Dialogové okno: Porovnání obsahu

V tomto dialogovém okně můžete mezi sebou porovnat dva textové nebo binární soubory. Chcete-li tak provést, postupujte tímto způsobem:

  1. Vyberte v programu Total Commander dva soubory, které chcete porovnat.
  2. Z hlavní nabídky Soubor vyberte položku Porovnat podle obsahu….
  3. Pomocí tlačítka Další rozdíl můžete přejít na další nalezený rozdíl mezi oběma soubory.

Po otevření tohoto dialogového okna provede program Total Commander automaticky krok 3 (zvýrazní první nalezený rozdíl) u prvních dvou souborů, které jsou vybrány v aktivním panelu souborů. V tomto dialogovém okně můžete vybrat jiné dva soubory pro nové porovnání a stisknout tlačítko Porovnat.

Porovnat
Spustí porovnání mezi oběma vybranými soubory. Pokud jsou oba soubory stejné, budete o tom informováni zprávou v dialogovém okně. V opačném případě budou ve dvou textových panelech zobrazeny rozdíly. Binární soubory budou zobrazeny v hexadecimálním režimu a textové soubory v textovém režimu. Soubory až do velikosti 2 MB budou zcela načteny do paměti, takže originály bude možné nadále upravovat. Větší soubory budou do paměti pouze mapovány, tj. zůstanou během porovnání uzamčeny.
Další rozdíl
Přejde na další nalezený rozdíl. Souvislý blok různých řádků bude považován za JEDEN rozdíl.
Předchozí rozdíl
Přejde na předchozí rozdíl (zpět). Tato funkce je opakem té předchozí.
Písmo
Vybere písmo pro oba panely se soubory.
Tlačítko
Začne vyhledávat text v OBOU souborech současně.
Tlačítko
Bude pokračovat v hledání.
Tlačítko
Zobrazí panely pod sebou nebo vedle sebe.
Tlačítko
Otevře dialogové okno, v němž je možné změny v souboru (souborech) uložit.
Režim úprav
Umožňuje přímou úpravu obou souborů. Podporuje jak textové, tak soubory ve formátu Unicode. Oba soubory budou automaticky udržovány synchronní. Nově přidané a změněné řádky budou mít číslo řádku 0, existujícím řádkům zůstane číslo z původního souboru. Při uzavření nebo novém porovnání bude zobrazen dotaz, zda chcete upravený soubor (soubory) uložit. Při ukládání bude určen typ konce řádků (Windows, Unix, Mac) podle většiny konců řádků v původním souboru, například pokud originál obsahoval konce řádků systému Windows a několik konců systému Unix, uložený soubor bude obsahovat jen konce řádků systému Windows. Do režimu úprav můžete přepnout pomocí klávesy F6.
Kopírovat doprava ->
Zkopíruje vybraný text z levého panelu do pravého (nebo z horního do dolního) a nahradí odpovídající řádek v druhém panelu. Je to užitečné ve spojitosti s tlačítky Další rozdíl a Předchozí rozdíl. Pokud není vybrán žádný text, bude zkopírován celý řádek.
Kopírovat doleva <-
Funkce je stejná jako výše, ale proběhne v opačném směru.
Zpět
Vrátí zpět poslední změnu. Vrátit zpět lze všechny změny až do původního stavu obou souborů. Kurzor je vždy před vlastním vrácením změny umístěn na pozici po poslední změně.
Klávesové zkratky pro tuto funkci jsou Ctrl+Z nebo Alt+Backspace.
Rozlišovat velikost písmen
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou oba texty, které se liší jen ve velikosti písmen (velká a malá písmena), považovány za rozdílné. Je to užitečné při porovnávání zdrojového kódu v jazyce C.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, budou texty, které se liší jen ve velikosti písmen, považovány za stejné. Použijte např. pro zdrojový kód v jazyce Pascal nebo Basic.
Tato funkce nemá žádný vliv na porovnávání binárních souborů.
Binární
Porovnává v binárním režimu, tj. s pevnou šířkou řádku, v hexadecimálním zobrazení.
ANSI<->ANSI
Umožňuje zvolit typ kódování textu, např. pokud typ textu nebyl automaticky rozpoznán, na jedné straně vyberete kódování UTF-8 a na druhé ANSI.
Ignorovat opakované mezery
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude několik mezer považováno za jednu a mezery na konci řádku budou zcela ignorovány.
Příklad: Řádky 'test1   test2   ' a 'test1 test2' budou rozpoznány jako stejné.
Ignorovat časté řádky
Při hledání nových stejných řádků po nalezení rozdílu budou ignorovány řádky, které se v porovnávaných souborech vyskytují velmi často, například začátky a konce příkazových bloků ve zdrojovém kódu. Pokud byly přidány nebo odstraněny celé odstavce, bude tím dosaženo mnohem lepších výsledků.
Nabídka pravého tlačítka myši
Místní nabídka pravého tlačítka myši obsahuje následující položky:
Kopírovat jako text
Zkopíruje vybraný text do schránky systému Windows.
Vložit na tuto pozici
Vloží text ze schránky systému Windows. Tato položka je k dispozici pouze v režimu úprav.
Opakovat porovnání od této pozice
Pokud dojde k situaci, kdy bude funkce porovnání mimo synchronizaci, například kvůli přemístění rozsáhlých odstavců, můžete oba řádky znovu ručně zarovnat. Před výběrem této funkce je třeba oba řádky vybrat v levém i pravém panelu. Pokud už byl soubor upraven, nebude možné tuto funkci použít.
Zaměnit panely
Zamění obsah levého a pravého panelu.

