Dialogové okno: Konfigurace - Tlačítková lišta

Rada: Pokud podržíte stisknutou klávesu Shift a přetáhnete soubor na tlačítkovou lištu, můžete do ní snadno přidávat tlačítka. Pokud na tlačítkové liště kliknete pravým tlačítkem myši, otevřete místní nabídku, která umožňuje změnit nebo odebrat tlačítko pod ukazatelem myši. Dialogové okno Změnit tlačítko má úplně stejnou strukturu jako spodní část dialogového okna Změna tlačítkové lišty.

Tlačítková lišta
Za tímto identifikátorem je zobrazen název souboru aktuální tlačítkové lišty. Za názvem souboru si kliknutím na tlačítko >> můžete vybrat jinou tlačítkovou lištu. Pokud se nacházíte v podliště, nelze název lišty měnit. Můžete pouze přejmenovat výchozí lištu (načtenou po spuštění).
Pod tímto identifikátorem je zobrazena aktuální tlačítková lišta v základní podobě (pouze ikony).
Rada: Přesouvat tlačítka je možné pomocí kombinace Shift+klávesy se šipkami nebo přetažením pomocí myši.
Velikost ikon
Zde můžete zadat velikost tlačítek v tlačítkové liště. Velikost 32 odpovídá běžné velikosti ikon.
Styl Windows XP
Tlačítka budou zobrazena použitím aktuálního motivu (systém Windows XP a novější verze).
Ploché ikony
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou ikony zobrazeny bez trojrozměrného efektu. U tlačítkové lišty je podporováno zobrazení ve stylu systému Windows XP.
Malé ikony
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou ikony zobrazeny ve velikosti 16×16 bodů, v opačném případě budou přizpůsobeny dané velikosti.
Přidat
Přidá novou položku do tlačítkové lišty ihned ZA aktuální pozici.
Odebrat
Odebere právě vybrané tlačítko.
Příkaz:
Do tohoto pole můžete zadat několik možných příkazů:
 
 1. V tomto poli můžete určit program, který chcete spustit, včetně jeho vyhledávací cesty. Můžete zde také zadat stálé parametry.
  Důležité: Je nutné uvádět přípony COM a BAT, protože systém Windows standardně vyhledává pouze soubory EXE!
  Pomocí tlačítka Změnit >> a Vložit název souboru můžete požadovaný program vyhledat. Pokud ho chcete spustit s oprávněním správce, zadejte před název hvězdičku '*'.
  Upozornění: Programy spuštěné s oprávněním správce budou vždy spouštěny se složkou programu nastavenou jako výchozí a z programu Total Commander NEBUDOU přebírány proměnné prostředí (např. %COMMANDER_PATH%), pouze proměnné ze systému.
 2. Kliknutím na tlačítko s lupou můžete vybrat i jeden z vnitřních příkazů programu Total Commander. Tím otevřete dialogové okno Vybrat příkaz.
  Virtuální složku lze otevřít jedním z následujících příkazů:
  cm_OpenDesktop, cm_OpenDrives, cm_OpenControls, cm_OpenFonts, cm_OpenNetwork, cm_OpenPrinters, cm_OpenRecycled
 3. Zadáním příkazu cd název_složky je možné vytvořit tlačítko pro změnu složky. Dokonce si můžete zvolit, které soubory se mají zobrazit, například použitím příkazu cd složka\*.txt.
  Pomocí parametru "/user:" (všechna písmena malá!) můžete určit uživatele, kterého chcete použít pro připojení ke vzdálené sdílené položce. Pokud žádného neuvedete, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.
  Příklad: cd \\server\sdílená_položka /user:uživatel
 4. Pomocí příkazu cd ftp://ftp.server.com nebo ftpopen název_relace můžete také otevřít připojení FTP, kde název_relace je název nastavený v dialogovém okně Připojení k serveru FTP.
 5. Pomocí příkazu zipfromlist můžete ze seznamu souborů vytvořit soubor ZIP. Pole Příkaz musí obsahovat název souboru ZIP a pole Parametry název seznamu souborů. Seznam souborů musí obsahovat seznam souborů určených ke komprimaci (jeden soubor na řádek).
 6. Jako další možnost můžete vložit tlačítko pro přechod na další tlačítkovou lištu. K tomu slouží tlačítko Přidat podlištu >>. V zobrazeném dialogovém okně můžete jako podlištu vybrat existující lištu, nebo zadat název pro novou lištu. Pak se objeví další lišta, která umožní změnu podlišty. Lze vytvářet cyklické odkazy (lišta 1 -> lišta 2 -> lišta 3), ale neupravujte lištu, jejíž okno je již otevřené.

