Hromadné přejmenování

Dialogové okno - Hromadné přejmenování souborů a složek

Pomocí tohoto dialogového okna můžete přejmenovat seznam souborů, které byly vybrány v programu Total Commander. Místo zástupných znaků * a ? používá tato funkce zástupce v hranatých závorkách [ a ]. Nové názvy se ihned zobrazí ve výsledkovém seznamu, ale soubory nebudou přejmenovány, dokud nestisknete tlačítko Spustit.

Maska přejmenování: Název souboru
V tomto poli můžete vytvořit definici pro nový název souboru. Tlačítka pod ním umožňují vložit zástupce pro předchozí název, části názvu, počítadlo a datum a čas souboru. Zástupci jsou vždy v hranatých závorkách [ a ], zatímco všechna ostatní písmena (bez závorek) budou beze změny umístěna do nového názvu.
Popis všech dostupných zástupců naleznete níže. Odstranit již nepotřebné položky ze seznamu můžete stisknutím kombinace kláves Shift+Delete.
Pokud v názvu zadáte oddělovače složek "\" (zpětné lomítko), můžete soubory přesunout do jiných složek. Neexistující složky budou automaticky vytvořeny.
Přípona
Definiční řetězec pro příponu. Všechny zástupce je prakticky možné přidat do obou definičních polí. Nástroj přejmenování vytváří řetězec pro přejmenování tímto způsobem: pole v masce názvu + "." + pole v masce přípony. Důvodem, proč jsou obě pole oddělena, je zabránění náhodnému odstranění přípon souborů, čímž by se zrušilo přidružení souborů ke konkrétnímu programu.
Najít a nahradit
Řetězec vložený v poli 'Najít' bude nahrazen řetězcem v poli 'Nahradit za'. Text v poli 'Najít' nerozlišuje velikost písmen. Obě pole podporují zástupce (zástupné znaky) * a ?. Hvězdička * znamená jakékoli množství znaků, otazník ? znamená přesně jeden znak.
Tato funkce bude použita AŽ PO masce přejmenování!
Nově: V jednom kroku nyní můžete najít a nahradit několik řetězců, které je třeba oddělit svislou čárou (Alt+124).
Příklad: Nahrazení přehlásek a diakritických znamének:

Najít: ä|ö|ü|é|č|ę|ŕ  Nahradit za: ae|oe|ue|e|e|e|a

^
Rozlišuje a zohledňuje VELKÁ či malá písmena. Lze použít k nahrazení velkých písmen za jiné znaky, než jsou malá písmena.
Příklad: Nahrazení přehlásek a diakritických znamének s ohledem na velká a malá písmena:

Najít: ä|ö|ü|é|č|ę|ŕ|Ä|Ö|Ü|É|Č|Ę|Ŕ  Nahradit za: ae|oe|ue|e|e|e|a|AE|OE|UE|E|E|E|A

