Definice typu serveru

Toto dialogové okno umožňuje nastavit servery, které nejsou automaticky rozpoznány funkcí programu Total Commander. K tomu může dojít, protože seznam souborů, který vytvářejí servery FTP, není ustálen. Většina serverů na Internetu používá styl zobrazení systému Unix (ls -l), ale mnoho mainframů a intranetových serverů používá své vlastní specifické formáty.

Poznámka: Pokud je místo příkazu LIST použit příkaz MLSD, NEBUDE toto dialogové okno zobrazeno, protože je formát příkazu MLSD (machine list directory) přesně dán standardem.

Definiční řetězec:
Řetězec, který zde můžete zadat, bude použit pro analýzu základního seznamu ze serveru v poli pod ním. Řetězec používá pro každý typ pole zvláštní znaky, například 'n' pro název souboru. Definici všech typů polí naleznete níže.
Základní data složky na serveru:
Toto je seznam vytvořený serverem FTP pro aktuální vzdálenou složku. Pokud tato složka neobsahuje žádné užitečné soubory, ukončete připojení a pomocí položky Protokol FTP – připojit k serveru v nabídce Síť určete jinou vzdálenou složku.
Pokud se připojujete přes proxy server protokolu HTTP, seznam je předem zpracován, aby došlo k odstranění značek HTML a dalších dat, která komplikují analýzu seznamu.
Další definice (nepovinné, pouze pro velmi složité servery):
Pokud server vrací velmi odlišné řetězce, například jeden pro soubory a jiný pro složky, můžete určit víc než jeden definiční řetězec. Program Total Commander bude používat řetězec, který vrací nejméně chyb.
Interpretovaná data pro vybraný řádek základních dat:
Tato část umožňuje ověřit, zda definiční řetězec funguje podle předpokladů. Po nastavení řetězce umístěte kurzor na všechny řádky v základním seznamu a ověřte, zda všechny řádky dat vrací platná data.
Načíst existující typ…
Pokud jste už nastavili zvláštní typ serveru, můžete zde načíst jeho definiční řetězec (nebo řetězce). Můžete také importovat typy serverů definované někým jiným. To správcům systému umožňuje nabízet přednastavenou šablonu pro firemní servery. Takový soubor vytvoříte nastavením serveru v tomto dialogovém okně a následným zkopírováním definice serveru ze souboru wcx_ftp.ini do samostatného souboru INI. Pak ho můžete dát k dispozici všem dalším uživatelům.
OK
Přiřadí aktuální připojení k nastavenému typu serveru. Pokud jste změnili definiční řetězec, zobrazí se výzva k uložení definice nového serveru.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení změn. Program Total Commander pak použije 'automatický' režim.
Seznam definičních znaků (záleží na velikosti písmen):
Znaky pro název:
n Název souboru (nnnnnnnn znamená 8písmenný název souboru, n* viz definice * níže)
v Název souboru ve stylu VMS: název.ext;1 nebo složka.dir;1
. (tečka) Odstraní koncové mezery z názvu souboru a přidá další znaky oddělené tečkou (například nnnnnnnn.nnn), viz ukázka PC-NFSD níže.
Znaky pro datum a čas:
D Den
M Měsíc
TTT Třípísmenný název měsíce (Jan, Feb, Mar, …), podporuje angličtinu, němčinu a francouzštinu.
TTT=12 názvů měsíců, každý třemi písmeny Umožňuje zadat cizojazyčné názvy měsíců. Příklad (polština a čeština):
TTT=stylutmarkwimajczelipsiewrzpaĄlisgru
TTT=ledunobredubkvecercvcsrpzarrijlispro
UUUUU Sloučení roku a času ve stylu systému Unix, například buď 2000 , nebo 20:30 na stejné pozici
Y Rok
h Hodiny
H Přepínač pro hodiny (a – dopoledne (a.m.), p – odpoledne (p.m.))
m Minuty
s Sekundy
Znaky pro další atributy souboru:
S Velikost
S=1024 Velikost vynásobená danou hodnotou (zde: 1 024). To je užitečné u serverů, které vrací velikost v blocích.
p Práva systému Unix (například -rwxrwxrwx, určuje uživatelská práva)
d Značka složky. Určuje složku, pokud je tento znak D nebo d, například část textu <DIR> nebo [DIR].
d=x Značka složky. Znak určující složku se uvádí za znak = (viz ukázka VOS níže)
Různé znaky:
* 1. Po jakémkoli číselném poli: použít všechny číslice až do prvního znaku, který není číslicí
2. Pro pole názvu, pokud se nenachází na konci řádku: použít všechny znaky až do další mezery
3. Pro pole názvu, pokud se nachází na konci řádku: použít všechny znaky až do konce řádku
! Přeskočit všechny znaky až do první mezery nebo konce řádku
$ Přeskočit všechny mezery a tabulátory až do dalšího znaku nebo konce řádku
\ Data pokračují na dalším řádku (jsou podporovány max. 2 řádky)
<mezera> Znak pro ignorování. Nesmí být na začátku řádku, protože systém Windows odstraní všechny počáteční mezery.
- (pomlčka) Znak pro ignorování. Použijte na začátku řádku místo mezery.
x Přesně jedna mezera. Pokud je na této pozici jiný znak, bude se ignorovat celý řádek (například se budou ignorovat řádky nad nebo pod seznamem souborů, které zobrazují volné místo na disku, atd.).
x=c Přesně jeden znak (v tomto případě znak 'c'). Pokud je na této pozici jiný znak, bude se ignorovat celý řádek (např. pro použití více definičních řetězců, u složitých výpisů přiměje program Total Commander použít jiný definiční řetězec).
X Přesně jeden znak s výjimkou mezery. Pokud je na této pozici mezera, bude se ignorovat celý řádek.
X=c Přesně jeden znak s výjimkou uvedeného znaku (v tomto případě znak 'c'). Pokud je na této pozici uvedený znak, bude se ignorovat celý řádek.