  Poznámka:

  • Pokud chcete mít na této pozici další lištu, bude před stisknutím tlačítka Přidat podlištu >> nutné vymazat název souboru původní lišty.
 7. Pomocí příkazu appendtabs tabfile.tab přidáte záložky uložené v souboru tabfile.tab k záhlaví aktuální záložky. Pokud není uveden žádný parametr, zobrazí se dialogové okno Otevřít soubor.
  Chcete-li záložky přidat na levou či pravou stranu, přidejte za příkaz odpovídající znak L (levá strana) nebo R (pravá strana).
 8. Příkaz opentabs tabfile.tab je stejný, ale aktuální záložky budou nahrazeny novými.
  Chcete-li záložky otevřít na levé či pravé straně, přidejte za příkaz odpovídající znak L (levá strana) nebo R (pravá strana).
 9. Pomocí příkazu SYNCOPEN název_uložené_synchronizace otevřete funkci synchronizace složek s uloženými možnostmi. Pokud parametr začíná rovnítkem =, spustí se porovnání ihned. Pokud je rovnítko jediným parametrem, spustí se porovnání aktuálních složek s naposledy použitými možnostmi.
 10. Pomocí příkazu LOADSEARCH název_uloženého_hledání otevřete funkci hledání s uloženým hledáním.
 11. Pomocí příkazu OPENBAR uložená_lišta načtete existující tlačítkovou lištu, například soubor default.bar.
 12. Pomocí příkazu MULTIRENAME uložené_nastavení_přejmenování otevřete okno hromadného přejmenování s uvedeným nastavením.
 13. Pomocí příkazu OPENCUSTOMVIEW název_zobrazení_vlastních_sloupců přepnete na první zobrazení vlastních sloupců s uvedeným názvem. V názvu se rozlišují malá a velká písmena. Chcete-li zobrazení nastavit na konkrétní straně, přidejte k příkazu jednu z přípon L, R, S, T nebo B (L=Levý panel, R=Pravý panel, S=Zdrojový panel, T=Cílový panel, B=Oba panely), např. pomocí příkazu OPENCUSTOMVIEWL moje_zobrazení přepnete zobrazení v levém panelu.
 14. Příkaz SELECTFILES typy_souborů vybere soubory daného typu, např. SELECTFILES *.txt *.doc.
  Podporované modifikátory: D=pouze složky, B=obojí, U=zrušit výběr, L=levá strana, R=pravá strana, T=cílový panel, S=Přepne režim, zda jsou během provádění při stisknutí klávesy SHIFT vybírány pouze soubory nebo soubory i složky
 15. Pomocí hodnoty -2 a bez ikony se provede ruční zalomení řádku v tlačítkové liště.
Cesta:
Určuje cestu nastavenou před spuštěním programu. Pokud není uvedena žádná cesta, bude nastavena cesta ze zdrojového panelu.
Důležité: Pokud v poli Příkaz zadáte příkaz cd disk:\složka (např. cd e:\data), pak bude cesta zadaná v tomto textovém poli nastavena v druhém panelu. To umožňuje nastavit obě cesty (zdrojovou i cílovou) zároveň.
Parametry:

Zde můžete určit parametry příkazového řádku. Stálé parametry je třeba uvést hned za názvem souboru, protože jinak při přetažení pomocí myši bude programu předán pouze název souboru.

Zvláštní parametry:

Parametr Popis parametru
? Jako první parametr otevře dialogové okno, které bude zobrazeno před spuštěním programu a které bude obsahovat následující parametry. Parametry můžete před spuštěním programu změnit. Můžete dokonce zabránit, aby byl program spuštěn.
%P Vloží do příkazového řádku zdrojovou cestu, včetně zpětného lomítka (\) na konci.
%N Vloží do příkazového řádku název souboru pod kurzorem.
%T Vloží aktuální cílovou cestu. Je to vhodné především u archivátorů.
%M Vloží do příkazového řádku aktuální název souboru v cílové složce.
%O Vloží do příkazového řádku aktuální název souboru bez přípony.
%E Vloží do příkazového řádku aktuální příponu (bez úvodní tečky).
%S Vloží do příkazového řádku názvy všech vybraných souborů. Názvy, které obsahují mezery, budou uzavřeny do uvozovek. Pamatujte, že maximální délka příkazového řádku je 32 767 znaků.
%S10 Vloží do příkazového řádku názvy (maximálně) prvních deseti vybraných souborů. Umožňuje omezit počet názvů souborů předávaných do programu. Můžete použít jakékoli jiné číslo.
%P%S Vloží do příkazového řádku názvy všech vybraných souborů včetně úplné cesty. Názvy, které obsahují mezery, budou uzavřeny do uvozovek. NEDÁVEJTE do uvozovek samotné parametry %P%S!
%R Je stejný jako parametr %S, ale obsahuje vybrané názvy z cílového panelu.
 