Okno lze zavřít stisknutím klávesy Esc, kombinací kláves Alt+F4 nebo tlačítkem Zavřít v záhlaví okna. Podobně jako u prohlížeče Lister je možné mít otevřeno několik oken porovnání a program Total Commander dále používat.

Důležitá poznámka:

  • V režimu textového porovnávání bude několik souvislých mezer nebo tabulátorů považováno za jednu mezeru, například řetězec a     b bude stejný jako řetězec a b. Pokud tuto vlastnost nechcete, zrušte zaškrtnutí výše uvedené možnosti Ignorovat opakované mezery.

V tomto okně jsou funkční následující klávesové zkratky:

Kombinace kláves Akce
Ctrl+C, Ctrl+Insert Zkopírování vybraného textu
Ctrl+F Najít
Ctrl+U Zaměnit panely
Shift+F10, klávesa Aplikace Zobrazení místní nabídky
Alt+Šipka nahoru nebo Alt+Šipka dolů Přechod na předchozí nebo další rozdíl
Esc Uzavření okna
F7 Najít
F3 Najít další
Ctrl+F3 Otočit směr hledání
Shift+F3 Hledat dozadu (dalším stisknutím klávesy F3 se bude hledat dopředu)
F6 Povolení a zakázání režimu úprav

Pouze v režimu úprav:

Kombinace kláves Akce
Ctrl+V, Shift+Insert Vložit text ze schránky
Ctrl+S Zobrazení okna Uložit
Ctrl+Z Vrátit (změny) zpět
Ctrl+Šipka vlevo, Ctrl+Šipka vpravo Posun kurzoru po slovech
Alt+Backspace Vrátit (změny) zpět
Alt+Šipka vlevo nebo Alt+Šipka vpravo Zkopírovat vybraný text do levého nebo pravého panelu
Delete Vymazat výběr nebo text vpravo od kurzoru
Backspace Vymazat výběr nebo text vlevo od kurzoru

Pouze v režimu jen pro čtení:

Kombinace kláves Akce
Insert, Mezerník Výběr řádku
Šipka vlevo, Šipka vpravo Posun o jeden znak
Alt+Šipka vlevo, Alt+Šipka vpravo Posun o 30 znaků

ID: Dialog box: Compare by content