaci stolního a přenosného počítače.
Podsložky
Porovná i podsložky obou vybraných složek. Při změně této možnosti bude nutné nové porovnání.
Podle obsahu
Porovná obsah souborů, které mají stejnou velikost i datum. Kontroluje se také, zda mají soubory stejný obsah. Při změně této možnosti bude nutné nové porovnání.
Porovnání podle obsahu přes protokol FTP je k dispozici, pouze pokud server podporuje jeden z následujících příkazů (a uvede tuto informaci prostřednictvím příkazu FEAT): XCRC, XMD5, MD5, XSHA1. Program Total Commander pak místně vypočte stejný typ kontrolního součtu, jaký odešle server, a nakonec oba porovná.
Při porovnávání dvou souborů v systému souborů (nikoli na serveru FTP či v archivech) bude zobrazeno tlačítko, kterým je možné pro porovnání zvolit obsahové doplňky:
[++] Bude aktivní režim porovnání pomocí doplňku.
[>>] Režim porovnání pomocí doplňku nebude aktivní, ale bude ho možné použít.
Interní režim porovnání [=tc.porovnat jako text] porovná dva soubory jako prostý text, jak je tomu u příkazu "Porovnat podle obsahu". Různé druhy ukončení řádků (Windows, Unix, MacOS) budou ignorovány.
Ignorovat datum
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou soubory se stejnou velikostí i názvem považovány za stejné. Pokud je zaškrtnuta i možnost Podle obsahu, budou soubory se stejnou velikostí porovnány také podle obsahu. Výsledek takového porovnání bude pouze 'rovná se' nebo 'nerovná se' – směr kopírování bude zapotřebí určit. Při změně této možnosti bude nutné nové porovnání.
Zobrazit:
Možnosti pro zobrazení souborů, které se projeví okamžitě bez nutnosti nového hledání. Pokud kliknutím na jakoukoli z těchto možností dojde ke skrytí souborů, bude vpravo na stavovém řádku zobrazena ikona filtru a počet skrytých souborů.
Zobrazí jen soubory, které je třeba porovnáním překopírovat zleva doprava.
Zobrazí jen soubory, které je třeba porovnáním překopírovat zprava doleva nebo které budou (v asymetrickém režimu) na pravé straně odstraněny.
Zobrazí soubory, které jsou při aktuálním nastavení porovnávání považovány za stejné.
Zobrazí soubory, které jsou zřejmě rozdílné, ale bez výchozího směru kopírování (například při stejném datu a času, nebo při ignorování data a času).

Výše uvedené symboly se také objeví v seznamu porovnávaných souborů (mezi nimi). V tomto seznamu se objevují ještě tři další symboly:

Objeví se jen při porovnávání mezi serverem FTP a místní složkou. Znamená, že soubory jsou stejné, pouze pokud je vzdálený soubor textový soubor na serveru se systémem Unix. Podrobnosti naleznete v tématu Synchronizace složek a serverů FTP.
Objeví se jen při porovnávání podle obsahu, před vlastním porovnáním dvojice souborů.
Přeškrtnutý kruh se objeví u souborů, které jsou ze synchronizace vyloučeny, např. u souborů, které se liší pouze velikostí písmen (aa.txt a AA.txt).
Duplikáty
Zobrazí soubory, které existují na obou stranách.
Osamocené
Zobrazí soubory, které existují pouze na jedné straně.
Rozdíl času serveru FTP (dT=..h)
Tato možnost bude zobrazena jen při porovnávání místní složky se složkou na serveru FTP.
Umožňuje nastavit rozdíl v časovém pásmu mezi vaším umístěním a serverem FTP. Použijte čísla větší než 0, pokud je server směrem na západ, a menší než 0, pokud je na východ od vašeho umístění.
Rozdíl bude uložen podle názvu serveru, takže pokud jste vytvořili několik připojení se stejným serverem, stačí ho nastavit jen jednou v tomto dialogu.
Poznámka: Pokud je k příjmu seznamu souborů použit příkaz MLSD, bude většina serverů odesílat časové údaje ve formátu UTC (koordinovaný světový čas), u něhož nezáleží na časovém pásmu. V tomto případě bude nutné nastavit rozdíl v časovém pásmu na nulu!
mdtm
Pro nastavení časového údaje odesílaných souborů bude použit příkaz MDTM <datum souboru>. Některé servery tento příkaz nepodporují. Pokud to bude možné, bude místo něj použit jeden z novějších příkazů MFMT nebo SITE UTIME.
utc
Datum a čas bude odesílán v koordinovaném světovém času (UTC, greenwichský střední čas). Většina serverů očekává čas ve formátu UTC, ale některé místo něj stále používají místní čas.
Synchronizovat
Otevře dialogové okno, pomocí něhož lze vybrané soubory zkopírovat na druhou stranu nebo do jiné složky, kterou určíte.
Zavřít
Zavře dialogové okno.
Název, Velikost, Datum
Kliknutím na příslušné záhlaví budou soubory seřazeny podle názvu, velikosti nebo data. Pokud na zvolené straně není žádný soubor, bude pro seřazení použit soubor z druhé strany.
<seznam souborů>

V seznamu se zobrazují porovnávané složky a také jejich podsložky, pokud byla příslušná možnost zaškrtnuta. Každá podsložka je oddělena šedou lištou. Symbol uprostřed určuje směr kopírování, který můžete zvolit sami. Barva textu určuje výchozí směr kopírování, který je stanoven porovnáním:

Zelená: Kopírovat zleva doprava.

Modrá: Kopírovat zprava doleva nebo odstranit na pravé straně (asymetrický režim, v tomto případě bude mít soubor znak křížku uprostřed).

Červená: Soubory, které jsou podle daných kritérií rozdílné (beze směru kopírování).

Černá: Soubory, které jsou stejné (beze směru kopírování).

Směr kopírování lze vybrat pro více souborů zároveň pomocí místní nabídky (pravé tlačítko myši). Místní nabídka dále umožňuje zobrazit, odstranit nebo dokonce porovnat jednotlivé soubory podle obsahu (lze otevřít také dvojitým kliknutím). U připojení FTP je k dispozici další příkaz 'Nastavit datum a čas místního souboru podle vzdáleného'. Pokud jej zvolíte, budou soubory se stejnou velikostí považovány za stejné (mají stejnou velikost i datum a čas). Účelem této funkce je, aby soubory, o nichž víte, že jsou stejné, jako stejné vypadaly (například pokud byly odeslány jiným programem). Další informace, které se týkají potíží se synchronizací data a času u serverů FTP, najdete v tématu Synchronizace složek a serverů FTP.
U běžných souborů je k dispozici nová možnost Kopírovat vlastnosti souboru, která z vybraných souborů umožňuje do souborů v druhém panelu kopírovat pouze časové údaje, atributy nebo oprávnění NTFS.

ID: Dialog box: Synchronize dirs | dlg_synchronize_dirs