Poznámky:

 • Parametry %N a %M vkládají dlouhý název, zatímco parametry %n a %m starý název pro systém DOS (8.3).
 • Parametry %P a %T vkládají dlouhý název cesty, zatímco parametry %p a %t krátký název cesty (totéž platí pro parametry %o, %e a %s).
 • Zadáním parametru %P, %p, %T nebo %t přímo před parametr %S nebo %s bude pro každý soubor vložen název cesty i souboru.
Příklad:
Parametry %P%S vloží dlouhý název cesty a souboru pro všechny vybrané soubory.
%% Vloží znak procento.

Parametry %L, %l, %F, %f, %D, %d, %WL, %WF, %UL a %UF vytvoří v dočasné složce (TEMP) seznam souborů s názvy vybraných souborů a složek a přidají název seznamu souborů do příkazového řádku. Po ukončení volaného programu bude seznam automaticky odstraněn. Je podporován pouze jeden seznam na příkaz. Lze vytvořit deset druhů seznamu souborů:

Parametr Popis parametru
%L  Dlouhé názvy souborů včetně úplné cesty, například c:\Program Files\Long name.exe.
%l (malé písmeno L) Krátké názvy souborů včetně úplné cesty, například C:\PROGRA~1\LONGNA~1.EXE.
%F Dlouhé názvy souborů bez cesty, například Long name.exe.
%f Krátké názvy souborů bez cesty, například LONGNA~1.EXE.
%D Krátké názvy souborů včetně úplné cesty, ale pro diakritiku bude použita znaková sada systému DOS.
%d Krátké názvy souborů bez cesty, ale pro diakritiku bude použita znaková sada systému DOS.
%UL, %UF Jako parametry %L a %F, ale seznam souborů bude v kódování UTF-8 Unicode (se značkou BOM - byte order marker).
%WL, %WF Jako parametry %L a %F, ale seznam souborů bude v kódování UTF-16 Unicode (se značkou BOM - byte order marker).
%v U doplňků systému souborů (např. "virtuální panel") vloží název virtuálního souboru, kde parametr %N vloží název skutečného souboru (v systému souborů), na který položka ukazuje.
%V Jako parametr %v, ale včetně úplné cesty (včetně názvu doplňku).
%X Následující parametry uvedené za tímto parametrem budou místo významu zdrojový/cílový považovány za význam levý/pravý:
%P, %p (levá cesta), %T, %t (pravá cesta), %N, %n (levý název), %M, %m (pravý název),
%S, %s (vybrané vlevo), %R, %r (vybrané vpravo)
Příklad: Parametry %X%P %T předají např. externímu nástroji pro synchronizaci levou a pravou cestu.
%x Parametry uvedené za tímto parametrem budou opět považovány za význam zdrojový/cílový.
Příklad: Parametry %X%P %x%P předají volanému programu levou a zdrojovou cestu.
%Z Kdekoli v parametrech: Pokud je zobrazen obsah archivu, umožňuje v parametrech %P a %T předávat programům archivy jako cestu.
Příklad: Parametry %Z%P předají externímu nástroji název archivu, pokud je v programu Total Commander zobrazen jeho obsah.

Jen při definici aliasových příkazů:

Parametr Popis parametru
%A Vloží zbytek zadaného příkazového řádku.
%A1 až %A9 Vloží první až devátý parametr.

Příklad: Alias op má význam Příkaz: totalcmd.exe Parametr: /L=%A1 /R=%A2

-> Příkazový řádek: op c:\dir1 d:\dir2 vytvoří příkaz: totalcmd.exe /L=c:\dir1 /R=d:\dir2

Spustit minimalizovaně
Program bude spuštěn jako ikona (v liště).
Zobrazit jako nabídku:
Pouze pro soubory BAR: Místo přepnutí na novou lištu zobrazí propojený soubor tlačítkové lišty jako roletovou nabídku. Pokud podržíte klávesu Shift, bude použita druhá možnost, např. pokud není tato možnost zaškrtnuta, bude lišta zobrazena jako nabídka.
Spustit maximalizovaně
Program bude spuštěn na celé obrazovce.
Soubor ikon:
Soubor, který obsahuje ikonu pro tlačítkovou lištu. Pro programy systému Windows můžete zadat název samotného souboru EXE (například notepad.exe). Pro vnitřní příkazy jsou k dispozici ikony v souboru wcmicons.dll. (Poznámka: Kvůli vnitřní chybě v systému Windows přijdete při každé změně souboru ikon o několik bajtů. Ale po ukončení programu Total Commander budou tyto bajty uvolněny. Ke stejnému problému dochází například ve správci programů.)
Ikona:
V tomto seznamu se zobrazují všechny ikony obsažené v uvedeném souboru ikon. Číslo vybrané ikony je zobrazeno před seznamem. Výběr ikony pro tlačítkovou lištu provedete kliknutím na zvolenou ikonu.
Název tlačítka:
Popis tlačítka, který bude zobrazen, když na tlačítku ponecháte ukazatel myši déle než jednu sekundu.
OK
Uloží provedené změny do uvedeného souboru BAR a zavře dialogové okno.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Configuration: Change button bar | dlg_configbuttonbar