1x
Bude nahrazen pouze první výskyt hledaného řetězce, pokud se v názvu souboru nachází vícekrát.
[E]
Hledaný text bude nahrazen také v příponě.
Pravidla pro případ, kdy toto políčko není zaškrtnuté:
1. Použijete-li masku přejmenování, bude při hledání a nahrazení změněna pouze část v poli "Název souboru".
2. Pokud načtete názvy z externího textového souboru, nebude změněna část, která začíná poslední tečkou.
Příklad: Pokud chcete nahradit všechny tečky v názvu souboru kromě té, která odděluje název od přípony, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Reg. výraz
Podpora regulárních výrazů.
Záměna
Záměna: Celý název souboru bude nahrazen znaky zadanými v poli Nahradit za. Pokud tato volba není zaškrtnuta, bude nahrazen jen nalezený výraz. Můžete použít i podvýrazy. Ukázku najdete v části Regulární výrazy.
Velikost písmen
Převede celý řetězec na velká nebo malá písmena, případně změní první písmeno na velké a zbytek ponechá malými písmeny. Tato funkce bude použita AŽ PO masce přejmenování a po funkci najít a nahradit. Pomocí zástupců [U], [L] a [n] převedete na velká a malá písmena jen určité části názvu.
Otevře místní nabídku s následujícími možnostmi:
  • Načíst názvy ze souboru: Umožňuje určit textový soubor, z něhož se mají nové názvy načíst.
  • Upravit názvy: Umožňuje uložit aktuální cílové názvy do textového souboru, aby mohly být upraveny, a vložit je zpět.
  • Zvolit editor: Umožňuje vybrat pro úpravu souborů jiný editor. Přesvědčte se, že editor ukládá prostý text!
Nastavení počítadla [C]
Umožňuje nastavit počítadlo pro pole [C].
První číslo:
Číslo prvního souboru. Soubory jsou vždy číslovány stejným způsobem, jakým jsou zobrazeny ve výsledkovém seznamu. Výsledkový seznam můžete seřadit stejně jako v hlavním panelu programu Total Commander. Navíc můžete jednotlivé položky znovu uspořádat přetažením pomocí myši nebo stisknutím kombinace kláves Shift+klávesy se šipkami.
Přírůstek:
Počítadlo je zvýšeno nebo sníženo o tuto hodnotu.
Počet číslic:
Šířka pole počítadla. Pokud je počet číslic větší než jedna, nástroj přejmenování vloží počáteční nuly, aby byla zachována pevná šířka číselného pole.
F2 Načíst a uložit nastavení
Umožňuje načíst nebo uložit nastavení nástroje hromadného přejmenování.
<výchozí>
Zvolí výchozí nastavení (názvy beze změny).
Uložit nastavení
Umožňuje uložit aktuální nastavení.
Odebrat nastavení
Odebere naposledy vybranou položku ze seznamu.
<Názvy položek>
Načte dříve uložené nastavení.
<Záhlaví seznamu souborů>
Umožňuje seřadit položky podle původních názvů, přípon, velikostí a časových údajů.
<Seznam souborů>
Zobrazuje seznam všech přejmenovávaných souborů. Upravené názvy jsou zobrazeny ve sloupci Nový název. Všechny změny ve výše uvedených polích budou v tomto sloupci ihned zobrazeny, ale soubory nebudou ve skutečnosti přejmenovány, dokud nestisknete tlačítko Spustit. Pokud maska přejmenování obsahuje chybu, zobrazí se řetězec <Chyba!>.
Jednotlivé položky můžete přesunout nahoru a dolů přetažením myší nebo stisknutím kombinace kláves Shift+klávesy se šipkami. Tímto způsobem můžete pro funkci počítadla změnit pořadí souborů.
(další krok)
Načte výsledky pro další krok přejmenování. To je užitečné, pokud pro stejnou skupinu souborů chcete použít více pravidel přejmenování. Klávesová zkratka je F5.
Spustit
Spustí přejmenování souborů. Pokud dojde ke konfliktu názvů, bude zobrazena zpráva s upozorněním.
Vrátit zpět
Pokusí se vrátit zpět operaci přejmenování v opačném pořadí (naposledy přejmenovaný soubor jako první). Operaci je možné provést i PO uzavření nástroje hromadného přejmenování! Stačí jej znovu otevřít pro jakékoli soubory.
Výsledek
Vytvoří protokol přejmenovávaných souborů.
Zavřít
Zavře dialogové okno bez další činnosti.

Popis všech dostupných zástupců

Důležité: Rozlišují se VELKÁ a malá písmena!