Ukázky definičních řetězců:

 

1. Server AIX systému Unix:

Ukázka seznamu:

-rw-rw-r--   1 dso      posgroup    2913 Mar 25 1999  .Xdefaults

drw-rw-r--   1 dso      posgroup    2913 Mar 25 13:30 subdir1

Definiční řetězec:

pppppppppp                       SSSSSSS TTT DD UUUUU n*

Nebo lépe:

pppppppppp                     !S* TTT DD UUUUU n*

Poznámky:

  • Druhá definice je lepší, protože názvy vlastníka a skupiny mohou být delší, čímž se řetězec velikosti posune doprava.

 

2. PC-NFSD:

Ukázka seznamu:

prog1    exe     2,563,136 06-10-99  10:00a

temp         <dir>         01-27-97   3:41p

Definiční řetězec:

nnnnnnnn.nnn  dSSSSSSSSSSS MM DD YY  hh mmH

Poznámky:

  • Čárky v číselných polích jsou automaticky rozpoznány. Tento řetězec hlásí chybu 1 pro všechny složky, protože u nich není žádné pole pro velikost, ale chyby až do hodnoty 2 program Total Commander ignoruje, pokud není uveden druhý definiční řetězec – jinak se použije řetězec s menší chybou. Tečka v definičním řetězci odstraní mezery v názvu mezi prog1 a exe a vloží tečku.

 

3. VOS (Stratus):

Ukázka seznamu:

 w     10  seq       99-04-20 11:15:42  abbreviations

 m      4  99-07-02 10:11:25  arsffs32

Definiční řetězce:

-   SSSSS            YY MM DD hh mm ss  n*

- d=  SSSSS  YY MM DD hh mm ss  n*

Poznámky:

  • Tento server má různé řádky pro soubory a složky, proto jsou třeba dva definiční řetězce.

 

4. Unisys Clearpath:

Ukázka seznamu:

UCF/CONFIG/SAMPLE/TSA             SEQDATA            1428 09/22/1998 18:37

FF990628/BD/0009942/0009943/000PRINT

                                  BACKUPPRINTER      7200 01/01/2000 04:22

Definiční řetězce:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn               SSSSSSSSS MM DD YYYY hh mm

n*\x                                               SSSSSSSSS MM DD YYYY hh mm

Poznámky:

  • Toto je příklad serveru se zalomením na dva řádky, pokud je název souboru příliš dlouhý, proto jsou třeba dva definiční řetězce.

ID: Define server type | define_server_type