Zástupné znaky Popis
[N] Původní název souboru, BEZ přípony.
[N1] První znak původního názvu souboru.
[N2-5] Znaky původního názvu na pozici 2 až 5 (celkem 4 znaky). Dvoubajtové znaky (například čínské nebo japonské) jsou počítány jako jeden znak. První písmeno je zvoleno pomocí hodnoty '1'.
[N2,5] Pět znaků začínajících znakem na pozici 2.
[N2-] Všechny znaky začínající znakem na pozici 2.
[N02-9] Znaky 2-9 a zleva vyplnit nulami, pokud je název kratší než požadovaná délka (8 v tomto příkladu): "abc" -> "000000bc"
[N 2-9] Znaky 2-9 a zleva vyplnit mezerami, pokud je název kratší než požadovaná délka (8 v tomto příkladu): "      bc"
[N-8,5] Pět znaků začínajících osmým znakem od konce názvu.
[N-8-5] Znaky od osmého znaku od konce do pátého znaku od konce.
[N2--5] Znaky od druhého znaku do pátého znaku od konce.
[N-5-] Znaky od pátého znaku od konce do konce názvu.
[A] Původní název souboru VČETNĚ přípony (všechny znaky z názvu) a bez cesty.
[2-5] Znaky na pozici 2 až 5 z názvu VČETNĚ cesty a přípony (další čísla jako u definice [N]).
[P] Vložení názvu nadřazené složky, například při přejmenovávání souboru c:\složka\soubor.txt bude vložen text složka.
Jsou možné také tyto varianty: [P2-5], [P2,5], [P-8,5], [P-8-5] a [P2-] (viz popis definice [N] výše)
[G] Složka o dvě úrovně výš (nadřazená složka nadřazené složky) (použití: viz definice [P]).
[E] Přípona.
[E1-2] Znaky přípony na pozici 1 až 2 (stejné rozsahy jako u definice [N]).
[C] Vložení počítadla, jak je uvedeno v poli Nastavení počítadla.
[C10+5:3] Vložení počítadla a jeho přímé nastavení. V tomto příkladu se začne na 10, zvýší se o 5 a použije se 3ciferná šířka.
Lze zadat i částečné definice jako [C10], [C+5] nebo [C:3].
Tip: Pokud uvedete možnosti přímo v poli [C], budou pole v části Nastavení počítadla ignorována.
[Caa+1] Vložení počítadla a jeho přímé nastavení. V tomto příkladu se začne na textu aa, zvýší se o jedno písmeno a použijí se dvě číslice (stanoveno šířkou textu 'aa').
[C:a] Vložení počítadla a automatické stanovení šířky číslic podle počtu souborů. Je možné zadat i kombinace jako [C10+10:a].
[d] Vložení data, jak je uvedeno v aktuálním místním nastavení. Lomítko / je nahrazeno pomlčkou.
[Y] Vložení roku ve čtyřciferné podobě.
[y] Vložení roku ve dvouciferné podobě.
[M] Vložení měsíce (vždy dvě číslice).
[D] Vložení dnu (vždy dvě číslice).
[t] Vložení času, jak je uvedeno v aktuálním místním nastavení. Dvojtečka : je nahrazena tečkou.
[h] Vložení hodin (vždy ve 24hodinové dvouciferné podobě).
[m] Vložení minut (vždy ve dvouciferné podobě).
[s] Vložení sekund (vždy ve dvouciferné podobě).
[U] Všechny znaky po této pozici převést na velká písmena.
[L] Všechny znaky po této pozici převést na malá písmena.
[F] První písmeno každého slova po této pozici převést na velké písmeno, všechna další ponechat malými písmeny.
[n] Všechny znaky po této pozici opět jako v původním názvu (velká a malá písmena nezměněna).
[[] Vložení levé hranaté závorky (počáteční).
[]] Vložení pravé hranaté závorky (ukončovací). Nelze spojit s dalšími příkazy uvnitř hranaté závorky!
[=názevdoplňku.názevpole.jednotka]
Vloží pole nazvané názevpole z obsahového doplňku nazvaného názevdoplňku. Hodnota jednotka může být volitelná jednotka (pokud je tímto polem podporována), nebo formátovací pole, jako např. YMD pro pole s datem. Pole z doplňků můžete vložit stisknutím tlačítka [=?] Doplněk.
[=názevdoplňku.názevpole.jednotka:4-7]
Stejné jako výše, ale pro částečné řetězce (zde: písmena na pozici 4 až 7).
Podporuje stejné rozsahy jako u definice [N] (viz výše) včetně úvodních mezer a nul.

ID: Dialog Box - Multi-rename tool | dialog_box___multi_rename_tool